The Rebellious Bride-12

Lumitaw din si Direk Willie sa nabuksang pinto ng trailer.

“Pinsan! Bakit nandiyan ka?” ang nagulat na tanong nito pagkakita kay Guiller.

“Narinig kong si Miss Reyes ang pinapupunta mo dito. I’ve been dying to meet her kaya hinintay ko siya dito para makausap siya,” pagsisinungaling nito habang ngumingiti sa mga nakatingin sa kanila.

“She just accepted my invitation for dinner tonight, ‘insan. Puwede mo ba siyang payagang umalis nang maaga sa set mamaya?”

Napakamot sa ulo si Willie.

“Tinawagan na ako ng Papa niya kanina. Ano ba talaga ang tutoo? Sino ang magsasama kay Ana sa dinner mamaya?”

“Silang dalawa ng Papa niya ang magdi-dinner sa bahay ko mamaya. Feel free to drop by, Willie. I won’t mind,” anyaya ni Guiller bago lumabas ng trailer.

Nakangiti ang maskulinong bibig nang luminga kay Maryana.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“Wear your sexiest dress tonight, sweetheart,” ang patudyong wika bago tuluyang umalis.

Bumuka ang bibig ng nakakunot-noong dalaga upang sumagot nang padaskol kay Guiller ngunit nawala na agad ito sa paningin niya.

Naiwan siyang sentro ng speculating stares ng director at ng assistant nito.

“Bakit kayo nakatingin sa akin nang ganyan?” lakas-loob niyang tanong sa mga ito.

“Wala,” tugon ni Willie bagama’t nakangiti na nang makahulugan.

“Bumilib lang ako sa pinsan ko. He always has a superb taste in everything. Chona, ayusin mo na si Ana, ha? Ten minutes na lang ang time n’yong dalawa,” utos nito sa assistant matapos maalala ang trabaho.

Naiilang si Maryana sa mga sulyap na panakaw ni Chona sa kanya habang kinakabitan siya ng mga gadgets ngunit hindi na lang niya pinuna iyon. Ayaw niyang humaba pa nang humaba ang insidenteng nasaksihan ng mag-amo.

They did the scene three times bago nila naperpekto nang ayon sa gusto ni Willie.

“Tumawag na ako kay Pinsang Guiller. Sinabi ko sa kanya na imposibleng makarating ka sa takdang oras kaya alam na niya. Bale nandoon na ang Papa mo, at ipahahatid na lang kita mula dito. Okey lang ba, Ana? Mayroon ka bang isusuot na suitable para sa dinner ni Guiller?” Willie informed her, by way of an apology. Nagkasunud-sunod ang mga aberya kaya halos muntik nang ma-pack-up ang shooting.

Maryana took off her stunt suits wearily. “Kumbidado ka rin niya, hindi ba?” aniya habang nag-iinat. Kinuha ng isang crew ang suot niyang safety gadgets. “Hindi ka ba makakapunta doon?”

Umiling si Willie. “Kailangan ko pang mag-edit. You can use my trailer to take a shower. Ingatan mo lang ang mga gamit ko doon, ha?”

“Thank you, Direk,” wika niya habang patungo na sa trailer.

Tumingala siya para tanawin ang mga bituin sa langit. Gusto niyang tumakas sa mga obligasyon niya nang mga sandaling iyon.

Nakakainggit ang mga bituin, malayang-malaya! bulong niya sa sarili niya.

Napadako ang paningin niya sa mataas na gusaling pag-aari ni Guiller Corvera. Aakalain ba ng iba na ito ay naipatayo ng isang lalaking nanggaling sa wala?

Iiling-iling si Maryana. Hindi siya dapat nag-aaksaya ng panahon sa pag-iisip ng mga walang kuwentang bagay! She scolded herself as she took her shower in the small cubicle.

“Nakahanda na ang sasakyan, Ana. Si Miller ang magda-drive sa ‘yo,” hiyaw ni Willie sa kanya nang makita siyang papalabas ng trailer. Nasa gitna ito ng mga crew at artista na isusunod nang kuhanan ng eksena.

Kumaway si Maryana upang ipahayag ang kanyang paalam at pasalamat sa direktor.

Isa sa mga bit players na lalaki si Miller. Guwapo ito at maskulado ang katawan ngunit may kaunting hangin sa utak. Masyadong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Masyadong matayog ang ambisyon pero wala namang gaanong kakayahan at halos ayaw magbanat ng mga buto para umunlad.

She hid her opinion to herself as she smiled at the tall man.

“Puwede na ba tayong umalis?” aniya, trying to ignore his leering glance.

“Puwede na,” tugon nito, pa-presko. Binuksan nito ang pinto ng kotse para sa kanya. “Mahal na prinsesa, sumakay na kayo.” Puno ng sarkasmo ang tono at ang mga kilos nito.

Sumakay siya sa loob, bitbit ang mga dala niyang kagamitan sa shooting. Hindi siya umasang ipagbubuhat siya ni Miller.

Sinulyapan ang relong panggalang. Alas otso kuwarenta na!

“Paki-bilisan mo lang, Miller. Baka mahuli na tayo nang husto.” Nagulat siya nang may sumakay na babae sa passenger’s seat sa harapan. Si Doris.

“Pinahabol ako ni Direk Willie,” paliwanag nito sa kanya habang nakangiti. “Ako na lang daw ang proxy niya kay Mr. Corvera.”

Pilit ang ngiti niya rito. “Ganoon ba? O, hindi pa ba tayo aandar?” tanong niya sa nakangising si Miller.

Gusto niya si Doris Milan noon ngunit ngayong nakikita niyang magiliw ito kay Miller, parang tinatabangan siya. Gayunpaman, nagbulag-bulangan na lang siya habang nasa daan sila.

“Nandoon na siguro ang Papa mo, ano, Ana?” usisa ni Doris nang manatili siyang tahimik. Bumaluktot ito sa pagkakaupo nito sa front passenger seat para makaharap sa kanya.

“Pinadalhan ko siya ng ‘thank you’ card kahapon. Nag-enjoy ako nang husto sa dinner party n’yo, e.”

Ngumiti lang si Maryana. Siya ang dapat na pinadalhan ni Doris ng card dahil siya ang nag-imbita dito ngunit wala nang point para sabihin iyon sa babae.

“Siyanga pala, bata pa pala si Guiller Corvera, ano? Biruin mo, Miller.” Isinali pa ni Doris sa usapan ang driver nilang isa sa mga extra sa pelikula.

“Thirty-something pa lang ang pinsan ni Direk Willie pero may-ari na ng maraming milyones? At sa kanya pala ang building na pinagsu-shooting-an natin!”

“Bakit hindi mo hinahada?” agap ni Miller. Malisyoso ang tono.

Kinurot ni Doris ang tagiliran ng lalaki. “Ikaw, ha? Hindi naman ako bakla para mang-hada. Atsaka, hindi ako ang type n’un.”

Alam ni Maryana na siya ang tinutukoy ng babae pero nagkunwari siyang abala sa paghahanap ng kung ano sa loob ng shoulder bag niya. She wanted to get away from them as soon as possible.

Habang tumatagal siya sa company ng dalawa, parang naniniwala na siya sa mga sinabi ng kanyang ama na maraming hindi magandang karakter sa daigdig ng showbiz.

It was then that she suddenly realized that her father wanted her to learn by herself — na hindi para sa kanya ang mundo ng mga artista!

THE REBELLIOUS BRIDE-13

Comments are closed.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age