The Hostage Heart-9

‘No,’ kontra ng isang sarili ni Leon.

‘You just used Dalena’s body to make love with the captive woman in your imagination!’

Ginamit lang niya ang katawan ni Dalena habang ang laman ng isipan niya ay ibang babae.

Na ni hindi man lang nga niya kilala!

He pushed himself away from Dalena. Hindi siya makatingin sa babae.

What he did was distasteful.

“I’m sorry,” he muttered after disengaging himself from her clinging body.

“Nasaktan ba kita?”

Wala siyang dapat ipag-alala kung naging magaspang siya. Marami nang naging karanasan si Dalena bago napasali sa grupo niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE HOSTAGE HEART…? Click Here!]

Umiling ang babae, katulad ng inaasahan.

“Huwag mo akong alalahanin, Leon. I enjoyed roughness. Ironical, isn’t it?” she said with a teasing smile.

“At ikaw lang ang lalaking nakakapagbigay ng kasiyahan kahit na gumagamit na ng puwersa,” dugtong pa nito.

Natigilan si Leon sa sinabing iyon ng babae. Tumimo sa kanyang utak ang mga kataga at nagbunga ng interes.

Tumalikod siya. Dinampot niya ang pantalon sa sahig at maliksing isinuot iyon.

Kinuha niya ang inabandonang baso ng alak at naupo sa isang sopa na yari sa yantok.

Sumimsim muna siya ng ilang lagok bago nagtanong.

“Ano’ng ibig mong sabihin?” Kaswal ang tono niya.

Patuloy sa pagbibihis si Dalena habang tumutugon. Nakangiti pa rin ito sa kanya.

“Natatandaan mo pa ba ‘yung unang gabi natin?”

Nag-isip si Leon. Malinaw at maliksi na naman ang takbo ng isipan niya.

His body and his mind were again at peace with each other.

Kahit na ayaw ng konsensiya niya ang nangyari, naibsan naman ang tensiyon na nilikha ng babaeng binihag kagabi.

“C’mon, Leon, aminin mo nang hindi mo na natatandaan,” pambubuska ni Dalena. “Hindi naman ako magagalit.”

She tweaked his unruly hair playfully as she sat on his lap.

“Alam kong marami kaming mga babae sa buhay mo, loverboy,” dugtong pa ni Dalena. “At wala naman pati akong karapatan na magselos, hindi ba?”

Leon stared at Dalena with new eyes. Matagal na nga pala silang magkakilala ng babaeng ito, he suddenly realized.

Bigla niyang napuna ang mga pinong guhit sa magkabilang pisngi at sa ilalim ng mga mata.

Dalena was also a runaway convict.

She was once an elementary teacher na nagkaroon ng mabigat na kaso dahil nalunod ang isang estudyanteng nasa pangangalaga nito.

Napunta muna ito sa mental hospital bago napiit sa bilangguan.

Pinsang-buo ito ni Larry kaya napasama sa grupo nila.

“Hindi ‘yan ang sagot sa tanong ko,” ang paiwas na tugon niya.

Tumawa uli si Dalena, ngunit may bahid na ng pait.

“As I was saying, iba ka sa mga lalaking nanghalay sa akin nung nasa bilangguan pa ako. I was still a little crazy then, remember? Medyo pervert pa ako.”

Tumingin ito sa malayo bago nagpatuloy.

“Kahit na turn-on na ako sa ‘yo, nagpakipot pa rin ako — dahil nahirati na ako sa puwersa. Hinahanap-hanap ko pa noon ang mga hayop na — ”

“Kaya hiniling mong gahasain kita,” he supplied the ending of her story.

Alam niya ang istorya ni Dalena. Ilang ulit na nitong naikuwento kapag nalalasing.

“We were just play-acting that night, Dalena,” he reminded her.

“Well, at first siguro. Pero nang masaktan ka na, gumanti ka na rin, hindi ba?” bawi ng babae.

Her fingers stroked his stirring manhood.

Humaplos at pumisil-pisil ang daliri hanggang sa muling bumilis ang pagpintig ng mga pulso.

“I want you again,” bulong ng babae habang hinahagkan ang leeg niya.

Pumikit si Leon atsaka sumandal sa kinauupuan.

His body shifted for a better position. He planned to enjoy her sexual prowess this time.

“Feel free,” he said invitingly. Hawak pa rin sa isang kamay ang baso.

The woman eased herself onto him, taking him in, squeezing him…

Muling naglaro sa kanyang isipan ang babaeng bihag habang pinaparanas sa kanya ni Dalena ang sari-saring mga sensasyon.

Their intercourse was slow and lingering this time but with the same intense pleasure.

May nag-utos sa kanyang magmulat ng mga mata.

Kaya nakita niya ang babaeng laman ng kanyang utak habang ninanamnam ang tamis ng kandungan ni Dalena.

Umangat ang isang kamay niya.

Nakalahad ang palad.

Para bang inaanyayahan niya ang babaeng estranghera…

Pagkaalis ng lalaking tagabihag, nagdumaling bumangon si Alana para alisin ang nakagapos na lubid sa kanyang mga binti.

She stood up and walked towards the door with ginger steps.

Nangingimi ang mga paa niya. Parang tinutusok ng maraming karayom ang mga kalamnan mula sa talampakan hanggang sa mga tuhod.

Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng solidong pinto. Itinulak niya iyon nang buong ingat.

Napahinto siya ng may marinig na mga boses-lalaki sa labas. Na sinalihan pa ng boses-babae.

Bahagya niyang pinalaki ang awang para maintindihan niya ang pinag-uusapan.

Ang una niyang napuna nang makarating sa malayong probinsiyang ito ay ang ibang diyalekto ng mga tagarito.

Ayon kay Mang Bruno, bihira lang daw ang marunong ng matatas na Tagalog.

Ang mga may aral lang, o di kaya’y ang mga nandayuhan lang doon.

Kaya nagtaka pa siya nang maintindihan ang mga salitang naririnig sa labas.

Sinilip niya ang mga nag-uusap.

Ang lalaking dumukot sa kanya ay may kayapos na babae.

Nakatalikod ang mga ito kaya nakikita niya kung paano pisilin ng isang malaking kamay ang isang malambot na balakang.

“Nakakainggit naman kayo,” anang isang tinig-lalaki. Inapuhap ng paningin ni Alana ang may-ari ng naturang boses.

Isang lalaking matangkad at medyo mestisuhin ang bahagyang nakangiti sa dalawang kaharap.

May sinabi ang salbaheng bumihag sa kanya. Hindi niya gaanong naintindihan dahil mababa at mahina ang tinig nito.

Tumawa ang lalaking mestiso. “Sure!” wika pa nito habang papaalis.

The voluptuous woman pushed the man on the cave’s wall aggressively.

May ibinubulong ito habang hinuhubaran ang lalaki.

Nanlalaki ang mga mata ni Alana habang nanonood.

She should not be watching a very private scene but she could not stop herself.

Para siyang itinulos sa kanyang kinatatayuan. Naparalisa pati ang kanyang buong katawan.

Para bang nakatakda na siyang tumayo doon habang buhay…

Tila sanay na sanay magtalop ang dalawa, dahil sa isang kisapmata lang, kapwa na walang saplot sa katawan ang mga ito.

The man’s body was firmly muscled with no excess fat.

THE HOSTAGE HEART-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age