The Rebellious Bride-9

“Bakit kailangan mo pa akong papuntahin uli dito?” May halong pang-uusig na ang tono ni Guiller.

She forced her tongue to move. Hindi naman siya puwedeng pumayag na pukpukin na lang ng lalaking ito.

“Are you putting so much meaning on a mere dinner invitation, Mr. Corvera?” panunuya niya.

“Bakit marami ka pang inaakalang ibig sabihin ng pagpapapunta ko sa ‘yo dito? Puwede naman na kaya kita inimbitahan uli sa bahay namin ay dahil gusto kong ipahiwatig na dapat matuloy ang business venture n’yo ni Papa. I’ve realized that it was very important for him,” dagdag-paliwanag niya.

Ngumisi lang ang lalaki. “Gusto mo rin na maunawaan kong hindi ka interesado sa atraksiyon na nadarama ko para sa iyo,” pakli ng binatang negosyante.

Napamulagat si Maryana. Inamin ng lalaki na attracted ito sa kanya!

She was not expecting this. Tinangka niyang kumawala sa kasayaw.

“Let me go, Mr. Corvera,” utos niya, in a tight voice.

Marahang umiling si Guiller. “You should know that I am bewithched by you from the first moment I’ve seen you, Maryana,” bulong nito, halos paos na ang boses. May kaunting gaspang na naghahatid ng kiliti sa kanyang gulugod.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE REBELLIOUS BRIDE…? Click Here!]

Itinulak niya ang malapad na dibdib ni Guiller at inilayo niya nang husto ang kanyang katawan ngunit nakapulupot sa kanyang beywang at balakang ang mga braso nito kaya ramdam na ramdam niya ang gising na pagkalalaki nito.

“M-mr. Corvera,” she gasped as fear threatened to overwhelm her. “Nasasaktan ako — ” pagsisinungaling niya.

Umiling ang lalaki. “I’m not holding you very tight. This is just a lover’s embrace, sweetheart.”

“Bitiwan mo ako,” ulit niya, papigil.

Nilinga niya ang kanyang ama at si Doris ngunit abala ang mga ito sa pagbubulungan sa malayong sulok ng salas na may malamlam na iluminasyon.

“Tatawagin ko si Papa kapag hindi mo ako pinakawalan, Guiller!”

“Tinawag mo uli ako sa pangalan ko. That’s better,” pamumuri ng lalaki. Hindi nababahala sa kanyang pagbabanta.

“Kapag isinumbong kita kay Papa, ihihinto na niya nang tuluyan ang pakikipagsosyo sa ‘yo,” pananakot niya.

Tumawa lang ang lalaki. Mahina at patudyo. Nakakakiliti.

“Nakalimutan mo’ng hindi ko naman sinasabi sa ‘yo na importante para sa akin ang negosyong nauuntol nang dahil sa ‘yo, Maryana. Sa Papa mo lang importante ‘yon,” he taunted her softly.

“Besides, wala naman akong ginagawang masama sa’yo, hindi ba? We’re just dancing — like the two of them.” There was a slight slur in his speech.

“L-lasing ka ba?” Sinipat niya ang mukha ng kasayaw, “Kailangan mo’ng mahulasan. You’re driving.”

“I’m not drunk, Maryana,” he denied huskily.

“T-teka, pakawalan mo ako. ikukuha kita ng kape,” alok niya.

He thought for a moment before letting her go. Dali-daling humakbang palayo dito si Maryana. Hindi na niya pinag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng tusong ngiti na sumilay sa bibig ni Guiller.

“Iha, saan ka pupunta?”

Her progress was checked by her father’s question.

“Sa kusina lang, Papa. We need some more coffee.”

“Okey.” Bumalik sa conversation si Don Ramon. Tila enjoy na enjoy ito sa pakikipag-usap kay Doris.

Para siyang hinahabol ng demonyo habang halos patakbo niyang tinutungo ang kusina. Tumatakas siya sa isang bagay na mas malakas pa sa kanya.

Ayoko! Ayoko! Ayoko! hiyaw niya sa kanyang sarili habang itinutulak niya ang pinto ng silid-lutuan na wala nang tao at ilaw.

Kinapa ng kamay niya ang switch sa dingding ngunit may mga kamay na humapit sa kanyang beywang.

Bumuka ang bibig niya upang sumigaw ngunit tinakpan ng isang palad ang mga labi niya.

“Ssh,” anas ni Guiller sa kanyang batok habang ginagawaran ng mainit-init na halik ang sensitibong balat doon.

“You’re a clever thing, Maryana. Naisip mo agad ang ganito para magkasarilinan na tayong dalawa.”

“No!” she screamed her denial behind his large hand. Nagpumiglas siya ngunit wala siyang lakas para makalaya.

Gumapang na rin ang isang kamay nito na nakasapo sa isang dibdib niya.

She wriggled her body vigorously, trying to shake off his maudering palm and fingers from her pliant flesh.

Parang walang proteksiyon na damit ang kanyang balat, napapaso siya ng mga haplos na nag-aapuhap ng pulsong makakapagpahina sa kanyang pagputol.

He caressed her breasts repeatedly until her nipples became pebble-hard. His fingers pinched each one tenderly until her whole body started trembling with fever-pitch desire.

“Yes, babe,” he whispered encouragingly, kissing her neck slowly until he succeeded on changing their positions.

Natagpuan na lang ni Maryana na nakasandal na siya sa malaking double-door refrigerator at nakasandig naman sa kanya ang mga matipunong katawan ni Guiller.

Nakatingala siya at nakatitig sa mga matang malalim.

“Stop — !”

His mouth swooped to catch the words she wanted to say. It was their first kiss.

His tongue seduced her closed lips coaxingly. The hot, wet instrument of passion was utterly expressive of its owner’s desire. The excited flicks against her clamped teeth could have no meaning other than what his body language was saying.

“No, please — !” she moaned helplessly. Ibinaling niya ang kanyang mukha nang makabawi ng kaunting lakas.

Guiller was content to graze the smooth column of her fragrant neck. His teeth nipped gently on an earlobe, creating giant waves of weakening reaction in her body.

She tried to catch her breath as valiantly as she struggled to take back her wits.

“Oh, Maryana, you’re so sweet,” he groaned in a rough voice. He seemed out of control. “I’ve never wanted any woman this badly before.”

“Guiller! Stop this!” A hysterical laughter escaped her aching throat, dahil wala siyang maisip sabihin na mas matindi pa sa sinasambit niya. Nasaan na ang likas na katarayan niya?

Nanganganib na siyang mapagsamantalahan sa mismong kusina ng bahay ng kanyang Papa! Pagkatapos, hindi man lang siya makatutol nang buong bangis para maipagtanggol ang kanyang puri!

Ngunit gusto ba talaga niyang pigilan ang mainit na tagpo…?

Hindi na niya natugon ang histerikal na katanungan because Guiller suddenly pushed himself away from her. They were both breathing heavily as they looked at each other’s eyes passionately.

And the fact that he was the one to take back the lost self control first made her feel worse.

“Maryana — ”

Isinalya niya ito palayo. “Damn you, Guiller Corvera! Damn you to hell!” asik niya, bago siya tumakbo palayo kahit mabuway ang mga hakbang.

Hinawakan siya nito sa isang kamay upang hindi siya tuluyang makalayo.

“I’ll take you to hell with me, Maryana,” he promised menacingly.

THE REBELLIOUS BRIDE-10

Comments are closed.