The Rebellious Bride-17

Dinala siya sa bahay ng lalaki when she gave a little nod.

She was very surprised by herself nang makadama nga siya ng pagtitiwala sa lalaki.

O tumatanaw lang siya ng utang na loob dito?

“Would you like to call your father from here?” suhestiyon ni Guiller habang inaalalayan siya sa pagpasok sa loob ng bahay.

“Baka nag-aalala na ‘yon. Medyo malalim na ang gabi.”

Tumango si Maryana. “I — I’d like to call him.”

“Nandito ang telepono. Pupunta lang ako sa kusina para ilagay sa fridge ito. Sayang, e.”

Binitbit lang pala ni Guiller ang food pack na hindi nila gaanong nagalaw kanina. Masinop pala ito.

Paano kaya nalampasan ng batang Guiller ang kahirapan? she asked herself curiously.

Napalitan ng pagtataka ang kuryosidad niya nang malamang hindi pa rin umuuwi ang kanyang Papa.

“Sigurado kayo, Aling Dolor?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“Kayo po, senyorita? Ano’ng oras kayo uuwi?” tanong ng kusinera sa kanya. May pag-aalala na rin ang tono nito.

“P-papauwi na ako diyan. Uhm, tatawag na lang ako uli kapag matatagalan pa ako, ho? Pakitingnan-tingnan n’yo na lang si Papa,” habilin niya sa kausap.

Nakamasid sa kanya si Guiller mula sa pagkakasandal nito sa hamba ng french doors na patungo sa veranda at sa hardin.

“Wala pa daw si Don Ramon sa bahay?”

Umiling si Maryana. Her almond-shaped eyes were wide with apprehension.

“Ngayon lang ginabi nang husto si Papa, Guiller,” pahayag niya.

Nais niyang pawiin nito ang nadarama niyang pangamba — unconsciously.

Humakbang ito palapit sa kanya. “Halika, may ipapakita ako sa iyo sa library.”

Andap ang loob niya na sumama kay Guiller. Paano’y parang naging aloof ito at para bang may iniisip na hindi maganda…

Maryana shook her head to shake off the wild imaginings.

Nalilito na siya sa kanyang kalooban ngayon. Para bang nagkakaroon na siya ng simpatiya sa lalaking dati-rati’y kinayayamutan.

“I want you to promise me that this night will be a well-hidden secret between the two of us, Maryana,” he murmurned very calmly as he gave her a thick folder.

“Ang lahat ng mga mababasa mo diyan ay pawang mga sikreto. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, Maryana.”

Nabaghan si Maryana. Tumango siya matapos ang maikling pagkabigla.

“A-ano ba ang mga ito?”

Hindi man lang niya naisip na hindi niya dapat tinatanggap ang confidence na ibinibigay ng lalaking ito sa kanya.

“Basahin mo na lang. I’ll get us some drinks.” Tumindig si Guiller upang kumuha ng mga kopita sa mababang kabinet na yari sa mamahaling kahoy.

She transferred her gaze to the thick file. Bahagya pa siyang nagulat nang matuklasang nanginginig ang kanyang mga kamay.

Marahil, kung nalalaman na niya ang mababasa sa mga pahinang maliksing binubuklat ng mga daliri… hindi na siguro siya nagpatangay sa kanyang kuryosidad.

Pulos mga impormasyon tungkol sa mga transactions and finances ng kumpanya ng kanyang ama ang nakapaloob sa makapal na report!

Nanlalaki ang mga mata niya habang dahan-dahang binibitiwan ang hawak. She looked at him questioningly, almost pleading with the sheen of unshed tears.

“B-bakit kailangan mo pang halukayin ang background ng Papa ko?” she protested brokenly.

Pakiramdam niya, ngayong may natuklasan siyang isang nakakatakot na bagay tungkol sa kanyang ama, may isang kabanata ng buhay niya ang tuluyan nang nagsasara at nawawala.

She felt very old as she reached a sudden realization that her father was in a very serious situation. Don Ramon Reyes was currently in the brink of bankruptcy!

“Malapit nang ma-bankrupt ang iyong Papa,” wika ni Guiller.

Mababa at mahina ang malumanay na boses. He looked very sad and yet detached as he spoke solemnly.

“Kaunting panahon na lang at isa pang malaking pagkakamali ang hinihintay ng napipintong pagbagsak ng mga negosyo niya.”

Pumikit nang mariin ang dalaga. Ibig niyang mawaglit ang hinaharap na bangungot.

“B-bakit mo ipinakita sa akin ang mga iyan?” tanong niya nang makaipon ng kaunting kalma.

“I think, you can guess already, Maryana. I’m the only one who can help your father without so much fuss. Bilang manugang niya, ang lahat ng mga pagbabago sa loob ng kanyang kumpanya ay magagawa naming sikreto. He could retain his dignity as an elderly but still reliable businessman. He could retire graciously. Kung anuman ang dapat niyang ikahiya, sa atin-atin na lang iyon,” ang mahabang pahayag ng lalaki.

Hindi makapaniwala si Maryana.

“M-manugang?” ulit niya, almost breathless.

“Kailangang pakasalan mo ako, Maryana,” he pointed out evenly.

“Kung hindi, magiging kaduda-duda sa mga karibal ng Papa mo ang gagawin kong pagtulong sa kanya. There will be nasty talks about his credibility… Alam mo bang matagal na siyang nalulong sa sugal?”

“Sugal?” Tumindig si Maryana, agitated. “Hindi marunong magsugal ang Papa ko!” she denied hotly.

Tumikhim lang si Guiller habang umiiling-iling.

“Would you like to dare me to prove that, Maryana?” tanong nito matapos siyang titigan nang malalim.

“Gusto mong patunayan ko ang mga sinabi ko tungkol sa iyong Papa?”

She was suddenly reluctant to answer him. Paano kung tutoo nga? God, please, help me!

“Kaya kong patunayan iyan, Maryana. In fact, ngayon ay nagsusugal ang iyong ama. You want to see to believe it?”

Lumapit ang lalaki sa isang malapad na mesang may mga computer paraphernalia. Binuksan nito ang screen at nagpipindot sa keyboard.

Pigil-hinigang naghintay si Maryana ng susunod na mangyayari.

Pamaya-maya pa naging animo isang telebisyon ang screen ng computer nang magrehistro ng isang eksena.

“Halika, nandito siya, ang Papa mo — si Don Ramon Reyes,” he announced while gesturing towards the large monitor.

Lumapit si Maryana kahit na laban sa kanyang kalooban. Nakatutok ang kanyang mga matang nanlalaki sa screen.

Nakilala niya ang kanyang ama mula sa grupo ng mga lalaking pawang may edad na rin. Ang lahat ay may hawak na mga baraha at pawang mga seryoso ang ekspresyon. Para bang malakasan talaga ang labanan.

“P-papa — ?” she cried huskily. She blinked many times before she believed her own eyes.

“This computer is connected to the camera at that casino room. What we’re seeing now is live, Maryana.”

Hindi kumibo ang dalaga. Nakatitig siya sa mukha ng kanyang ama. Pilit niyang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit hindi pala niya lubos na nakikilala ang sariling magulang.

THE REBELLIOUS BRIDE-18

Comments are closed.