The Rebellious Bride-2

Pumiksi ang babae nang hawakan niya sa isang braso.

She was wearing a black gown which had no back and so little front that her cleavage beckoned to make eyes like a tantalizing glimpse of heaven on earth.

Long, shapely legs also whetted the masculine appetite for smooth, silky feminine flesh.

“Ano ba? Sino ka ba? Bakit ginulo mo ang shooting namin?” angil nito sa kanya.

Hindi na nagulat si Guiller sa galit na isinukli nito sa pagtulong niya. Napatulala siya sa angking kagandahan ng babaeng kaharap. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng ganda.

She looked magnificent as she glared at him furiously.

“Direk! Direk! Lumabas ka dito! May nanggugulo sa shooting!” ang histerikal na sigawan ng mga baklang crew at assistant director na nasa labas ng building.

“Shooting?” tanong niya nang rumehistro sa pandinig niya ang matitinis na boses ng mga taong napagkamalan niyang usyosero lang kanina.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

“Yes, shooting!” singhal ng babae. “Kaya mo bang bayaran ang mga mukhang sinira mo? Ayan, ilang araw na mawawalan ng trabaho ang mga extrang ‘yan!” she almost screamed at him in a glorious display of feminine anger.

Napakamot sa ulo si Guiller as he realized his mistake.

“I’m sorry,” aniya. Nilapitan niya ang babae upang muli itong hawakan sa isang kamay para kalmahin ito.

Ngunit umigkas ang isang kamao nito. Napadapuan na siya agad ng isang sampal sa pisngi.

Natulig si Guiller. Hindi agad nakahuma habang sinasapo ng isang palad ang namulang bahagi ng mukha.

“Ano’ng nangyayari dito?” tanong ng boses ni Willie habang iniluluwa ng revolving door na papasukan sana ng babaeng artista kanina. “O, Pinsan! Akala ko’y nakaalis ka na?”

“Well, I owe you and your company huge apology, Willie,” pahayag niya habang isinesenyas ang tatlong lalaking nakalugmok pa sa sahig at kasalukuyang umuungol sa sakit habang sapo ang parteng pinatamaan ni Guiller.

“Bakit?” tanong ni Willie habang unit-unting rumerehistro sa mukha nito ang realisasyon ng buong pangyayari.

Nagpaliwanag pa rin si Guiller kahit na nahuhulaan na ng kausap ang naganap.

“Sinugod ko ang mga humahabol sa chick na ito at pinaggugulpi.”

“H-ha?”

“I’ll pay the damages, pinsan. All the damages — especially the medical fees,” dugtong pa niya.

Tinulungan niyang tumayo ang pinakamalapit sa kanyang goons.

“Sorry, pare. Napagkamalan ko kayong mga masasamang-loob.”

Willie controlled his mirth with difficulty.

“G-ganoon ba?” he gulped.

His cousin often claimed that to remain sane as director, one must have an abundant supply of sense of humor.

“Uhm, ipakukuwenta ko sa line producer ang lahat ng mga damages. Ipapadala ko na lang sa ‘yo ang bill. Okey?’

Tumango si Guiller. Nilinga niya ang kinatatayuan ng supladang babae.

“Pinsan, may hihilingin sana akong pabor. Gusto kong makilala ang bidang babae diyan sa pelikula mo,” bulong niya kay Willie, pasikreto pa nga.

“Wala pa si Doris, e. Pero, maya-maya lang ay nandito na ‘yon.” tugon nito. Hindi nakita ang pagtulis ng nguso ni Guiller sa gawi ng babaeng nanampal sa kanya.

“E, sino ‘yang babaeng ipinahahabol mo sa mga goons?”

“A, si Ana? Second lead lang namin ‘yan. Bagong artista lang pero backer namin ang rich father niya kaya nabigyan agad ng magandang papel.” Pumalatak muna bago nagpatuloy.

“Type mo ba siya? Maganda’t seksi ‘yan, insan, pero masasayang lang ang panahon mo diyan. Hindi game ‘yan, e.” Discouragement agad ang ibinanat ni Willie sa kanya.

“Direk? Excuse me,” sabad ni Ana sa kanila. Lumapit ito na para bang hindi nanganganino kaninuman.

“I can’t do a second take. Kailangan ako ni Papa sa bahay. Tutal, kamag-anak mo naman yata ang nanggulo sa lahat, hindi na sa amin maitatambak ang sisi kung hindi natapos ang scene na ito.” Inirapan ng babae si Guiller habang nagpapatutsada sa kanya.

“Tama siya, Willie. Isa pa, kailangan pang magpagaling ng mga goons, hindi ba?”

Pinandilatan siya ni Ana ngunit hindi na nagsalita.

Hinimas naman ni Willie ang baba. Nakatakip ang mga daliri nito sa bibig na bahagyang kumikibot kaya nagduda si Guiller na gusto na naman nitong humagalpak ng tawa.

“Willie, you must let her go. Kailangan daw siya sa kanila. C’mon, Ana, I’ll take you to your house. Bayad-utang ko sa iyo,” alok ni Guiller sa babae nang hindi pa rin makapagsalita ang pinsan.

“Heh!” asik sa kanya ni Ana. “Kaya kong umuwing mag-isa! Diyan ka na nga, Direk! Kung hindi ka magsasalita dahil gusto mo nang tumawa, aalis na ako. Tumawa ka na hanggang gusto mo,” singhal nito sa direktor habang pabuweltang lumalayo sa kanila.

Tinapik ni Guiller ang likod ng pinsan. “Ilabas mo na ‘yan baka kabagan ka pa. Bukas, tatawagan kita. I want the whole name and address of that lady, huh!”

Matapos sabihin ang gusto niya, tumalikod na rin siya sa lalaking namumutla na sa kapipigil ng katuwaan.

Pinanood ni Guiller ang pagmamaneho ng babaeng galit na galit pa rin. Isang white convertible Mercedes Benz ang sasakyan nito, which she could control perfecty even when angry.

“Ana, you’re going to be Mrs. Guiller Corvera — whether you like it or not,” he murmured to himself as he started the engine for the second time. “You shall be mine, by hook or by crook!”

Padaskol na iginarahe ni Maryana ang kotse niya. For the first time, she was not careful to close its doors.

“O, iha, akala ko ba’y mahuhuli ka nang dating?” salubong ng kanyang Papa.

Nakasimangot pa rin ang dalaga kahit na humahalik na siya sa pisngi ng ama.

“O, mukhang mainit ang ulo ng dalaga ko. Ingatan mo naman ang balat mo, anak. Baka magkumpulan na ang mga wrinkles diyan sa mukha mo — wala ka pang asawa,” pagbibiro ng matandang lalaki.

“Ang Papa naman. Pulos kalokohan naman kayo, e,” pagmamaktol naman ni Maryana.

Pinigil niya ang mapangiti sa biro ng ama dahil nagiging gasgas na rin naman ang paksang tungkol sa pag-aasawa niya.

Magmula nang bumalik siya sa Pilipinas, palagi na lang siyang inuungutang mag-asawa na ng matandang lalaki.

“Okey, I won’t push the issue tonight. Hala, umakyat ka na sa kuwarto mo at mag-relaks nang kaunti para mawala naman ang kasungitan mo.”

THE REBELLIOUS BRIDE-3

Comments are closed.