The Rebellious Bride-11

You were able to respond to Guiller, even for a short, crazy moment… bulong ng isang sarili ni Maryana.

Ngunit para sa kanya, indecent ang mga nadama niya nung niyakap at hinalikan siya ng lalaki. Parang napakarumi niya — kahit na nagawa siyang patugunin ng init sa kapwa init ni Guiller!

Naputol ang pagbabalik-alaala niya nang lumapit ang make-up artist sa kanya.

“Miss Reyes, mayroon ka na bang make-up?”

Tumango si Maryana.

“Paki-check mo na lang kung puwede na ito.” Itiningala niya ang mukha para masipat ng bakla.

“Puwede na. Ipinatawag ka na ni Direk Willie, e.”

Dinampot ni Maryana ang shoulder bag niya, ang makapal na folder ng script at ang maliit na maletang kinalalagyan ng mga abubot niya sa shooting.

“Sige pupunta na ako sa kanya.”

“Er, Miss Reyes?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

Napahinto siya nang sambitin uli ng bakla ang pangalan niya.

“Ano ‘yon?”

Halatang ninenerbiyos ito bago nagpatuloy.

“E, e, g-gusto ko sanang magtanong kung paano mo na-blend ang kulay diyan sa mga talukap mo. Bagong technique ba ‘yan?”

Napatulala muna ang dalaga bago siya nakatugon. Hindi kasi niya akalain na ganoon ang gustong malaman ng kausap pero hindi naman kataka-taka ang interes dahil iyon ang hanapbuhay nito.

“A, ito ba? Hindi naman bagong technique ito. Gusto mo, ituturo ko sa iyo mamaya?” alok niya.

Tuwang-tuwa ang baklang make-up artist.

“Talaga, Miss Reyes? Naku, salamat, ha? E, hindi ka ba mao-offend kung gagawin ko rin ang style na ‘yan sa ibang mga artista?”

Umiling si Maryana. “Hindi naman. O, mamaya na lang, ha? Atsaka, puwede bang ‘Ana’ na lang ang itawag mo sa akin?”

“Naku, hindi ba nakakahiya?”

“Bakit naman nakakahiya?”

“E, kasi, medyo naiilang kami sa ‘yo dahil isa sa mga big boss ang Papa mo. Baka kawalan ng galang?”

“Ganoon ba?” Naisip ni Maryana na ganoon pala ang dahilan ng pagiging pormal ng mga kasamahan sa shooting.

Tanging si Direk Willie lamang ang tumatawag sa kanya sa kanya ng Ana, at nitong huli, ay pati si Doris Milan. Dahil nga naimbita na niya ang leading lady sa bahay nila.

“Hindi naman siguro mamasamain ng Papa ko ang pakikipagkaibigan ko sa ninyo. This is a free country, hindi ba?” ang nakangiting wika niya bago tumalikod.

Habang papalayo siya sa baklang nagpakilalang ‘Venus’, nakadama ng kaunting lungkot si Maryana.

Being an outcast ay dati nang karanasan para sa kanya. Para sa karamihan, sobra-sobra ang angkin niyang kagandahan kaya marami ang naiilang lumapit sa kanya.

Ang iba naman ay umiiwas dahil baka matuksong gumawa ng mga hindi dapat kapag napapatunganga na sa kariktan niya.

And that had started since nung bata pa siya.

Kaya nga parang nawalan ng kuwenta ang panlabas na perfection niya. Wala namang ligayang idinudulot ang kanyang bewitching beauty!

“O, Ana, halika muna dito sa trailer ko. Palalagyan kita ng mga safety gadgets bago tayo magsimulang mag-shoot,” wika ni Willie nang namataan siya.

Tumalima siya. Semi-action ang romantic film na ginagawa nila.

And thanks to her vigorous physical training bilang isang mountaineering enthusiast sa Switzerland, nakapasa siya sa audition para sa second-lead role bilang si Alexa.

