The Hostage Heart-8

Her body was soft and supple like a mink coat.

She would perfectly fit him when –

‘Dammit! What am I thinking?’

Purong pagnanasa na ang nadarama niya para sa babaeng ito!

Ngunit kahit na napagtanto na niya ang maling nadarama, hindi pa rin niya naiwaksi ang maalab na emosyon.

Tinitigan pa niya uli ito. Hinagod ng mga mata niya ang makinis na dibdib, tiyan, at mga hita nang isa pang beses.

Puwedeng mapasakanya ang babaeng ito kahit ngayundin…

Tila nabasa ng bihag ang kanyang iniisip.

Dali-dali nitong dinaklot at hinapit ang magkabilang laylayan ng roba upang matakpan ang sarili.

Rumehistro ang takot sa mga matang malalaki ngunit medyo patulis sa magkabilang dulo.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

Ngunit may kumislap ding rebelyon.

She was promising him a fight, kapag nawala siya sa tamang linya.

His loins tightened with sexual excitement. His blood rushed in his veins.

The fire of lust made him feel hot and belligerent.

He wanted this woman — but he could not have her without a struggle.

‘Leon, you’ve never used force to get a woman!’ paalala niya sa sarili.

Tiyak na manlalaban ito kapag nagtangka siyang sipingan ito — ngayon.

Ngayon…

Huminga siya nang malalim.

Dahan-dahan upang hindi mahalata ng babae ang pagkaligalig ng katawan niya.

Kailangan niyang magkontrol — ngunit hindi siya magtatagumpay kung mananatili siya dito sa silid-tulugan.

Tinalikuran niya ang babae, after casting her a deliberately disdainful glance.

Naghihintay sa labas si Larry. Tila kararating din lang nito sa kuta nila.

“Mamaya na tayo mag-usap,” aniya rito bago pa nagbukas ng bibig ang tauhan.

“Papuntahin mo rito si Dalena.”

“Papunta na siya,” wika ng kaharap. “Kukuha lang ng pagkain at susunod na raw siya rito.”

Tumango si Leon. His body quietened a little bit.

Lumapit siya sa munting kabinet na nakakabit sa dingding, kungsaan nakahilera ang ilang bote ng alak na regalo pa ng mga nagiging kliyente nila sa iba’t ibang bansa.

“Scotch or whisky?” tanong niya matapos kunin ang isang boteng kalahati pa lang ang bawas.

Pagharap niya kay Larry, may hawak na itong dalawang baso.

“May itinoka na akong mga bantay sa palibot, Leon. Kung gusto mo, doon tayo mag-usap sa lugar ko,” pahayag nito.

He took a swig of the strong drink before shaking his head.

All he wanted in those moments was a woman.

“Isa lang naman ang gusto kong malaman,” wika niya. “Ano’ng sabi ni ka Istong?”

Natagalan sa pagsagot si Larry kaya nakatunog agad siyang may nangyaring aberya.

“Ano’ng nangyari kay Ka Istong?”

“Lumala ang sakit niya. Nagdidiliryo nang datnan namin.”

“Nag-iwan kayo ng gamot?” Nabahala si Leon.

Tumango si Larry. “Iniwanan ko rin doon si Utoy para may makapagbalita sa atin kung maayos na ang lagay ni Ka Istong.”

Nasuntok ni Leon ang isang palad. He did not like this whole business.

Napapayag lang siya dahil silent partner lang ang papel niya.

Ngunit habang wala sa sariling wisyo ang may ideya ng lahat ng ito, nasa kanya ang buong bigat ng problema.

“Leon!” Pinutol ng dumating na babae ang pag-iisip niya.

“Hindi ka dumating sa araw natin, kaya ngayon kita sisingilin.”

Yumapos agad si Dalena sa kanya pagkalapag ng dalang basket sa lamesa.

Agad siyang nakaramdam ng pagkalango kahit na hindi pa niya nauubos ang alak sa hawak na baso.

Bagong ligo ang babae. Humahalimuyak sa bango ang malambot na katawan nito.

“Magpapaalam na muna ako, Leon,” wika ni Larry. “Nakakainggit naman kayo.”

“Pupuntahan na lang kita mamaya,” pangako niya rito. “Isara mo ang pinto sa paglabas mo, amigo.”

Tumawa si Larry. “Sure!”

Itinulak siya ni Dalena sa dingding na adobe at sinimulang hubaran.

“Humanda ka, Leon,” anas ng babae habang abala ang mga daliri nito sa pagkakalas ng mga butones at buckles at zipper.

“Sisingilin na kita sa mga utang mo sa akin. At sisiguraduhin ko sa ‘yong matagal bago ka makakabayad!”

Maliksi ring kumikilos ang mga daliri niya. Ilang sandali lang, kapwa na sila walang saplot.

“Simulan mo na ang paniningil,” utos ni Leon, pabulong din. “Marami akong ibabayad sa ‘yo!”

His hands grasped her plump hips and changed their positions.

Ito naman ang isinandal niya sa matigas na dingding.

“Leon, ngayon na,” she whimpered her need for him. Her arms clung around his strong neck.

“Kailangan na kita ngayonnn!”

Talagang sabik na sabik na nga sa kanya ang babae.

He kissed her hard as he stabbed her with his rigid shaft.

She was already wet and ready.

They did not need any foreplay at all.

He pounded into her urgently, forcefully.

Their mating had no finesse nor tenderness.

They shared only pure and unadulterated lust for each other. Wanting only the physical release.

Pantay ang pagkasabik nila sa isa’t isa. Wala silang hangad kundi ang makakuha ng satispaksiyon.

Bigay na bigay ang babae sa pagniniig ng mga katawan nila.

Yumapos din sa kanya ang mga hita at tuhod nito, upang lalo pang lumalim ang nararating niya.

“Oh, Leon, Leon, sige pa!” bulalas ni Dalena.

“Oh, Leon, ayan na!” she screamed when her pleasure reached a tumultuous height.

He silenced her with a harsh kiss.

Kinuyumos niya ng mariing halik ang maingay na bibig ni Dalena.

Then he closed his eyes and thought of strawberries and cream.

He plunged into his partner’s velvety sheath. He imagined his captive as the one he was ravaging with his mouth and his body.

Ibang babae ang nasa isipan niya habang inaangkin si Dalena.

Kaya muling sumidhi ang pagnanasang nagpapaalab sa kanya.

To the surprised delight of his sex partner, his attacks became more vigorous and more energetic than before.

“Ooh, Leon, Leon!”

His uncompromising hardness pummelled into her willing softness in relentless quest for the ultimate climax.

A hoarse shout of triumph emitted from his throat when his body exploded into a thousand pieces of exquisite joy.

‘Sweet hell, I must be crazy!’ bulalas ni Leon sa sarili.

Naunang humugos pabalik ang katinuan niya, kaysa sa kalma.

Ngayon lang siya nagkaganito.

He had just had sex with two women simultaneously.

THE HOSTAGE HEART-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age