The Rebellious Bride-10

Pinawalan siya ni Guiller nang magpumiglas kahit na halos hindi niya maikilos ang braso.

At saka lang siya nakaalpas sa lalaki.

Nagmukmok si Maryana sa bahay sa loob ng dalawang araw, Linggo at Lunes.

Ibinuhos niya ang buong willpower upang maiwaksi sa kanyang isipan ang alaala ni Guiller.

Ngunit hindi siya lubos na nagtagumpay dahil naitulak lang niya sa pinakasulok na bahagi ng utak niya ang mga namagitan sa kanila ni Guiller.

The memories of his caresses often popped up from nowhere, sending shivers to her skin.

Pasalamat naman siya at abala ang kanyang Papa sa pakikipag-usap kay Guiller sa telepono. The old man was very enthusiastic with his newest venture in business.

Kinapa ni Maryana ang kanyang kalooban. Tila wala siyang makapang sapat na poot para sa lalaking pangahas. Nagma-matured na kaya siya? To be fully-matured was her most secret wish…

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“Maryana?”

Napapitlag ang dalaga nang marinig ang boses ng ama.

“Uhm, Papa? Nandito ka na pala?” Dinampot niya ang script sa sahig.

“Hmm, napakalalim naman ng iniisip mo, iha,” pagbibiro ni Don Ramon habang kinakalas sa pagkakabuhol ang kurbata.

“Kararating ko lang. Nagmeryenda ka na ba? Dito ako nagpahatid ng juice at sandwich. Okey lang bang maistorbo kita sa pagkakabisa mo?”

Tumango siya. “O-okey lang po,” aniya.

Itinabi niya sa kinauupuang lounger ang makapal na folder. Kanina pa niya binabasa iyon ng paulit-ulit ngunit walang pumasok na ideya sa kanyang utak.

“Kumusta naman ang appointment ninyo sa bangko?”

“Maayos naman. Tumawag na ba ang sekretarya ko?” Hinubad rin ng matanda ang blazer ng business suit na kulay abuhing asul.

“Hindi ko lang po alam. Kanina pa ako dito, e.” Luminga siya nang marinig ang mga yabag na papalapit sa kanila. Si Nilda, may dalang tray.

“Este, Nilda, may tumawag ba sa akin habang wala ako?”

Tumango ang tinanong. “Opo, Don Ramon. Si Mr. Vitug at si Mr. Corvera.”

Napuna ni Maryana ang tila pamumutla ng ama nang mabanggit ang unang pangalan. No wonder iyon dahil kakumpitensiya sa negosyo ang Mr. Vitug na nabanggit.

“May problema ba kay Mr. Vitug, Papa?” usisa niya habang dinadampot ang kanyang baso.

“A, w-wala naman. Nagtataka nga ako kung bakit tumatawag ‘yon, e,” ang maagap na tugon ng matanda.

“Mas interesado ako kay Guiller,” dagdag nito bago uminom ng juice.

Umiwas na mag-comment and dalaga. Gumapang na naman ang mala-kuryenteng kilabot sa kanyang kabuuan.

Naalala ng katawan niya ang mga nag-aapoy na halik ng lalaki, nang mabanggit ang pangalan ng binatang pangahas.

“Iniimbitahan niya tayong mag-dinner sa bahay niya bukas nang gabi,” wika ni Don Ramon nang humaba ang katahimikan sa pagitan nila.

“Hindi ako puwede bukas, Papa. May call slip ako ng Tuesday. Afternoon shoot ‘yon pero alam mo naman kapag nagkaroon ng aberiya.”

She felt an instant panic at the thought of dinner at Guiller’s house!

Don Ramon looked cresfallen. “Hindi ba puwedeng lumiban ka muna sa shooting n’yo?” hiling nito.

Nag-alinlangan si Maryana. Ilang ulit niyang sinasabi sa kanyang ama na puwede niyang iwanan ang kanyang mga commitment anytime basta’t para sa kanyang ama…

“P-puwede siguro. Ano’ng oras po ba?”

“Seven thirty.”

“Magpapaalam na lang siguro ako nang mas maaga kay Direk Willie,” patianod niya kahit nagtatalo pa rin ang kalooban.

“Tatawagin ko na rin siya para siguradong pakakawalan ka niya sa takdang oras,” dagdag ni Don Ramon. Nakangiti na uli.

Maryana finished her drink uneasily. Hindi niya alam kung bakit siya nagkakaganito.

It’s the twenty-first century! Hindi na uso ang mga virgin na katulad niya kaya hindi maiwaglit ang inhibition.

“May isusuot ka na ba, iha?” tanong ng matanda kapagkuwan.

“O-oho, Papa. You’ve nothing to worry about my clothes. Nakapamili ako sa Paris nang mag-stop-over ang eroplano nung pauwi na ako dito.”

She had deliberately chosen sexy designs to hide her sexual suppression.

Ang mga lalaking nakakasalamuha niya sa ibang bansa habang nag-aaral siya ay pawang may ipinipintas sa kanya. She was called a tease, a damned frigid, a sexual invalid, a cheat and lastly, a failure to womanhood.

Diumano, naiinsulto ang pagkalalaki ng mga lalaking tinatanggihang samahan sa kama pagkatapos ng isang dinner date.

Ironically, hindi kaso ng questionable morality ang ipinagsisintir ng mga lalaking iyon sa kanya. Ganito ang nadiskubre niya nang aksidenteng ma-overheard ang pag-uusap ng dalawang lalaking naging ka-date tungkol sa kanya.

She had been dating Maxie and Donald on and off for a while. The two men gossiped about her so-called incapability to respond. Of course, they didn’t know that she was listening to them.

“Did you kiss her during the movie?” usisa ni Maxie.

“Who?” maang naman ni Donald kahit na alam nang si Maryana pa rin ang pinag-uusapan.

“The Girl Reyes from the Philippines.”

“I didn’t. She sat like a clam, all arms closed around her. Her legs were tightly clamped together. And her eyes were glued to the screen!” Donald replied with remembered disgust.

“Oh, boy! The movie’s more interesting than you?” hagalpak naman ni Maxie, nakangisngis.

“But I had the same experience with her. I’ve taken her to an opera — and she’s also seemed more interested to it. You can’t imagine how insulted I felt then!”

“I tried to make some advances when we’re in the car. She seemed okey. She let me hold, cuddle her, kiss her — but that’s all. I felt like kissing a life-size doll!” pagtatapat ni Donald.

“I did those, too — with the same lack of response. Is she a human being?”

Donald shrugged. “The correct question is – is she a real woman? I’m allergic to her now after that bad experience.”

“Me, too.” Maxie shivered with exaggeration.

From then, umiwas na si Maryana sa opposite sex. Itinuon niya ang buong panahon sa pag-aaral kaya tuloy nadala yata niya hanggang dito ang phobia that she had acquired in Swithzerland.

Iba naman ang mga lalaki dito sa Pilipinas. They wouldn’t be so ungentleman kung tumanggi ang isang babae.

Maryana decided to change her social life. Halos tatlong buwan na rin naman siyang nandito sa Pilipinas ngunit pulos trabaho lang ang inaatupag niya. Panahon na siguro para tumanggap ng mga dinner invitations.

Hindi kaya gusto mo lang kalimutan ang mga alaalang ikinintal ni Guiller Corvera sa isipan mo, Maryana? panunukso ng isang munting tinig na nasa loob ng utak niya.

THE REBELLIOUS BRIDE-11

Comments are closed.