The Rebellious Bride-24

“Kapag nakapasok na tayo sa silid natin, there’s no stopping me, Maryana,” Guiller whispered thickly.

“Decide now, before it’s too late, my sweet bride.”

Iniyupyop ni Maryana ang kanyang ulo sa malapad na dibdib, where she felt very safe even with the thundering sound of his powerful heartbeats.

Habang papalapit sila sa pinto ng master’s bedroom, bumabagal ang mga hakbang ni Guiller. Talagang binibigyan siya ng pagkakataong tumutol.

Hindi makapaniwala si Maryana na kayang magtimpi ng lalaki.

“Kung tatanggi ba ako ngayon, pagbibigyan mo ako, Guiller?” paniniguro niya, habang tumitingala upang makita ang mukha ng asawa.

Tumango ito. Matigas ang hubog ng mga panga dahil sa determinasyong magkontrol.

Pumikit muna ito at huminga nang malalim bago siya inilapag nang dahan-dahan.

“Hindi ko na uulitin ang ginawa ko kagabi. Ang tanging excuse ko ay nakainom ako,” he breathed softly.

Hinaplos ng mga palad ni Maryana ang matatag ng hugis ng mukha ng kabiyak habang unti-unting lumulutang ang isang purong emosyon sa kanyang kaibuturan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

She had fallen in love with this man unsconciously, unwittingly… and rebelliously!

“Sagutin mo ang tanong ko, Guiller,” she inquired very gently. “Bakit mo ako pinilit na magpakasal sa iyo?”

He didn’t answer immediately. Tumitig muna ito sa kanya nang matagal. Pamaya-maya, bumuntonghininga ito.

“I wanted to show you how important you are for me, Maryana. In these modern times, bihira na lang ang lalaking nagpapakasal. A bedmate is always easy to find, after all,” pagtatapat ni Guiller.

“Ngunit hindi ang isang babaeng mairerespeto nang habang buhay,” dugtong pa, sa tonong sinseryo.

She tensed as she waited for the moment of truth to come.

Muli siyang tinitigan ni Guiller. They were both oblivious of their surroundings. They were standing in front of the door to the master’s bedroom.

“I love you, Maryana,” he said finally. His voice was gentle ang husky. And his eyes were clear and expressive.

“Iniibig kita, sa unang pagkakita ko pa lang sa iyo noon.”

She swallowed back her tears. Gusto niyang matugon nang walang halong pag-aalangan ang ipinagtapat ng lalaki.

“P-paano ba ang pakiramdam ng isang umiibig, Guiller?” tanong niya, paanas.

“H-hindi ko pa nararanasan ang magmahal ng isang lalaki.”

“Hindi ko pa rin nararanasan ang magmahal ng isang babae, Maryana. All my affairs in the past were all flings, sana’y huwag mong masamain ang pagiging tapat ko,” sambit ni Guiller.

“No, I like honestly most of all, Guiller,” she cut in sternly. “Kaya magmula ngayon, pulos katapatan lamang ang nais ko mula sa iyo.”

Tumango ang lalaki. “I promise, I won’t be dishonest to you anymore. Pipilitin ko na lang na mapalapit ako sa loob mo nang hindi gagamit ng tusong paraan.”

She gave him a slow smile. “Ssh, paminsan-minsan, kailangan nating mag-away, Guiller. Pero dapat ay agad ring nagbabati, siyempre. It would make our life more exciting than any boardroom skirmishes. And… I’m easily bored,” she teased him in a pseudo-serious tone.

Napatitig uli sa kanya si Guiller. Tila inaarok kung ano ang talagang nasasaloob niya.

“I feel I’m being seduced, Maryana,” anas ng malalim na tinig. Tila medyo napaos dahil sa pagtitimpi.

Marahang iniyayapos sa kanyang beywang ang mainit na palad upang hapitin siya nang buong pagsuyo at kulungin ng mga bisig na puno ng pagkasabik.

“I think you’re a bit slow, Mr. Corvera,” panunukso niya. “Nagiging mabagal na ba talaga ang mga lalaki kapag nakakasal na?” dugtong pa.

