The Rebellious Bride-21

“No–” she moaned as she started quivering in response.

“I want you and you want me, sweetheart,” bulong ni Guiller, paos ang boses dahil sa tindi ng pagkasabik.

“You want me, too,” he repeated huskily.

Ibiniling-biling ni Maryana ang kanyang ulo. Ibig niyang itanggi ang sinasabi ng lalaki ngunit ayaw kumilos ng kanyang dila.

Tila ba nagkakaroon na ng sariling isip na katulad ng iba pa niyang bahagi.

“God, Maryana, sabik na sabik na ako sa ‘yo,” he groaned, in a rough tone while gathering her more closely to his eager body.

“I don’t know if I could last any longer without kissing you, touching you…!”

His shaking fingers pushed down the thin straps of her white nightgown. Sinundan ng mainit na bibig nito ang bawat pulgadang inilalantad ng mga daliri ng lalaki.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

Napapikit na lang si Maryana. Gusto niyang tumutol, lumaban, ngunit ayaw nang sumunod sa mga utos niya ang kanyang mga biyas.

Mabibigat ang kanyang mga kalamnan, ang kanyang buong katawan. Pati ang kanyang utak ay bumagal din ang takbo.

Unti-unti na siyang nakakalimot sa mga dahilan kung bakit dapat siyang magpumiglas.

Mas madali pa yata ang magpatangay na lang sa rumaragasang agos ng pagnanasa na ipinadadama sa kanya ni Guiller.

He was awakening the sleeping sensuality hidden in her deepest part with gentle kisses and tender caresses.

Para bang handa itong maghintay sa lalo pa niyang pag-aalab.

“You don’t know how much patience I’ve lost while waiting for this night to happen, my rebellious bride,” anas ni Guiller habang ginigiyagis ng mapuputing ngipin nito ang kanyang teynga.

Lumilikha iyon ng maliliit na alon ng kilabot na tila-kuryenteng gumagapang sa kanyang mga litid hanggang sa makarating sa kaloob-looban ng kanyang katauhan.

“M-madaya ka, Guiller, Manloloko,” protesta niya kahit na garalgal na kanyang tinig.

“Ipagtatapat ko ang lahat kay Papa,” dugtong niya, sa himig-nagbabanta na.

Guiller chuckled sardonically. “I’m afraid, maghihintay ka pa ng six months bago mo magagawa iyan, mahal kong asawa,” sambit nito bago binihag ng nag-aapoy na halik ang kanyang mga labi.

Umungol siya dahil hindi siya makapagsalita, lalo pang dumiin at lumalim ang maalab na halik.

She was breathless when he finally raised his head to look at her with drowsy eyes.

She was shocked to discover that her arms were entwined around his strong neck pulling him down to deepen their kisses.

Itinulak niya ito nang makabawi ng wisyo. Na-surprised ang lalaki kaya nakakawala siya.

Tinangka niyang tumalon sa sahig ngunit nakabangon na uli si Guiller sa patihayang pagbagsak sa kama.

Nahawakan siya nito sa buhok. Nabasa ang kanyang buhok nang maligo siya kanina kaya hindi niya naitali na katulad nang palagi niyang ginagawa.

“Aray!” bulalas niya nang mahaklit ang kanyang anit. Guiller didn’t loosen his hold on her long, curly hair. Hinila pa lalo.

“Aray, nasasaktan ako,” she protested painfully.

“I don’t want to hurt you, Maryana.” His deep voice was very much aroused by now. “But the first time is always painful, my sweet,” he added with a hint of remorse.

She was back again to her former position — underneath his powerful body.

She was at the mercy of his burning loins as she wriggled helplessly.

Sa matinding takot, nakalimutan niya ang isa sa mga naituro sa kanila sa self-defense school for women: Do not struggle when being attacked with sexual intent.

Lalo lamang nai-excite ang isang rapist kapag naglilikot ang nais biktimahin.

“No, please!” daing niya nang lalo pa siyang mabihag ng mga hita at binting pulos maskulado. “No!”

“Yes, my reluctant bride. Tonight, you’re going to be mine,” he promised as he pulled her towards him passionately.

His knee nudged her legs apart. His face was flushed with determination and excitement to possess her.

She was shaken to the core of her being as his hot mouth seized her hardening nipple to suckle erotically.

“Oh, God,” she moaned helplessly. “Oh, my God!”

Her back arched involuntarily as wave after wave of compulsive delight rippled throughout her body, making her more pliant to his every whim.

Changing her reluctance into willingness to accept his every sensuous touch on her sensitive skin.

Habang tumatagal, nagbabago ang tempo ng kanilang pagniniig.

Every caresses were becoming more intense as seconds ticked by in feverish fashion.

Every kisses were becoming more fiery as her flesh turned to a slave of desire.

“Oh, Maryana, I can’t last anymore. This’ll gonna hurt, my sweet…” he groaned coarsely as he prepared to possess her trembling body — at last.

“Guiller, no,” she cried in a rush of fear.

But the man was unstoppable. His lust was so huge, he could not contain his sensuality any longer.

He took her with rampant hunger, uncaring of her hoarse pleas.

His masculine movements didn’t stop until he grabbed the tail of the elusive satisfaction and followed its shooting trail to the skies…!

It was like dying, bulong ni Maryana sa kanyang sarili nang matapos ang pagyanig ng kanyang mundo.

It was like seeing the past life and a future one…

Ganoon ang nadama niya nang isama siyang pabulusok papaitaas habang nilalasap ni Guiller ang lualhati ng kasukdulan.

Had she climaxed, too? tanong niya sa sarili, nalilito na.

She shouldn’t feel better after a voracious sexual attack to her vulnerable body.

Guiller was unmoving after he rolled away from her earlier. His eyes were shut and his chest was heaving fast.

Tinangka niyang umisod palayo dito. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pinto ng banyo. It represented sanctuary for her confused emotions.

But Guiller suddenly rolled back towards her, making her a prisoner again. His hand cupped her cheek tenderly as he stared at her searchingly.

“Was it very painful, Maryana? It’ll never hurt again, promise,” anas nito habang ipinupulupot ang mga braso at binti sa kanyang kahubdan.

“We’ll have a short rest first…” dugtong pa matapos gawaran ng magaan na halik ang pisngi niya.

Nakatulugan ni Maryana ang impit na pag-iyak ngunit kahit na sa pagtulog ay humihikbi ang babae.

Guiller felt like a heel. Hindi niya dapat pinuwersa ang kanyang asawa sa unang gabi pa lang ng kasal nila.

Oo, nagbabanta siya ng marriage culmination sa mismong wedding night pero salita lang iyon ng isang nagiging desperado nang katulad niya.

THE REBELLIOUS BRIDE-22

Comments are closed.