The Runaway Wife-1

Rana was a country girl who yearned to get out and see the world.

Andrei was still a young man but already bored and jaded with the world in general.

Would their different views in life deter the growth of love for each other?

Inosente pero matalino si Rana kaya alam agad niyang si Andrei ang makakatulong sa kanya para matupad ang ambisyong makarating sa lungsod.

Alam ni Andrei na gusto lang siyang gamitin ni Rana kaya pilit na pinaglalabanan ang atraksiyon para sa dalaga.

Magkaroon pa kaya ng pagkakataong manaig ang pag-ibig na sikretong sumibol sa kanilang mga puso?

* * *

Lumilipad daw si Rana na parang ibon.

Tinatawid ang mapuputing ulap, ang matataas na bundok, ang maraming batis, ang mapuputik at baku-bakong daan…

“Rana!”

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Napapitlag si Rana. Naputol ang pangangarap nang gising.

Her beautiful daydreams vanished into thin air immediately.

“Pambihira naman talaga, oo!” reklamo niya habang bumabangon mula sa kinahihigaang damuhan.

Lalong nadagdagan ang pagkayamot niya nang makita kung sino ang nang-istorbo sa kanya.

“Rana, tawag ka ng nanay mo,” wika ni Manolito. Hinihingal ang binatilyo nang makarating sa ituktok ng talampas.

“Hindi ako naniniwala sa ‘yo,” pakli niya. Nakasimangot. “Nagdadahilan ka lang para makabuntot ka sa akin, ano?” pang-aakusa niya pa.

“Hindi tutoo `yan, Rana.” The young lad looked hurt.

“Kaaalis mo lang nang tawagin ako ni Aling Narda. Kailangan mo raw umuwi agad dahil may dumating na telegrama galing kay Senyorito Andrei.”

“Ha? Bakit naman hindi mo sinabi agad?” bulalas niya sabay balikwas ng tindig.

She was suddenly gone in a flurry of movements. Nakatakbo na agad siya papababa sa mabatong landas.

“Hintayin mo naman ako, Rana!” habol ng pobreng binatilyo.

“Tumakbo ka na rin, Manolito!” hiyaw niya. Nakatawa na.

Masayang-masaya siya kapag si Senyorito Andrei na ang paksa.

She had a terrible crush for her employer. Andrei Montevista was the epitome of her tall ambition.

A very tall ambition!

And that was to leave this godforsaken place for good!

Mabait na anak naman si Rana sa kanyang ina. Magalang naman siya sa ibang tao. Mabuting makisama.

Ang tanging maipipintas siguro sa kanya ay ang matayog na ambisyon niya na makarating sa mga lugar na hindi pa napupuntahan.

At hindi kayang puntahan ng isang katulad niya.

Kaya nga siguro nagkaroon siya ng obsesyon para kay Andrei Montevista.

Imposible kasing matawag na pag-ibig ang nadarama niya. Isang beses pa lang niya ito nakita magmula nang maging empleyada nito ang kanyang ina.

Ng personal. Pero sa telebisyon at sa mga magasin ay halos minu-minuto. Palagi pa nga niyang kaulayaw sa gabi ang mga larawan na inipon nang matagal.

Itinulak niya ang pinto ng kubol nilang mag-ina.

“O, Rana, mabuti’t nakita ka agad ni Manolito,” salubong agad ni Aling Narda nang makita siya. “Kailangang tulungan mo ako, anak.”

Hindi siya interesado sa mga sinasabi ng ina tungkol sa ibang bagay. Si Andrei Montevista lang ang importante para sa kanya.

“Inay, ano `yung tungkol kay Senyorito Andrei?” usisa niya.

“Hay, hindi ba’t sinabi ko na ngang darating siya bukas — este, mamaya na pala `yon. `Asaan ba ang telegrama?”

Kinapa ng may edad na babae ang mga bulsa.

“Naku, nawala na yata sa katarantahan ko. Basta, anak. Ang pagkaintindi ko ay ngayon na ang dating niya — nila pala. Tulungan mo akong maglinis ng mga silid-tulugan na gagamitin nila, ha?” anito habang lumalabas, bitbit ang isang basket na puno ng malilinis na kurtina at kubrekama.

Patungo na ito sa malaking bahay na nasa gitna ng malawak na bakuran.

Napatigagal si Rana sa narinig. “D-darating siya?” ang tanging nasambit niya.

“Rana! Halika na! Ano ba?” hiyaw ng ina nang mapunang hindi siya nakasunod dito.

She had worked almost nonstop. Feeling delirious with excitement.

“Maraming salamat, anak,” wika ng Inay niya nang matapos sila sa limang silid. “Ngayon naman, titingnan ko ang pagkain kung naiayos na ni Berta.”

Nagpaiwan si Rana sa itaas. Mula sa guestroom na nasa dulo ng koridor, nagbalik siya sa master’s bedroom na una nilang inayos na mag-ina.

“Inspeksyunin mo pa nga uli, Rana,” habilin ni Aling Narda nang makita siyang papalayo dito. “Pero sumunod ka agad sa akin pagkatapos mo, ha?”

“Opo, Inay,” ang magalang na tugon niya.

Her wistful gaze roamed around the elegantly decorated bedroom.

The tall windows opened to a wide and sunny balcony, that overlooked the lush vegetation of the deep valley below.

Nakaharap sa makapal na kagubatan ng bundok ang isang panig ng kuwarto ng master-of-the-house. Samantalang ang gawing may balkonahe ay maaari ding tumanaw sa paliku-likong kalsada na galing pa sa paanan.

Habang pinapanood niya ang mga ibon na kinaiinggitan kanina, napagawi ang paningin niya sa aspaltadong daanan.

Tatlong sasakyan ang namataan niyang papalusong patungo sa matandang bahay.

Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sigurado siyang ang nakita ay ang mga bisitang hinihintay nila.

Dali-dali siyang nagtatakbo papababa sa unang palapag.

“Inay! Inay, nandiyan na po sila!”

Nasa paanan pa lamang sila ng pinakamababang bundok, natatanaw na ni Andrei ang pulang bubungan ng ancestral house.

He had never regarded it as anything but a resthouse, paalala niya sa sarili.

“Ayan na ba ang bahay, bosing?” usisa ng mga kasama sa kanya.

“Yeah. That’s the one,” he answered succinctly. He was feeling bored.

Kanina pa siya nagtitimpi sa babaeng naka-okupa sa passenger’s seat ng kotseng minamaneho niya.

Their small convoy consisted of three cars that were driven by its respective owners.

“Wow! We’ll have a real thrill during our stay here!”

He ignored the excited gush from the young woman with a tatch of green on the top of her head that she called hair.

He did not want a groupie in this vacation but the members of his band disobeyed him.

Anim silang lahat sa grupo. At anim na babae rin ang kasama nila. Kaya alam na niya kung para kanino ang sumobrang isa.

Si Raffy ang lead guitarist, second to him. At alam niyang ito ang pasimuno sa pagsuway sa nais niya na walang isasamang babae.

Pinigil niya ang nadaramang galit para sa pinaka-suwail na miyembro. Na nakaupo sa likuran niya at may kayapusang isang babae na hippie-hippie din ang ayos.

THE RUNAWAY WIFE-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.