The Rebellious Bride-18

Bakit hindi man lang niya nahalatang may malaking pagbabago na pala sa kanyang Papa? tanong ni Maryana sa sarili.

Guiller let her think alone. Tahimik itong sumimsim ng alak habang nakaupo nang pahingalay sa malaki at malambot na sopa.

Hindi ito tumitingin sa kanya. Nakikiramdam lang.

Nanlulumo na si Maryana. Mistula siyang mailap na hayop na nahulog sa isang bitag na pagkalalim-lalim.

Wala siyang madadaanan para makaalis doon. Wala siyang mahihingian ng tulong…

Sumulyap siya sa kinaroroonan ng lalaki.

He looked relaxed and yet alert, ready to uncoil any second to catch the unsuspecting pray.

He even blended in the shadows by his unmoving stance.

Huminga siya nang malalim. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan sa lalaking ito.

Natatakot siya sa anumang maaari nitong gawin sa kanya — sa kanilang mag-ama.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“O-okey,” wika niya, with a finality on her tone. “I’ll marry you.”

Guiller remained very quiet and very still with his expresionless mask intact.

“Guiller, narinig mo ba ako?” she asked him uncertainly. “Magpapakasal na ako sa iyo.”

He took a deep breath before replying.

“Narinig kita, Maryana. Alam kong ganyan ang magiging desisyon mo,” pahayag nito.

“But I want to make everything clear, ngayon pa lang. Gusto ko ng isang tunay na asawa at ng mga anak.”

Kumabog ang dibdib ni Maryana sa tinurang iyon ni Guiller.

Napalunok siya habang nagsisimulang manlamig ang kanyang buong katawan.

“A-alam ko,” she whispered shakily.

“Good,” anas din ni Guiller.

He moved towards her in a fluid movement. Ginagap ang kanyang mga kamay na tila nagyeyelo na sa matinding nerbiyos at ginawaran ng maiinit na halik.

“Mas maliwanag, mas magaling. Bigyan mo ako ng dalawang anak — isang lalaki at isang babae — kapalit ng pagliligtas ko sa reputasyon ng iyong Papa. It’s a great deal, isn’t it?”

Parang sinampal ang pakiramdam ni Maryana.

Mas magiging madali sana sa kanya na tanggapin ang sapilitang pagpapakasal sa lalaking kinasusuklaman niya… kung mayroon man lang sanang ilusyon ng pekeng pagtatanggi!

She was being offered by this man a most cold-blooded union.

A mock marriage which he expected to have results: two children – one boy and one girl.

Paano kung naging parehong lalaki o parehong babae…?

Tila nabasa ng lalaki ang iniisip niya.

“We’ll try again and again, my dear Maryana…”

Muling napalunok si Maryana. Hindi siya makapagsalita.

Noon hanggang ngayon mayroon siyang simpleng pangarap na mag-asawa siya kapag natagpuan na niya ang lalaking iibigin nang lubos.

At ang magiging mga anak nila ay bunga ng kanilang matamis na pag-iibigan.

Ngunit sinisira ni Guiller Corvera ang lahat ng mga panaginip niya magmula pa pagkabata. She could never pattern her married life to what her parents had enjoyed when her mother was alive.

Ngunit pikit-mata siyang nagpatuloy sa kanyang desisyon. Alang-alang sa kanyang papa…

Pagkakataon na niyang maibalik ang malaking utang na loob niya rito. Inaruga siya nito magmula nang maulila sila ng kanyang Mama.

Siya lamang ang pinag-ukulan ng buong pansin. Ni hindi naghanap ng aliw sa kandungan ng ibang babae.

Marahil, nang mawala siya nang apat na taon, natalo ng matinding kalungkutan ang kanyang Papa…

“TILA napakalalim naman ng iniisip ng magandang bride-to-be?” puna ng matandang don na nakalapit sa anak nang hindi namamalayan ng huli.

