The Rebellious Bride-1

From the first moment Guiller saw Maryana, he knew she was the woman he wanted to marry. It was love at first sight for him.

Unfortunately for Guiller, it was hate at first sight for Maryana. Inis na inis ang dalaga sa unang pagkakita pa lang niya sa lalaki. May pagkapresko kasi dahil guwapo, macho, at mayaman si Guiller.

Pero unica hija naman si Maryana ng isang matagumpay na negosyante kaya may pagka-spoiled brat…

Paano kaya mapapaibig ng binatang matiyaga ang dalagang mailap?

* * *

“Mr. Corvera!”

Huminto sa paglalakad si Guiller nang marinig ang boses ng sekretarya niyang si Jenny.

“Yes, Jenny?”

Humihingal ang may katabaang babae nang makalapit sa kanya.

“Sir, nasa telepono po si Mr. Reyes. Gusto raw kayong makausap,” anito.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

“Atsaka, nakalimutan n’yong dalhin ang kopya ng yearly report n’yo.” Iniabot nito ang plastic folder na puno ng mga papeles.

“You don’t have to give me that, Jenny. May kopya na ako niyan. Nauna pa ako sa inyo. I’ve made that myself, hindi ba? About Mr. Reyes, please, tell him that I’ll return his call with my carphone. O, wala na ba?” Guiller smiled impersonally to lessen his formal speech.

Nataranta ang sekretarya. Alam niyang mayroon itong crush sa kanya kaya palagi itong nawawala sa sarili kapag nginingitian niya.

“W-wala na po, sir. Uh, see you on Monday — ”

Tumango si Guiller. “Yes, Jenny. See you on Monday,” paalam niya rito.

Habang papalapit siya sa elevator, tinatanguan niya ang mga empleyado ng kumpanyang pag-aari niya na bumabati o nagbibigay galang sa kanya bilang presidente.

Sa lobby, nakita niya ang ilang gadgets ng filmmaking na alam niyang nanduroon ngayon. Kinawayan siya ng direktor nito na pinsang-buo niya.

“Pinsan! Pauwi ka na ba?” tawag sa kanya ni Willie.

“Oo,” tugon niya habang humahakbang patungo dito. “Bakit? Do you still need something?”

“Wala na. Laking-pasalamat na nga namin at pumayag kang magpa-shoot dito, e.” Tinapik siya nito sa isang balikat. “Laro tayo ng basketball sa Sunday?”

Tumango si Guiller. Mas matangkad siya sa kausap kaya nakatungo siya nang bahagya dito.

“Oo ba. Kung may time ako mamayang hatinggabi, pupunta ako dito para usyosohin kayo. But I won’t promise anything.”

“Wow! You do that, Pinsan. Malay mo, ma-hook ka na rin sa moviemaking. E, di isa ka na sa puwede kong kuning financier kapag may magagandang projects kami. Lucrative din itong negosyong ito kung mayroon kang winner cast at winner script — plus, siyempre, winner director!”

“Baka mabigat na ang silya mo, ‘insan. Tutulungan na kitang magbuhat,” panunudyo niya rito. Sumulyap siya sa relo habang sumasabay ng pagtawa sa kausap.

“I have to go. May dinner appointment pa ako. First time kaming magkakakilala kaya hindi dapat masira ang first impression. Bye! Kung hindi ako makakarating mamaya, sa Sunday na lang tayo magkikita, ha?”

“Okey lang, ‘insan. Salamat uli!” pahabol ni Willie habang kumakaway sa kanya.

Nakaparada sa presidential parking lot ang kanyang Volvo na kulay talong. Pagkasakay na pagkasakay, dinampot niya ang car phone at nag-dial ng residential number ni Mr. Mon Reyes. Na-contact niya ang numero, kasabay ng pag-i-start niya sa makina.

Habang nagpapainit ng motor, kinausap niya ang matandang lalaki na target niyang maging isa sa mga kasosyo.

“Hello, Mr. Reyes? si Guiller Corvera po ito, sir. My secretary informed me of your call earlier. Did something crop up?”

“A, wala naman, iho,” anang kausap niya sa kabilang linya. “E, sasabihin ko lang sana sa ‘yo na medyo male-late ang dinner time na sinabi ko sa ‘yo. I mean hindi mo kailangang magmadali to be here. My daughter has just arrived from abroad and I want you to meet her.”

Guiller rolled his eyes as he grimaced silently. Being a bachelor had its numerous hang-ups — but an ‘eligible’ one was impossible!

Halos lahat ng mga kakilala niyang negosyante na may anak na dalaga — bata man o matanda na — ay nagrereto sa kanya para magkaroon na siya ng asawa at mga anak.

“Mr. Corvera, ang aking anak ay katatapos lang ng home management sa isang esklusibong eskuwelahan sa Switzerland,” patuloy pa ni Mr. Reyes.

“A, ganoon po ba? kung gayon po, mabuti palang male-late ang dinner natin. Magkakaroon ako ng mahabang panahon para makapagpagandang lalaki, hindi po ba?”

Tumawa nang malakas ang tuwang-tuwang matanda. “Ho! ho! Gusto talaga kita, iho! Gusto kitang maging manugang. Tiyak na titino ang anak ko sa iyo!”

Tumaas ang mga kilay ni Guiller. “Hindi po ba matino ang anak ninyo, sir?” he pounced on the slip-of-the-tongue.

“A, matino naman, iho. Pero maiintindihan mo ako kapag nakita mo na siya,” bawi ni Mr. Reyes. “Don’t worry, babawi ka naman sa ganda ng anak ko.”

Tumawa uli si Guiller, kasabay na naman ng matandang kalog.

“You have a sense of humor, sir. Dining with you must be full of fun,” pamumuri niya sa kausap.

Kinukundisyon na niya ito para hindi masyadong ma-offend kapag tinanggihan na niya ang anak nito mamaya.

Pinutol na niya ang komunikasyon upang magsimula na sa pagmamaneho pauwi ngunit napahinto siya nang may makitang isang babae na hinahabol ng tatlong lalaki.

“Aba’t — !” bulalas niya nang matantong papasok ang mga ito sa kanyang gusali.

Nakatutok ang mga mata niya sa babaeng tila takut na takot habang pilit na tinatakasan ang papalapit na panganib kaya hindi niya napansin ang mga taong tahimik na nakamasid habang tinututukan ng malaking spotlights at cameras ang nagaganap na eksena.

“Hoy!” hiyaw niya nang makitang nagbubunot na ng baril ang isa sa trio.

Maliksi siyang nakalapit sa tatlo. Nahablot niya ang isa sa kuwelyo ng suot na maong jacket at sinapak ito ng isa sa panga. Napatulala naman sa kanya ang dalawa pang goons at ang babae na huminto sa kasisigaw.

Sinuntok niya ang pinakamalapit sa kanya at tinadyakan naman ang pinakahuli. Hindi na nakabangon ang tatlo kaya nalapitan niya ang babaeng iniligtas.

Inakala niyang mga usyosero lamang sa paligid ang mga nagsisigawan sa di-kalayuan kaya hindi niya pinansin ang mga iyon habang nakatitig sa babae.

“Miss, ligtas ka na. Nasaktan ka ba nila?” tanong niya, puno ng pag-aalala ang tinig.

THE REBELLIOUS BRIDE-2

Comments are closed.