The Runaway Wife-23

“I’m afraid, I can’t,” Andrei denied in a smooth tone.

“Nangako ako sa sarili ko na hindi na kita pakakawalan kapag natagpuan na kita.”

“Damn you, Andrei! Hindi mo ako puwedeng dalhin nang walang paalam kay Myrna. Mag-aalala siya!” singhal ni Rana.

“I’ll say goodbye to her,” salo niya.

Nasa labas na sila, kungsaan maraming taong nagkakainteres na manood sa kanila.

Rana refrained from struggling too hard. Para bang umiiwas din sa eskandalo.

“Nap’ano si Misis, Mister?” usisa ng isang matandang lalaking nakatayo sa gilid ng parking space.

“Naliyo lang ho nang kaunti,” paliwanag niya.

The old man smiled at them knowingly.

“Isa pang munting anghel marahil,” sambit nito, tatangu-tango.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

The woman in his arms stiffened and became very quiet.

Pinindot niya ang remote control kaya nakabukas na ang pinto ng sasakyan bago pa man sila nakalapit.

He deposited her inside with a controlled abruptness. Ayaw niyang magalusan ang mala-porselanang balat ni Rana.

Nagtangka uli itong umibis palabas nang bitiwan niya.

“Andrei, please,” pakiusap nito. “Hindi ko puwedeng iwanan si Myrna — ”

“Babalikan ko si Myrna,” pakli niya. He dangled the tiny remote control and keychain in front of her. “Don’t try to get out of the car without this, Rana.”

Hindi niya binigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Rana. Itinulak niya pasara ang car door at lumakad na pabalik sa boutique.

Sinalubong siya ng empleyadang takut na takot na nga.

“E, mister? Nakita n’yo po ba si Ma’am Rana ko? Bigla siyang nawala dito. Naghugas lang ako ng mga baso sa — ”

“Nasa labas na siya, Myrna. Sasama siya sa akin. Ipinasasabi niyang ikaw na ang bahala dito habang wala siya,” pakli niya pero bumuwelta uli nang may maisip na bagong ideya.

“Alam mo ba kung paano isinasara ang mga pintong ‘yan? Dati ka na ba’ng naiiwanang mag-isa sa pagbabantay dito?” tanong niya.

Tumango ang naguguluhang tauhan.

“E, marunong po akong magsara at magkandado ng mga pinto, kaya lang ay bihira lang po — ”

“Umpisahan mo na ang pagsasara ng mga pinto, Myrna,” utos niya. Hindi na pinatapos magsalita ang kaharap. “Tutulungan na kita.”

He helped the simple-minded girl on the uncomplicated task of locking-up around the large place.

Para na din siyang nag-inspeksiyon.

Rana’s business was surely thriving. He could tell even without any knowledge of the fashion trade.

She really did very, very well.

Puno ang paligid ng mga displays. Puno rin ang storage room ng mga bagong stocks.

Maunlad na talaga ang buhay ni Rana ngayon.

Nagawa nitong palaguin ang kalahating milyon na ‘ibinayad’ niya rito noon…

Nakatitig si Rana sa kawalan. Pero may mga nakikita siya.

Ang nakaraan ang nakikita niya.

“That’s not mine, you scheming little slut!” Umalingawngaw ang malamig na boses ni Andrei.

“You’re my only lover, Andrei!” bulalas niya noon.

“I was the first — but not the only one!” bawi ng lalaki, paasik. “That brat inside your body is not mine!”

“Oh, Andrei! How can you talk to me like that?” She was sobbing now. “This is your child!”

“You’re lying! You’re not even pregnant!”

“I’ve been to a doctor yesterday,” salo niya. “Positive ang resulta ng frog test ko,” she insisted.

“You can’t be! You’re taking birth control pills!” he exclaimed furiously. “Nauubos mo ang laman ng pill bottle na ibinigay ko sa ‘yo.”

Umiling si Rana.

“I-itinatapon ko lang ang mga iyon. Hindi ko iniinom,” pangungumpisal niya. “G-gusto kong magkaroon ng anak sa ‘yo.”

The last part of her confession was a shaky whisper.

Pero malinaw pa ring narinig ni Andrei.

“Damn you, you conniving little bitch!” he swore ferociously.

He gripped her by the arm and dragged her inside their bedroom.

“Bakit ka nagpapasiyang mag-isa? Paano mo natiyak na gusto kong magkaanak sa isang katulad mo?”

Nagpatuloy si Andrei sa pang-uusig sa kanya matapos siyang isalya pabagsak sa malambot na kama.

Tinangka niyang ibangon ang sarili ngunit maliksi siyang nasundan ng lalaki.

Dinaganan siya ng matipunong katawan para hindi na siya makakilos pa habang isa-isa hinihila ang mga saplot niya.

“Andrei! Nasasaktan ako,” daing niya. “Huwag mo naman akong ganituhin, please!”

“Talagang masasaktan ka ngayon, Rana. I abhor liars, you know that,” he muttered angrily.

Pinisil nito ang magkabilang pisngi niya nang tangkain niyang umiwas sa paparating na mapagparusang halik.

Tuluyan na siyang napahagulgol nang simulan na ni Andrei ang pabastos na pakikipagtalik sa kanya.

“Andrei, please,” she begged sobbingly. “Not like this, please. Ang anak natin — ”

Her pleas had fallen against deaf ears. Hindi inintindi ng lalaki ang lahat ng mga pakiusap niya. Bingi ito sa mga pagmamakaawa niya.

“Oh, God, no… No — please…!

His lovemaking was rough and lewd and obscene. His lust rampant and uncontrollable and almost endless.

He took her again and again, in coldblooded fashion.

He had repeatedly abused her but the intensity of his anger had remained unabated.

After that one night of lasciviousness, Rana was almost incoherent with semi-madness.

She was raped by an animal that night.

She could not touch her own body for a long time.

For the distaste and the disgust in his kisses had lingered on her skin…

Gumapang ang kilabot sa kabuuan ni Rana.

But it was not the usual cold shudder that was borne from the terror of the past.

She was feeling hot and warm and feverish with something akin to fiery passion.

Old habits die hard.

Andrei had become a habit to her even though they had been together for a short time only.

She had become an addict to him and to his passionate attention…

Gumaling na ba ang mga sugat ng kahapon?

Bakit ganito na ang pakiramdam niya?

Bakit parang nasasabik na naman siya?

A, kay daming katanungan na may malalim na kasagutan!

Nasa litong estado pa rin ang kanyang mga emosyon nang matanaw ang paglabas nina Andrei at Myrna.

Rana saw the tall man and the nervous young woman coming out of the boutique.

And thus, she was able to pull the tiny pieces of herself together before she was joined by them.

Hindi siya puwedeng makalimot agad sa kalupitang kayang-kayang iparanas ni Andrei sa kanya!

THE RUNAWAY WIFE-24

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.