“May nakakaligtaan ka pa bang imbitahan, iha?”

Maryana stared guiltily. Si Don Ramon ang palaging laman ng isip niya. Nag-iisip siya kung paano ito ilalayo sa pagkalulong sa sugal.

Hindi naman niya matanong nang diretsahan.

“H-ho? A, e, wala na po akong nakakalimutan, Papa. Naaalala ko lang po ang last shooting day namin. Nagkaroon ng serious damage ang curtain wall ng reception area sa building ni Guiller nang sumabog ang explosives nang wala sa lugar at timing.”

Tumangu-tango ang kanyang ama habang nauupo sa katabing lounger na nangakahilera sa tabi ng swimming pool nila.

“Naikuwento nga sa akin iyan ni Direk Willie. Pero sigurista pala itong si Guiller, dahil naipa-insured nito ang mismong lugar ng pagsu-shootingan ninyo,” pagmamalaki ni Don Ramon sa kanya.

Pilit siyang ngumiti dahil aasahan ng ama na matutuwa siya sa katalinuhan ng magiging asawa.

Naputol ang pag-uusap nila nang lumapit si Nilda.

“Don Ramon, mayroon po kayong tawag sa telepono,”
anito sa magalang na pananalita. Ngumiti ito kay Maryana.

“Ate Maryana, mayroon po ba kayong gustong inumin? Ihahatid ko sa inyo dito.”

Tumango si Maryana. “Salamat, Nilda. Pakidalhan mo na lang ako ng orange juice.”

Nagpatuloy siya sa kanyang tahimik na pagsa-sunbathing nang umalis ang mga ito.

Ilang minuto lang ang nagdaan, si Guiller naman ang dumating.

Umiwas siya nang akmang hahalikan siya nito sa pisngi.

“Wala namang nakakakita, Guiller. Please, spare me from your fake affection.”

Kumunot ang noo ng lalaki. “Are you having wedding jitters?”

Umirap lang ang dalaga. “Ano’ng kailangan mo?”

“I’m paying a visit to my bride-to-be.”

“Hindi na kailangan, Guiller. Kung ibig mong makatiyak na tutupad ako sa kasunduan natin kaya ka nagpupunta-punta pa dito,” pakli ng naiiritang dalaga.

Bumangon siya mula sa kanyang pahingalay na pagkakaupo. Naiilang siya dahil nakatingin sa kanyang katawan na nababalutan lamang ng manipis na black swimsuit ang lalaking nakaupo sa inuupuan kanina ng kanyang Papa.

“Bukas na ang kasal natin, Maryana. I’ve given you a whole month to be accustomed to me,” salo ni Guiller, pahapyaw ang pagsasalita. Nasa tono ang pagkayamot sa inaasal niya.

“I’ll never be accustomed of you, Guiller Corvera. You make my skin crawl!” salo niya, recklessly defiant.

Deep inside her, nagrerebelde ang kanyang mga bahagi na naniniwala sa kanyang romantic dreams.

Nagdilim nang husto ang mukha ni Guiller ngunit nagpigil ito. Tinitigan muna siya ilang segundo bago ito tumindig.

“I’ll remember that, Maryana. Tomorrow, on our wedding night, I’ll make your skin crawl for the whole night long — until you plead for my mercy!”

Malumanay at mahina ang pagbabanta nito kaya nakaalis na ang lalaki nang maramdaman niya ang buong epekto ng mga salita nito.

Maryana shivered after he left her. Kahit na mainit na mainit ang araw, gininaw siya kaya pumasok na lang siya sa loob ng bahay nila.

Sa loob ng isang buwan, hindi nagbanggit si Guiller ng tungkol sa mangyayari sa kanila pagkatapos ng kanilang kasal. He was always a perfect gentleman. He was always gracious and gentle.

Until this afternoon by the pool, when he let her have a glimpse of his hot desire to own her…

THE REBELLIOUS BRIDE-19

Comments are closed.