The Runaway Wife-2

Ayaw niyang mag-umpisa sa pangit na simula kaya sinarili na lang muna ni Andrei ang pagkayamot.

He would castigate the insolent cad when they were back to civilization.

For now, he would enjoy watching out for discomforts and listening to complaints of these city persons.

Hindi lingid sa kanya na tutol ang mga kasama na dito sa liblib na lugar magbakasyon.

“What are we gonna there?” protesta ni Raffy nung isang araw, matapos niyang sabihin ang susunod na destinasyon ng grupo.

“Oo nga naman, Andrei. Wala naman tayong puwedeng gawin d’on kundi ang manood sa mga ibon.”

“For what reason?” Raffy questioned aggressively.

“For the sole reason of trying to recoup our lost strengths,” he hissed. Andrei had always hated explaining anything he did.

“We can do it better in a health farm or at a beach resort — ”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

“Why don’t you just stop these gripings and go with me and see?” pakli naman niya, pasinghal.

Impatience had laced his husky voice that sang beautiful songs.

“Okey!” ganting-singhal ni Raffy. “What shall we bring with us?”

“No groupies,” ang walang gatol na tugon niya.

“What? No girls?” bulalas ng drummer nila, si Pippo. “Omigod! How can I live without girls?”

Gayundin ang naging protesta ng iba pang ka-grupo.

Hindi na kumibo si Raffy. Tatawa-tawa lang ito habang pinapanood ang pagpipigil ni Andrei sa sarili.

Presently, he was still under close scrutiny from the malicious eyes of the lanky lead guitarist.

Hindi alam ni Andrei kung bakit nagtitiyaga pa siya sa masamang ugali ng naturang ka-miyembro, pero ngayon pa lang nauubos ang pasensiya niya.

But he had to do something about it soon.

He might have to disband…

“Here we are,” he announced unnecessarily.

Nagsihinto sa gawing likuran niya ang iba pang mga sasakyan.

The serene atmosphere was destroyed by the harsh honks from the other cars.

He took off the seatbelt and went out of the red sportscar lazily. His lazy movements disguised the persisting tiredness that made him feel weary and listless.

He was tired!

“Andrei, wala yatang tao dito, a?” puna ng bass guitarist na si Bobbit.

“Oo nga. Nakakatakot! Baka me engkanto dito, ha?” anang partner ni Raffy.

“Atsaka maginaw, a? Puwede bang magpayakap?” dugtong ng babaeng may buhok na kulay berde.

Andrei ignored the cheap invitation.

“Huwag kang matakot, beybi. Basta’t nandito si Papa, ligtas ka!”

The couple began smooching with sloppily wet and loud kisses.

Andrei turned away from them with barely hidden disgust.

“C’mon, I have my keys,” aya niya sa ibang mga kasama na hindi anyong pagud na pagod. “Puwede na tayong magpahinga lahat.”

Papaakyat na sila sa mababang hagdanan na nasa tapat ng front double doors nang bumukas nang sabay ang mga iyon.

They were momentarily shocked when a slender girl with golden skin and classic cheekbones stood before them.

She was taller than a typical Filipina.

He felt the familiar stirrings of hot lust inside his body.

But he arrested the seeds of desire from burgeoning because she looked young and innocent.

He had committed a variety of sins during his twenty-nine years of stay in this world.

Only God knew what were those sins because he was feeling too high and too wild with the phenomenal and continuing success in his career as a singer with his own band.

But he had never tried to do sex with just a child. He should thank for small mercies.

“Sino ka?” tanong niya nang makabawi sa pagkagulat.

Yumukod nang bahagya ang babae.

“Magandang araw sa inyo, Senyorito Andrei. Ako ang anak ni Aling Narda, ang inyong mayordoma dito.”

He liked her voice. It was naturally raspy and with almost complete modulation.

Once again, the quelled attraction shot back to life.

“Ang ganda, pare. Sayang, anak lang pala ng muchacha.” Boses ni Raffy ang narinig niya. “Buti pa ‘tong beybi ko, anak ng isang dating boldstar!” At nagtawanan pa ang magkapareha.

Bumadha ang pagkailang sa mukha ng kaharap niya.

“May pangalan ka ba?” he asked testily. Gusto na niyang basagin ang nguso ni Raffy ngunit nagkontrol pa siya.

The girl nodded her head gracefully. Her lovely face had put on a wary mask before she looked at his companions with disreputable appearances.

Nag-rugged din siya ng style noon. Pero hindi siya kailanman naging sobra.

He had tried the long-hair-look, like Raffy, but he was not comfortable.

“Rana Abanto ang pangalan ko, Senyorito Andrei.” Nakangiti na ito nang muling tumingin sa kanya.

The smile was breathtaking. It transformed her age suddenly. Her lips looked dewy and her eyes luminous.

She became a young woman that was ripe and ready.

He shook off the unwelcome illusion. Pagod na talaga siya!

“Rana,” sambit niya. “Gusto kong makausap ang iyong ina.” He made his tone deliberately cold.

The lustre in her smiling eyes faded quickly.

“T-tuloy kayo,” anito sa mas matamlay na tono. “Tatawagin si Inay.”

As she turned to go back inside the big house, Andrei had to suppress himself from calling her.

For he had the most peculiar wish to soothe her…

Rana was confused and shocked at the same time.

Hindi niya akalaing magiging magulo at maingay ang ikalawang pagkikita nila ni Andrei Montevista.

But she tried to muster enough determination to remain calm and unruffled.

Nagugulat din siya sa kanyang sarili dahil hindi naman niya dating ginagawa ang magtago ng ekspresyon pero marunong siya.

“Dito ang master’s bedroom, Senyorito,” pahayag niya sa matangkad na lalaking agad na nagpahatid sa itaas.

Tumangu-tango si Andrei habang tinitingnan ang palibot.

“Matutuwa sina Mama at Papa, kung nabubuhay pa sila. Everything is in its proper place, just like in the old times. Your mother is a good housekeeper, Rana,” papuri nito.

She controlled her blushes but she failed in her valiant efforts. Kaya tumalikod na lang siya para ikubli ang pamumula ng mga pisngi.

“Humarap ka uli sa akin, Rana,” utos ng lalaki.

Pilit lang ang pagtalima niya.

“You’re blushing,” sambit nito. Nasa mababang tono ang pagkamangha. “A woman’s blush is not a myth, after all,” dugtong pa, pero sa sarili na lang.

THE RUNAWAY WIFE-3

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.