The Rebellious Bride-14

Ngumiti ang natutuwang si Guiller.

“Ganyan din ang aking hula, Don Ramon. Ngayon ay makakatulog na ako nang mahimbing dahil dalawa na tayong mayroong confidence diyan sa pinsan kong bago pa lamang nagpipinta sa ngayon,” pagtatapat nito, may himig pagbibiro.

Tumawa ang matandang don. “Ganoon ba? Naisahan mo yata ako, a?”

Kunwa’y napamaang ang lalaki. “Bakit naman ho?”

“Aba’y parang gusto ko na ring bumili ng trabaho ng pinsan mo, iho,” pag-amin ni Don Ramon.

Tumawa na rin si Guiller. “Hayaan n’yo’t sasabihin ko sa kanya na bigyan kayo ng diskuwento, Don Ramon.”

Papiksi namang tumalikod ang naiinis nang si Maryana. Hindi niya gusto ang ginagawang pang-aagaw ni Guiller sa atensiyon ng kanyang Papa!

“O, iha? Saan ka pupunta? Ayaw mo na bang makita ang iba pang koleksiyon ni Guiller?” pahabol ng matanda sa kanya.

Huminto siya para tumugon lang. Ayaw niyang mabastos uli ang kanyang ama nang dahil sa kanya.

“M-may natanaw po akong isang interesanteng bagay sa dako doon, Papa,” pagsisinungaling niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“A, nakita mo pala ang aking piece d’ resistance, Maryana,” wika ng sumusunod na si Guiller. “Would you like to see it, Don Ramon?”

“Dito na muna ako kay Picasso, Guiller. Go ahead, ipakita mo sa aking anak ang interesanteng bagay na ‘yan,” pagtataboy nito sa kanila.

Nasukol si Maryana. Para siyang iginisa sa sarili niyang mantika!

Ngunit wala siyang puwedeng gawin nang mga sandaling iyon kundi ang lunukin ang pagkamuhing lalo pang yumayabong sa kanyang kalooban.

“Hindi kilala ang sculptor na gumawa ng obrang iyan ngunit kahanga-hanga kaya binili ko na rin iyan sa isang auction sa Greece. Maganda, hindi ba?” pahayag ni Guiller habang hinahimas ng isang palad ang makinis na balat ng Venus na nakahubad.

She was also feeling the rough callusess on his palms as he caressed the rounded ripeness of the marble-smooth breasts of the statue.

Hindi niya namalayan na nag-iinit na ang kanyang temperatura at nawawala na ang lakas ng kanyang mga kalamnan habang na-a-arouse siya sa simpleng panonood lang sa ginagawa ng lalaki!

“Alam mo bang ito ang naalala ko nang una kitang makita, Maryana?” Guiller murmured to himself without looking at her.

Laking-pasalamat naman ng dalaga dahil hindi nakikita ang nagiging epekto ng mga kilos at salita nito sa kanyang katinuan.

“Hindi ka ba makapaniwalang instant attraction ang tumama sa akin, hmm, Maryana?” Luminga ito sa kanya habang humihinga nang malalim si Maryana.

She looked so guilty dahil nabasa agad ng lalaki ang nangyayari sa kanya.

“I — I don’t — ” she stuttered brokenly. Hindi na niya alam kung ano ang kabuuan ng pangungusap na itutugon niya rito.

“Bakit hindi mo na lang tanggapin na attracted ka din sa akin, Maryana?” tanong ng lalaki. Inalis nito ang palad na nasa estatwa at inilipat sa kanyang pisngi. “Am I so abhorring?”

Napakurap ang dalaga. Sumuot sa kasuluk-sulukan ng kanyang utak ang tanong ni Guiller. Nag-aapuhap ng tutoong sagot…

“H-hindi naman,” tugon niya, halos pautal.

“How do you find me, really find me — as a man?” agap ng tila nasabik na Guiller.

“I — you’re so intimidating,” bulong niya.

“Am I?” he asked in disbelief. “Then, you intimidate me, too,” anito, nang tumango siya.

Lalong nalito si Maryana. Bakit hindi siya makaramdam ng anumang pagngingitngit para sa lalaki, in those moments?

She didn’t want to talk to him, in good terms.

Inilipat niya ang tingin upang maputol ang nanghihigop na epekto ng malalagkit na titig ng lalaki.

“Arogante ka, malakas ang dating, at higit sa lahat — mayabang ka, Guiller Corvera,” pahayag niya nang medyo matatag na ang kanyang boses.

Ilang sandaling nawalan ng imik si Guiller. Nakatitig lang sa kanya na para bang hindi makapaniwala sa mga sinabi niya.

“Whew! Alam mo bang ikaw lang ang babaeng nakapagsabi sa akin ng mga kapintasan ko?” wika nito, smiling ruefully.

“Dahil diyan sa kakayahan mong iyan – naging matapang ka pa lalo sa paningin ko. At lalo pa akong humahanga sa ‘yo ngayon.”

It seemed to her, things went worse than ever.

Imbis na mag-recoil sa katarayan at katalasan ng dila niya ang lalaki, lalo pa itong na-a-attached sa kanya!

“Guiller, I don’t like you,” giit niya. Isa-isang sinambit nang mariin ang mga salita upang mas lalong bumigat ang epekto ng mga iyon.

Ngunit ngumiti lang uli sa kanya si Guiller. Umiling-iling ito habang hinahagod siya ng mga matang may kakaibang puwersa na humihila sa katinuan niya. He looked at her mezmerisingly.

Para bang ginagayuma siya…

She forced herself to look away from him.

His fingers cupped her rounded chin gently to pull back her gaze to his face.

“Magiging akin ka, Maryana,” he whispered huskily.

The hot fire in his eyes were promising her a passion so great she could never doubt it.

“At ako ay iyo lang,” dugtong pa, paanas pa rin.

Unseen but powerful emotions swirled around them, creating an illusion of being along in a separate world. Para bang sila na lang ang natitirang nilalang sa daigdig na hinahabi ng mga titig at salita ng lalaki…!

“H-hindi ako papayag, Guiller,” diin niya, bagama’t halos walang lakas ang kanyang boses na nanginginig. “Hindi kailanman!”

He chuckled very sofly. “Masyadong mahaba ang kailanman, Maryana. Bukas-makalawa na lang,” panunudyo nito.

She used the sudden surge of anger in her systems to be able to push him away.

Para siyang hinahabol ng kung ano nang magmadali siya sa paglayo dito. Hinagilap niya ng tingin ang kanyang amang tila buhos na buhos ang interes sa painting na ipinagmamalaki ni Guiller kanina.

Anybody would think that her father was deliberately pushing her to Guiller’s mercy.

Para bang ipinagtutulakan na siyang mag-asawa ng kanyang ama!

Bakit? Hindi naman niya puwedeng isipin na nahihirapan na itong suportahan siya sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi nitong mayroon siyang trust fund na kakasyang panggastos hanggang sa kanyang old age!

Naging palaisipan sa kanya ang tungkol sa motibo ng kanyang Papa sa pakikipaglapit nito kay Guiller Corvera nang pauwi na sila.

Ngunit habang iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito sa pagdaraan ng mga araw, sinikap naman niyang lumikha ng considerably healthy social life.

THE REBELLIOUS BRIDE-15

Comments are closed.