The Rebellious Bride-23

Nagtatalo ang kalooban at isipan ni Maryana habang naglilibot siya sa malawak na kabahayan at bakuran ng bagong tirahan.

Saan kaya nagpunta ang lalaking iyon? tanong niya sa sarili kapag naliligaw sa paglalayag ang kanyang diwa.

She wanted to fight the awakening feelings inside her but they were stronger the she thought.

Nangungulila siya sa lalaking dapat ay mas lalo pang kinamumuhian ngayon.

Oo, nasaktan siya kagabi nang angkinin siya ni Guiller sa unang pagkakataon but she also felt a wondrous sensation of being enveloped with feverish warmth.

Nalasap niya kagabi ang kaligayahan na maging isang ganap na babae.

Guiller gave her a priceless gift last night — ang katiyakan na isa siyang tunay na babae!

She now had full confidence in herself as a woman. Nabura na ang mga pilat na nilikha ng mga pang-iinsulto sa kanya ng mga lalaki noon…!

May bumusina sa di-kalayuan kaya nahulaan niyang dumating na si Guiller. Maryana tensed momentarily before managing to control herself.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

She might be impulsive but she was also vey practical.

Hindi siya mahilig magtanim ng kung-anu-anong basura sa kanyang puso at utak.

Kung mayroon na siyang pagtatangi kay Guiller, sa kabila ng pagkakasala nito sa kanya, bakit kailangan pa niyang pahirapan niya ang mga sarili nila?

To teach him a lesson? pakli ng maliit na boses sa loob ng isipan niya.

After all, matagal na panahon silang magsasama ni Guiller. She should lay some of her rules now.

“Nagtapat na sa akin si Guiller, Maryana. Mahal na mahal ka daw niya kaya niya nagawa ang lahat ng iyon,” pag-amin ng kanyang Papa kanina.

Tumawag ang ama sa kanya nang papasakay na sa eroplano. Papaalis na nang maalalang magpaalam sa kanya!

“Bakit naman tila pabigla-bigla ang desisyon ninyong magbakasyon, Papa?” sambit niya, may pagdaramdam.

“Iha, buhay pa ang iyong Mama, balak ko na talagang maglibot sa daigdig. Ngayon lumagay ka na sa tahimik, hindi na ako magi-guilty na iwan ka habang nagpapasarap na ako sa buhay ko,” tugon ni Don Ramon, sa himig-nagbibiro.

“Seriously speaking, iha, you married a good man. And he loves you very much. Ano pa ba ang mahihiling pa ng isang babae sa naging kabiyak ng puso?”

Bumuntong-hininga si Maryana habang nagpapasya.

Yes, ano pa nga ba? tanong niya sa kanyang sarili.

Papalapit siya sa verandah, mula sa hardin, nang maulinigan niya ang boses ni Guiller. Hinahanap siya sa mga katulong.

“Pambihira kayo,” panenermon nito, medyo galit na at tigib sa pag-aalala ang tono. “And dami n’yo rito, ni hindi n’yo napansin kung saan nagpunta ang asawa ko?”

Pinigil ni Maryana ang mapangiti. Aywan ba kung bakit naghahatid ng kasiyahan sa kanyang damdamin ang paghahanap ng lalaki sa kanya?

Tinawid niya ang sahig na marmol nang buong ingat para hindi marinig ng mga nasa loob ang kanyang mga yabag.

Hinintay niyang mag-alisan ang mga katulong bago niya kinuha ang atensiyon ni Guiller.

“Guiller, nandito lang ako,” pahayag niya, malumanay.

He swivelled towards the direction of her voice.

“M-Maryana,” he murmured disbelievingly.

“Akala mo ba’y lumayas na ako?” she asked him curiously. She was slightly shocked to see the wildness in his eyes.

Tumango si Guiller. Humakbang ito palapit sa kinatatayuan niya. Tila nag-aalangan.

Nangangamba marahil ito na siya ay bunga lamang ng halusinasyon.

As he stared at her, Maryana could already feel her knees melting. Her senses were alive and singing.

“Hindi ako aalis dito, Guiller,” patuloy niya, may bahagya nang nginig ang kanyang boses. “I’m afraid, you’re stuck with me now. Iniwan na ako ni Papa.”

Napakurap si Guiller. “I’m sorry, hindi kita isinama sa paghahatid sa kanya sa airport. Iyon ang gusto niya.”

Tumango si Maryana. “Tinawagan naman niya ako. I guess, that should be enough for me now. Panahon na para tanggapin ko na hindi na ako batang palaging nakadepende sa kanya.”

“Nandito naman ako para alagaan ka, Maryana,” sambit ni Guiller, halos pabulong. “Hindi kita pababayaan.”

Ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa’t isa but the tumultuous of confusing emotions set them apart.

Tanging ang mga mata pa lamang nila ang may komunikasyon.

“I don’t need a keeper, Guiller. Kaya kong alagaan ang sarili ko,” pakli niya.

Hindi iyon ang gusto niyang marinig! Hmp!

Open-necked ang suot na polo ni Guiller. Masisilip ang mabalahibong dibdib nito at mababakas ang maskuladong panganatawan.

Napanood ni Maryana kung paano gumapang papaitaas ang pamumulang sanhi ng pagkapahiya. O ng pagkapukaw?

Her hand touched his flushed cheek involuntarily. Kusang umangat ang kamay niya para haplusin ang isang pisnigi ni Guiller.

“Ang nais ko ay isang lalaking magpaparanas sa akin na ako’y isang babae,” bulong niya. “Tunay na babae…”

Nagtaas-baba ang kanyang daliri sa paghagod nang masuyo sa noo hanggang sa leeg habang nakatitig nang malagkit kay Guiller.

Maryana was enjoying herself immensely. She had never teased and tempted a man in all her life. Nakakalula pala!

Guiller was clearly flabbergasted. He was not expecting this sultry behaviour from her.

“Stop this, Maryana,” he muttered longingly. “Baka hindi mo magustuhan kapag sineryoso kita.”

She flutterd her long eyelahes as her other hand pulled her long hair from the restricting rubber bands. A rush of excitement pushed her to do more daring actions than she ever did.

Guiller groaned as he fought for more self-control.

“Maryana, what are you doing? Are you punishing me for what I did last night?” tanong nito paungol. Tila ba hirap na hirap na.

“I’m trying to seduce my husband, Guiller,” anas ni Maryana, bahagya pang nakangiti.

“Iyong sagot sa ikalawang tanong mo — depende iyan sa dahilan mo kung bakit mo ako pinilit na magpakasal sa iyo, in the first place.”

Ilang ulit na nagtaas-baba ang Adam’s apple ni Guiller bago ito nakatugon. Malakas na malakas na ang pagkabog ng dibdib nito. At tila nahihirapan nang huminga.

“This is not the right place to tell you, Maryana,” sambit ng lalaki. Paus na paos na ang boses.

“Saan ba tayo dapat?” tanong niya habang ipinupulupot ang mga kamay at braso sa matipunong leeg ng lalaki.

Hindi na nakapagpigil pa si Guiller. Binuhat siya ng mga bisig nito habang nagdudumali sa pag-akyat sa hagdan patungo sa kuwarto nila.

THE REBELLIOUS BRIDE-24

Comments are closed.