The Rebellious Bride-8

“Buweno, dito na lang muna tayo sa study ko. Ipatitikim ko sa iyo ang ‘oldest scotch in the whole world’.”

Nagyayabang si Don Ramon habang hinihila si Guiller patungo sa isang silid na nasa gawing dulo ng mahabang koridor.

Nag-iisip si Guiller habang nanonood sa masiglang pagkilos ng matanda.

Kumuha ito ng dalawang mamahaling basong kristal at sinalinan ng alkohol, bago nilagyan ng tig-isang tipak ng yelo mula sa munting ref na katabi ng wine cabinet.

“Heto, Guiller. Let’s enjoy a glass of pure scotch before dinner.”

Sinabayan niya ang pagtungga ni Don Ramon. Sabay pa nga silang napangiwi dahil sa tapang ng alak.

“Aah! This is the drink for the true me!” pagbibiro ng matanda habang nagpupunas ng likod ng kamay sa bibig.

Ngumiti si Guiller. “Is this a sort of test, sir?” tanong niya. “Sinusubukan n’yo kung tunay na lalaki ako?”

Humalakhak ang matanda. “Hindi na kita kailangang subukan, iho. Sa unang kita ko pa lang sa ‘yo, alam ko nang tunay ka.”

Napatawa na rin si Guiller.

“Bakit kaya hindi nasabi sa inyo ni Maryana na darating ako ngayon gabi?” tanong niya, pa-kaswal lang.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

Nag-isip ang matanda bago tumangu-tango. “Sa palagay ko, in her own way, nag-a-apologize siya sa akin. At sa iyo na rin. Maryana has a fierce pride, courtesy of my fiery late wife.”

“Hindi siya marunong magsabi ng ‘sorry’?”

“Marunong naman,” sabad ng boses ng pinag-uusapan nila. Hindi nila namalayang nakapasok na ito sa loob ng study.

Sabay silang lumingon sa magandang babaeng nakangiti sa kanila. Tumindig si Guiller upang magbigay-galang bagama’t nangangatog ang mga tuhod niya.

“Good evening, Maryana.”

“Good evening, Guiller Corvera,” tugon nito, as graciouly as she looked in her demure yellow silk gown.

Mahaba ang hapit na manggas at high-necked ang ruffled bodice na hakab din sa mayamang dibdib ni Maryana. Her skirt flared over her rounded hips down to her dainty ankles.

Nakapusod ang mahabang buhok nito sa ituktok ng ulo, to display the dainty shape of her proud head.

And yet… she looked seductive.

Bago pa nakagsalita ang ama nito, naulinigan nila ang melodious sound ng doorbell.

“May iba pa bang bisita, iha?” taka ng matandang don.

Tumango ang nakangiti pa ring si Maryana.

“Meron pa po, Papa. Excuse me. Guiller, maiwan uli kita kay Papa, ha?” paalam pa nito sa kanya bago muling lumabas ng study room.

“A, susunod na kami sa salas, iha,” pahabol ni Don Ramon. “Tatapusin na lang namin itong iniinom namin.”

“Okey,” sagot ni Maryana. Nakangiti pa rin nang matamis.

As he sipped at his drink, Guiller was puzzling over Maryana’s game. Gusto niyang madiskubre kung ano ang ibig mangyari ng babae bago matapos ang gabing iyon…!

Everything’s going fine. Maryana was in her element. Walang mababakas na katarayan sa kanyang mga ngiti habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga bisita.

“Doris Milan, narinig mo ba ang pangalan ni Guiller Corvera?” tanong niya sa bidang babae sa pelikulang ginagawa niya sa kasalukuyan. “I’m sure, Guiller here had already heard or seen you.”

Ngumiti nang buong tamis ang dalagang artista sa binatang negosyante.

“Of course, kilala ko na si Guiller. Pero ngayon ko lang siya nakasalo sa pagkain,” the actress said in her sultry voice. She had a mannerism of flattering her eyelashes while speaking.

Guiller Corvera offered a slight inclination of his dark head while smiling at Doris impersonally. He showed his disinterest blatantly.

“You’re a popular actress, Miss Milan. Sino’ng hindi pa nakakakilala sa ‘yo?” he stated blandly.

Tumabang ang panlasa ni Maryana. Nawalan siya ng ganang kumain. She glanced at the drat man sharply before trying to salve her female guest’s bruised ego.

“Of course, mga taga-bundok lang at saka mga bulag. Hindi ba, Papa?” Isinali niya ang ama.

Mabuti na lang may tama na ng scotch ang matanda. Umandar ang pagka-bohemyo ng kabataan nito.

“Hindi mo naitatanong, Doris, isa ako sa mga tagahanga mo.”

“Talaga po?” Sinunggaban naman agad ng artista ang atensiyon.

“Naku, huwag mo na akong pupuin, iha. Nanghihina lang ang katawan ko kapag sobra ang paggalang na ipinakikita ng isang magandang babae sa akin, e.”

Ngumiti pa rin si Maryana kahit na bumibigat na naman ang loob niya sa lalaking bisita. Para kasing pumalpak siya sa balak niyang gawin…

Inimbita niya si Doris Milan para ireto kay Guiller Corvera ngunit ang nangyari, si Doris at si Don Ramon ang naging magkapareha. At silang dalawa ni Guiller ang nagkatapat.

“Este, Maryana, anak. Puwede ka bang magsalang ng sweet na music sa stereo? Mukhang mapapalaban ako ng sayawan dito kay Doris,” wika ni Don Ramon nang matapos ang masayang usapan over their cups of coffee.

“Ngayon ay alam ko na kung bakit ka yumaman nang ganyan, Don Ramon,” biro ni Doris, medyo tipsy na sa nainom na ilang kopita ng white wine over dinner.

“You know what you want. Sweet music agad ang hinirit n’yo, ha?”

Tumindig si Maryana kahit na alinlanganan siyang sundin ang nais ng ama. She was feeling gloomy over her failure to divert Guiller’s attention away from her.

Nang pumailanlang ang malamyos na tugtugin sa palibot ng salas, agad na nagsayaw ang dalawang nagkakasundo na nang husto.

Lumapit sa kanya si Guiller. “May I dance with you, Maryana?”

She could not speak as she nodded her head slowly.

“Early today, magmula nang marinig ko ang imbitasyon mo, nag-isip na ako nang nag-isip,” pahayag ni Guiller matapos siyang ikulong sa loob ng matitipunong mga bisig nito. Seryoso ang anyo at ang pananalita nito kaya nakinig lang siya.

“Tell me, Maryana, ano ang talagang motibo mo sa pag-iimbita mo sa akin dito?”

Napakurap si Maryana. Kapag pala ganito na kalapit si Guiller Corvera sa kanya, mas matindi pa ang epekto nito sa kanyang katinuan!

She couldn’t think anything! she wailed mutely. Parang naumid na rin ang kanyang dila.

Nagpatuloy ang lalaki nang hindi siya umiimik.

“Siguro, gusto mo ring mag-matchmake, ano? Katulad ka na rin ng Papa mo, kung gayon,” panghuhula nito.

Umiling ang dalaga, trying to deny his assumptions.

He grimaced as he nodded his head. “You’re too young to play a complicated game with a grown man, Maryana!”

THE REBELLIOUS BRIDE-9

Comments are closed.