“Hello, Maryana,” bati ni Guiller nang magtama ang kanilang mga mata pagpasok niya sa trailer.

Nakaupo ang binata sa malaking sofa na paboritong pahingahan ng direktor kapag nagkakaroon ng break during shooting.

“A-ano’ng ginagawa mo rito?” she asked shakily nang matagpuan niya ang boses na saglit na nawala.

“Trailer ito ng pinsan ko. I’m waiting for him. Ikaw? Bakit ka nandito?” He was looking suspiciously at her.

“May relasyon ba kayong dalawa ni Willie?”

Nakapasok na sa loob si Maryana at naisara na uli niya ang pinto bago napansin si Guiller kaya na-trapped siya sa trailer kasama nito.

Wala siyang choice kung hindi ang magtapang-tapangan.

“Wala kaming relasyon ni Direk!” she denied hotly before she rememberd to ba calm. “Atsaka, ano’ng pakialam mo kung meron man?” bawi niya.

“I want to know if I’m trespassing to anybody’s territory,” tugon ni Guiller, pa-kaswal.

Tumindig ito at humakbang palapit sa kanya. His expression unreadable as he stared at her.

“What now if you’re trespassing?”

He smiled at her benevolently. Para bang hindi ito marunong mag-isip ng masama!

“Didispatsahin ko agad ang sinumang magsabi na pag-aari ka na niya. Ikaw ay para sa akin lang, Maryana.”

“Aba’t — ” Nabigla siya nang labis sa sinabing iyon ng lalaki.

But deep inside her, may isang bahagi siya na natuwa dahil mayroon pa palang may gustong umangkin sa isang tulad niyang — failure…

Ngunit paano kapag nadiskubre na ni Guiller na isa pala siyang ‘frigid’, ‘sexual invalid’, at ‘not a real woman’?

Iwinaksi ni Maryana ang mga naiisip. Itinutok niya ang buong atensiyon sa pakikipagtagisan ng isipan sa lalaki.

Kailangang ikubli niya ang kanyang ‘kapansanan’ at all costs!

“Let’s wait and see, Mr. Corvera — kung magiging tutoo ang sinasabi mong iyan,” she stated with a measured tone.

“I belong to myself only.”

Ngumiti uli ang lalaki sa kanya. “Let’s wait and see, Maryana. I promise you, you shall be mine,” pahayag nito, tiyak na tiyak ang tono.

“See you tonight, sweetheart.”

Tumagilid siya nang lalabas na ito. Sumabay nang patagilid ang lalaki upang magkasya naman sa makitid na ispasyo. Nagkatapat tuloy sila nang paharap.

Natagpuan ni Maryana ang sarili na nakatingala naman sa lalaki habang magkahinang ang kanilang mga mata.

And she felt a strong sense of dejavu. Nagbalik ang eksena sa kusina ng bahay nila.

“Be there, Maryana,” he told her softly. “Gusto kong makita mo ang magiging pugad nating dalawa,” dagdag pa, patudyo na.

“Damn you!” she hissed, unable to move as she glared at him. “Hindi ako natatakot sa ‘yo!”

His eyes narrowed momentarily. “I’m not trying to frighten you, sweetheart. I want you to be attracted to me.”

Umiwas ng tingin si Maryana. “Umalis ka na lang, Mr. Corvera,” utos niya, in a tight voice.

“Pupunta ako sa bahay mo mamayang gabi. Para sa Papa ko — hindi para sa ‘yo!”

“Good,” bawi nito, nakangiti na uli. “Love your father, Maryana. Ganyan ang gusto ko sa isang babae — mapagmahal sa magulang.”

“Get out!” gigil ni Maryana. Tumalikod siya nang may magbukas ng pinto ng trailer.

“Ay, may kausap pa siya, Direk!” wika ng bumungad na babaeng assistant director.

THE REBELLIOUS BRIDE-12

Comments are closed.