The Runaway Wife-21

“Omigod! What a gorgeous man!” bulalas ni Brigitte, ang pinakamayaman at pinakagarutay na matrona.

“Ay, nakaistorbo yata tayo,” dugtong ng nakatawang si Chanda.

“Oy, mga duling yata kayong lahat,” sabad naman ni Purita, ang pinakamahinhin sa grupo ng mga ‘merry widows’.

“Si Andrei Montevista ang hombre na ‘yan.”

“Ay, oo nga!” tili nina Brigitte at Chanda. “Magpa-autograph naman tayo sa kanya! Ang pogi!”

“Girls, girls. Don’t forget that he’s ‘suplado’,” paalala ni Purita. “Konting hinhin naman kayo.”

Parang walang narinig ang dalawang matrona. Humangos ang mga ito palapit kina Andrei at Rana.

“Hay, talagang ang dalawang ito! Hindi marunong magpaawat,” reklamo ni Purita sa hangin.

Pero gumaya rin ito sa mga kasama. Pahangos na rin na sumugod bandang huli.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Pinutakti ng tatlong matronang masayahin ang lalaki.

At gayon na lang pagkagulat ni Rana nang ngumiti si Andrei at magiliw na nakipag-usap sa mga bagong dating.

“Exclusive property ka ba ni Miss Rana, Mr. Montevista?” tanong ng taklesang si Brigitte.

“Well, you could say that,” ang matipid na tugon ng lalaki.

Parang nabitin naman si Chanda. “Diretsahin mo naman. ‘Papa’ ka ba ni Miss Rana?”

“Hey, you two, stop budgering the poor man,” awat naman ni Purita. “Pasensiya ka na sa dalawang ito, Mr. Montevista. Gusto lang nilang malaman kung puwede kang maimbitahan sa isang dinner party.”

Kunwa’y nag-isip ang lalaki bago tumingin sa kanya.

The atmosphere had lightened considerably. Kaya wala na ang tensiyon nang magtama uli ang kanilang mga mata.

“I’ll go if she goes, too.” Matipid uli ang sagot ni Andrei pero punum-puno na naman ng mga kahulugan.

Nagkiligan ang tatlo bago bumaling sa kanya.

“Well, Miss Rana? You heard the ravishing hombre. Tanggapin mo na sana ang invitation namin,” pang-aamuki ni Brigitte.

“K-kailan ba ang dinner party? I don’t know if I would be free on that particular evening,” was her forced answer.

“Oh, please, make that evening free, Miss Rana,” dugtong ni Chanda.

“Isang malaking karangalan — at tulong na rin — kapag nakasama sa gabing iyon si Mr. Andrei Montevista,” dagdag ni Purita. “At ikaw na rin, siyempre, Miss Rana.”

“Oo nga. Everybody knows that you’re a publicity shunner, Miss Rana!” dugtong ni Brigitte.

Tumikhim si Andrei para makasingit.

“Ano ba ang meron sa gabing iyon, madames?”

“Ay, tinawag tayong ‘madames’!” protesta ni Chanda.

“Kasi naman, hindi pa tayo nagpapakilala, e!” pahayag ni Purita.

“Oo nga pala,” ani Brigitte. “Ako si Brigitte, ito si Chanda, at ito si Purita.” Kumawag-kawag ang isang daliri mayroong nakadikit na mahabang nail art.

“Huwag mo na kaming pupuin at huwag mo rin kaming tatawagin ng mga kung anu-anong pangalan maliban sa aming mga first names!”

Inilahad ni Andrei ang manipis na palad para kamayan ang tatlong biyuda na nagdadalaga.

Alam na ni Myrna kung ano ang gustong inumin ng tatlong suki kaya may dala na itong mga baso ng pineapple juice nang lumapit sa kanila.

“Thank you, Myrna,” she thanked her employee unobtrusively.

Awtomatikong dinampot ng tatlo ang kani-kanilang mga baso at sabay-sabay halos na sumimsim.

Nauna na namang magsalita si Brigitte.

“Siyanga pala, Miss Rana. Bibili kami ng mga bagong evening gowns para sa espesyal na gabing iyon,” pahayag nito.

“Dumating na ba ang mga bagong stocks mo from Paris and New York?” usisa ni Chanda.

“I like the Philippine designs more,” sabad ni Purita. “Nagustuhan ko ang mga gawang atin magmula nang imodelo ni Miss Rana ang mga iyon.”

“I hope you won’t mind if I’ll stay,” wika ni Andrei. “I’d like to see Rana’s modelling, too.”

“Oh, how sweet naman! Hindi mo pa ba siya napapanood?” Kilig na kilig sina Chanda at Brigitte.

“I promise you, handsome, she’s unforgettable!” Tila hindi na nakapagpigil pa si Purita. Bumigay na rin.

The crazy conversation was going on while Rana gritted her teeth to control her frustration from boiling over.

She tried to be as business-like as she could.

“Yes, Miss Chanda, dumating na ang mga bagong gowns from Paris and New York. Kararating lang ng delivery kagabi.”

Laking pasalamat niya nang lumiko ang paksa ng usapan. Napunta na sa safer subjects of clothes and jewelries.

“You’re quite a traveller, Mr. Montevista. Ano’ng country ang mairerekomenda mong best for honeymoons?” usisa ni Chanda.

Rana stood up. It was her cue to start the mini-fashion show.

“Excuse me,” she murmured quietly. “I have to do some preparations. Please, wait here for a while.”

“I could do some help, Miss Rana,” prisinta ni Purita.

Ngumiti siya habang tumatanggi.

“Thank you for the offer. But I’d like to keep you in suspense.”

“Well, Mr. Montevista?” untag naman ni Chanda sa lalaking nakatingin sa kanya. “You didn’t answer my question.”

Andrei had some difficulty of pulling himself together.

“I think, uh, Venice and Paris are still the most popular.”

“See, Chanda dear?” Brigitte pounced excitedly. “I’m right, ain’t I? Kapag nagpakasal kami ni Gerry ko, either sa Paris o sa Venice ko siya yayayain!”

“Hay, naku, yayain mo muna siyang magpakasal, ano?” pambubuska nina Chanda at Purita, habang humahagikhik.

Naririnig niya ang mga ito hanggang sa maisara na niya ang pinto ng backroom.

She could not help feeling envious to those three merry ladies. They saw everything in rose-tinted quality. Their advanced age and outlook were unmarred by harsh realities.

But then, they were one of the fortunate few who were born with golden spoons in their mouths. They could afford to turn a blind eye to every ugly detail of life.

Rana stopped herself from thinking bitchy thoughts.

Hindi siya kailanman naging maiinggitin. Ngayon pa ba siya magsisimula?

Her thoughts had jumbled when she saw Andrei again.

“Take a grip of yourself, Rana!” she told herself scoldingly. “Nasasaiyo kung malalaman niya ang lihim mo!”

Sinundan ni Andrei ng tingin ang papalayong babae.

He wanted to go after her but he suppressed the impulse. He turned to the three friendly witches instead. They were a welcome impediment.

“Kailan mo ba balak magpakasal, Brigitte?”

“Kung kailan siya yayain ni Gerry, of course!” sabad ni Chanda.

“Oy, nayaya na ako ni Gerry, kaya naiinggit ka ngayon!”

“Girls, behave naman kayo. Baka sabihin ni Mr. Montevista, napaka-gaslaw natin,” saway ni Purita.

THE RUNAWAY WIFE-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age