Guiller looked dumbfounded for a second before he carried her up to his arms again. He was laughing silently at himself.

“Please, forgive this man, Mrs. Corvera. It’s not everyday that a husband who’s trying to be honest was being lured to the bedroom by a woman with a breath-taking beauty,” he flatterd her gallantly. Nasasakyan na ang teasing mood niya.

Pinihit ni Maryana ang seradura upang mabuksan na ang pinto.

Nakatitig pa rin sila sa isa’t isa.

Nababakas niya ang pag-asam ni Guiller na marinig ang kanyang nasasaloob but she stopped herself again. She wanted to bide her time.

Magkahinang pa rin ang kanilang mga mata nang inihihiga na siya nito sa ibabaw ng kama.

“Maryana — ” he whispered warmly. His eyes worshipping her face as his hands moved over her reverently.

“Are you sure now? Stop me before this get’s too late again, sweetheart!”

Hinila niya ang lalaki sa kuwelyo upang mahiga na rin ito sa tabi niya. “You talk too much,” bulong niya.

“Love me, Guiller. Love me, before I changed my mind!”

Hindi na siya nagdalawang-salita. Guiller made love to her as intensely as he did last night.

And she was overwhelmed afterwards.

“Oh, Guiller, huwag ka sanang magbago,” sambit niya habang nakapikit.

Nakakulong pa rin siya sa bigat nito kahit na kanina pa sila nakabalik mula sa pabulusok na pamamasyal sa kalawakan.

“Mahal na yata kita,” dugtong niya, halos hindi marinig ang sobrang hina ng kanyang boses.

Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Guiller upang tunghayan siya.

“Am I dreaming? Nagsalita ka ba, Maryana?” tanong nito, paanas.

She opened her eyes uncertainly. May bikig sa kanyang lalamunan kaya hindi agad siya makapagsalita. Tumango siya.

“Hindi ka pa siguradong mahal mo na nga ako?” tanong ng nasasabik nang lalaki.

“I should be detesting you after last night, after everything — pero bakit hindi ako nagagalit sa iyo nang husto?” ang nalilitong sambit niya.

“H-hindi ka ba naniniwala, Guiller?” she asked him reluctantly.

Nakahanda ba siyang maglahad ng sarili sa pagkapahiya? tanong niya sa sarili. Paano kung hindi naman pala siya talaga mahal ng lalaking ito?

“Huwag mong iisipin na hindi ako naniniwala,” tanggi ng lalaki habang hinahaplos ang kanyang buhok na nakalatag sa unan.

“Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan na may magmamahal sa akin na katulad mo, Maryana.”

“Oh, Guiller, Guiller, pareho pala tayong naging hibang.”

Iniangat niya ang ulo upang saglit na mahalikan sa ilong ang kabiyak. “I’ve tried so hard to hate you, pero heto ako ngayon, kinukumbinsi ka na tutuoong pag-ibig ang nadarama ko para sa iyo.”

Napapangiti na rin si Guiller. “Masyado naman kasi akong agresibo at arogante noon. I was too cocky for my own good,” pagpapakumbaba nito habang siya naman ang hinahalikan sa dulo ng maliit ngunit matangos na ilong niya.

Napahinto sa sasabihin niya sa Maryana nang may naramdaman siyang nagbabago sa katawan ng lalaki na nakadaiti sa tagiliran niya.

“I – Guiller — ?” She was already breathless.

“I want you again, Maryana,” he admitted sheepishly. “Should I apologize?”

Humagikgik si Maryana, habang nare-realized niyang kailangan lang pala niyang matagpuan ang lalaking iibigin nang lubos bago niya ma-enjoy ang kanyang sensuality.

She must be very much in loved with this man dahil masyado siyang at ease to him in a physical sense.

“No, Guiller,” she replied cheekily. “We’re on honeymoon, remember?”

He kissed her again on the tip of her small, pointed nose lovingly.

“How could I forget it, my sweet? Kaytagal kong hinintay ang sandaling ito…”

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Comments are closed.