The Runaway Wife-13

Halos manikit ang mga daliri ni Rana sa malagkit na buhok ni Raffy.

‘God, hindi yata naliligo ang taong ito! Ang sangsang ng amoy ng pawis!’

Parang nadagdagan ang lakas niya.

Itinukod niya ang mga siko sa butuhang dibdib ng kalaban at itinulak palayo.

“Bitiwan mo akooo!” Isinikad niya ang isang paa sabay igkas ng isang tuhod.

Sapol ang target niya.

Namilipit sa sakit ang katunggali.

“Ouch! That hurts, you bitch!” singhal ni Raffy.

Sinuntok siya nito bilang ganti. Tumama ang matigas na kamao sa kanyang panga.

Her head snapped back with the force of his slap.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Nagdilim ang paningin ni Rana.

‘She’s only seventeen!’ bulalas ni Andrei sa sarili. ‘A minor!’

He had been eavesdropping. Kaya nalaman niya ang tutoo.

And he was nonplussed with disbelief and amazement.

She was still a child and yet so mature and so sure of herself already!

Paano na lang kapag nahinog na ng panahon ang natural na talino ni Rana?

‘My God, she would be as dangerous and as lethal as a viper!’

“And I still want her,” he muttered to himself.

Huminto siya sa pagpaparoo’t parito nang may maisip na ideya. Napapalatak pa nga siya.

“Why, yes! I can make her go with me. She’s just a minor!”

He walked out of the bedroom briskly. The house was still half awake with muffled sounds of music and intimate conversations.

Maliksi siyang nakalabas sa isang side door. Ikinakandado ang back door sa gabi.

The lights in the housekeeper’s cottage were still on. Ibig sabihin, gising pa si Rana.

Lalo siyang nagdumali. Para bang may humihilang puwersa sa kanya.

Hinawakan niya ang seradura bago kumatok. Gayon na lang ang gulat niya nang kusang bumukas ang pinto matapos subuking pihitin ang door knob.

Ang una niyang napuna ay ang magulong paligid ng sala. Para bang may naghamok na dalawang puwersa.

Dinudunggol ng kaba si Andrei habang humahangos siyang papasok.

He ran inside to rescue Rana from danger. Fear was gnawing at him.

And when he saw the two naked bodies on the bed, jealousy raged inside him.

He who had never been possessive — was jealous!

In the past, when a woman two-timed him, she was history.

When a woman preferred another man, she was nothing.

Rana should be history or nothing to him now but he could not let go.

Ipinilig ni Andrei ang ulo. Tinitigan niya pa nang husto ang eksenang nasa harapan niya.

The scene unfolded its details one by one.

Napuna niyang walang malay-tao si Rana kaya nakapikit. Nakita rin niya ang malaking pasa sa namamagang panga. Sinaktan ito ni Raffy para mapagsamantalahan.

Hindi na siya nag-isip pa. Sinugod niya ang hayop na gustong umuna sa kanya.

“Damn you, Raffy!” he snarled angrily. “You’re trespassing on private property!”

Bago pa nakahuma si Raffy, tumilapon na ito sa sahig matapos niyang patamaan ng malakas na suntok sa baba.

“She’s mine, you bastard!” Sinipa niya ito sa sikmura.

Umaringking sa sakit ang buhong nang tumama ang dulo ng sapatos niya sa puson nito.

“Aray! Araykupo! Tama na, Andrei, please! H-hindi ko alam na kursunada mo rin siya,” daing ni Raffy.

Pinilit niyang supilin ang naglalatang na poot.

He hated violence. He had sung his hatred of savagery and brutality, pero parang hindi niya kayang intindihin ang mga sariling prinsipyo nang mga sandaling iyon.

He wanted to kill the bastard for hurting Rana — his woman…

“Kailanman, hindi dapat maging dahilan ang babae sa pag-aaway o paghihiwalay nating magkakasama sa banda,” patuloy ni Raffy.

“Hindi ba’t iyon ang palagi mong sinasabi sa amin?” paalala nito.

“Get out of my sight, you filthy animal!” he snapped furiously. His narrowed eyes were flashing with fiery anger.

Nagkumahog sa pagbangon ang payat na lalaki. Dali-daling isinuksok sa maruming pantalon ang mga payat na binti.

Hindi na nito isinuot ang pang-itaas. Nagtatakbo na ito palayo sa nag-aapoy na galit niya.

He watched the culprit ran into the darkness before he returned inside.

Ini-locked niya ang pinto bago lumapit kay Rana.

Unfamiliar tenderness filled him as he touched the bleeding cut on her mouth.

Puno ng pagsuyo ang paghaplos niya sa mahabang buhok na nagulo.

Paano ba siya napaniwala nito sa mga karakter na kabaligtaran ng tutoo?

Rana was neither promiscious or the local femme fatale. She was just playing a matured female character to the hilt.

She chose the role of a seductive woman of the world. Para makuha ang atensiyon niya.

Inaakit siya nito. Para magamit siyang daan o hagdan patungo sa tagumpay.

She was trying to use sex to make her dreams come true.

“Don’t be too ambitious, Rana,” he sighed in a whisper. “It’s cold and tough up there. You’ll just turn cynical and disillusioned — like me.”

Tinakpan niya ng kumot ang kahubdan ni Rana bago siya naghanap ng palangganita at bimpo.

He had read somewhere that rape victims felt very dirty after the ordeal.

Kahit na hindi nagtagumpay si Raffy, gayon pa rin ang magiging pakiramdam ni Rana.

Pinupunasan niya ang sugat sa bibig nito nang unti-unting manumalik ang ulirat.

Umungol muna ito at bumiling-biling sa pagkakahiga. Para bang may iwinawaksi.

“Rana, ligtas ka na. Wala ka nang dapat ikatakot,” pang-aalo niya.

Hinaplos niya uli ang ulo nito hanggang sa magmulat ng mga mata.

She was wary and frightened at the same time.

Para bang hindi naman siya napaiba kay Raffy.

Kumunot ang noo ni Andrei.

He was stunned to discover that what she thought of him was important.

“Bakit ka nakatingin sa akin nang ganyan?” untag niya. “Ako na naman ba ang sinisisi mo sa nangyari?”

Umiling si Rana. Wala pa ring kakurap-kurap sa pagkakatitig sa kanya.

“I-ikaw ba ang susunod kay Raffy?” Her voice was rough with misuse.

She could have slapped him.

“Of course not!” he almost shouted. “Ganyan ka ba magpasalamat? Iniligtas kita mula kay Raffy.”

Natigilan ito. Matagal. Para bang may iniinspeksiyon sa sarili.

“A-ang ibig mong sabihin — ?” tanong nito matapos pakiramdaman ang katawan. “N-nasaan siya?”

“Pinaalis ko na.” Tumikhim si Andrei. “Heto ang tubig. Uminom ka.”

Hindi tumanggi ang babae nang sapuhin ng isang palad ang batok para iangat sa unan ang ulo.

“Salamat,” sambit ni Rana pagkatapos lumunok ng isang lagok.

THE RUNAWAY WIFE-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.