The Rebellious Bride-6

Maryana glared at Guiller defiantly kahit na mas matangkad ang lalaki sa kanya.

“Gusto kong umurong ka na sa anumang business association na gusto mong matamasa mula sa aking Papa. I don’t trust your likes. Hindi ako magtitiwala sa ‘yo kahit na isang kusing!”

Parang sinampal ang naging ekpresyon ng lalaki.

“I see,” ang tanging sinambit nito bago siya iniwan sa gitna ng damuhan.

“Hey! Saan ka pupunta?” ang nagulat na tanong ng dalaga dito.

Nilinga siya ng lalaki ngunit para tugunin lang siya.

“Pakisabi na lang kay Don Ramon na umuwi na ako. Puwede mo na ring sasabihin sa kanya na hindi na matutuloy ang business venture naming dalawa,” he stated coldly.

She could see him clearly under the light of a garden post. The steely gaze and the icy expression of the man was forcefully imprinted in her mind. She could never forget this night.

Dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang may nagalit na tao sa kanya. Before, if she had to let down somebody, she always used her sweet smiles and beautiful face for a gentle rejection.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

Ngayon lang siya nawalan ng kontrol sa kanyang sarili!

Wala ang kanyang Papa sa bahay-kubo na pinag-iwanan nila dito kaya tumuloy na siya sa malaking bahay. Natagpuan niyang nasa foyer ito at may kausap sa telepono.

Kumakabog ang dibdib ng dalaga habang naghihintay sa pagtatapos ng telephone conversation ng matanda. Hindi niya mahulaan kung ano ang magiging reaksiyon nito sa sasabihin niya.

Siguradong hindi ito matutuwa!

“Yes, I’ll be gentle with her. Ako na ang bahala dito, iho. Salamat sa pagtawag mo. Bye,” anang Papa niya sa telepono bago ibinaba ang awditibo.

“Papa?” Kinuha agad niya ang atensiyon nito para matapos na agad ang paghihirap niya. Binigyan siya ng lakas ng loob ng pagtawag ni Guiller sa ama niya.

“I am very disappointed, Maryana,” Don Ramon expressed in a stern voice. Pati ang anyo nito ay matigas din.

“You’ve just offended a very rich and powerful man in the land. Malaking advantage para sa atin — o sa akin na lang — ang maging kaibigan at kakampi siya, kaysa maging kaaway. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko, iha? You could, at least, show him some courtesy. Kahit na para sa akin na lang, sa kahihiyan ko, sana ay pinakitaan mo siya ng kaunting respeto. I’m very, very disappointed!”

Pagkatapos sabihin ang gusto, tumalikod na sa kanya ang ama. Naiwan si Maryana na napatulala. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya nakitang galit na galit ang kanyang ama sa kanya. Nagalit ito at nasermunan siya nang dahil lang sa isang Guiller Corvera!

Naghihimutok ang dalaga nang umakyat siya sa kanyang kuwarto. Gusto niyang gumanti sa lalaking iyon.

Gaganti siya kay Guiller Corvera! pangako niya sa sarili hanggang sa makatulog nang masama pa rin ang loob.

Kinaumagahan, hindi na niya nadatnan ang Papa niya. Nakaalis na raw ito.

“E, saan pupunta ‘yon? Saturday ngayon. Wala namang pasok ‘yon sa opisina, a?”

Nagkibit ng balikat si Aling Dolor, ang kusinera at ang nanay ni Nilda.

“Hindi po sinabi kung saan siya pupunta, Senyorita Maryana.” Sa simula’t simula pa ng paninilbihan ng mag-ina sa kanilang pamilya, pormal na palagi ito sa pagtawag sa kanila.

“Ganoon ba? Iwan n’yo na ako dito, Aling Dolor. Ako na ang bahala dito sa almusal na dinala ninyo,” pagtataboy niya sa kausap upang makapag-isip nang maayos.

Kailangang mag-isip siya ng paraan para maalo ang nagtatampong ama. Hindi siya sanay nang binabalewala sa loob ng pamamahay nila.

Pumitik ang mga daliri niya nang may maisip siyang ideya.

“Alam ko na!” bulalas niya sa sarili. “Iimbitahan ko na lang uli ang kumag na Corverang ‘yon dito sa bahay, pero may iba rin kaming bisita. Magandang babae na kukuha sa atensiyon ng binatang magaling!” Humagikgik siya sa kasiyahan.

She congratulated herself before calling Aling Dolor from the kitchen.

“Ano po iyon, senyorita?”

“Gusto kong magluto ka uli ng isang espesyal na hapunan mamayang gabi, Aling Dolor. Para sa apat na tao po. Okey lang ba? May mga stocks pa ba sa fridge at sa freezer?”

Tumango ang kusinera. “Meron pa po. Ako na po ba ang bahala sa menu?”

“Oo, ikaw na ang bahala.” Dinampot niya ang receiver ng telepono sa tabi ng intercom na nasa dingding ng kumedor. Nag-dial muna siya sa operator para itanong ang number ni Guiller Corvera.

“Sorry, ma’am. Unlisted po ang number ng residence ni Mr. Guiller Corvera. If you’d like, I’ll give you his office number.”

“Okey. Please, give me the office number.”

Sinubukan niyang kumontak sa opisina. Bakasakaling iba ang patakaran nito sa sariling kumpanya. Natuwa siya nang may sumagot sa mga ‘ring’ ng telepono.

“Hello, this is Corvera Enterprises. May I know who’s calling, please?”

“A, e, this is Maryana Reyes. May I speak to Mr. Guiller Corvera?” Bigla siyang napahawak nang mahigpit sa receiver.

“Okey, please wait a moment, ma’am.”

Ilang sandali lang ang ipinaghintay niya. Na-connect na siya agad sa linya ni Guiller.

“Hello, Maryana,” ang bati ng boses na lalaking-lalaki, katulad ng may-ari.

Kinilabutan si Maryana. Lalo siyang nanginig na para bang giniginaw gayong pinagpapawisan siya.

“H-hello, Mr. Corvera,” she replied hesitantly.

She pushed herself to do what she had to. Dapat niyang alalahanin ang kanyang Papa na sumama ang loob sa kanya.

“You sound nervous, Maryana,” Guiller teased her lightly. Wala nang bakas ng galit nito kagabi.

Napamaang ang dalaga. “H-hindi ka na galit sa akin?” she blurted out.

“Wala naman akong dapat na ikagalit kagabi, Maryana. From the first moment of our meeting, pulos kalokohan na ang nagawa ko. What I mean is, I must accept na wala na akong papel sa iyo. Sa umpisa pa lang, wala na agad iyon.”

Hindi pa rin makapaniwala si Maryana. “Ang ibig mong sabihin — ?”

“Ang ibig kong sabihin, kung hindi ka tumawag ngayon, nagsisimula na akong kalimutan kayong mag-ama,” dugtong ni Guiller sa kabilang linya.

He was speaking casually, matter-of-factly.

“Ganoon ba? Paano kung iimbitahan kita ngayong gabi? Dinner uli. Gusto ko sanang magkaroon uli tayo ng isang panibagong simula,” pahayag niya, kahit napipilitan lang.

THE REBELLIOUS BRIDE-7

Comments are closed.