The Runaway Wife-31

“I was completely terrorized by your anger, Andrei,” paliwanag ng lalaki.

Hinagkan niya ang likod ng mga daliri ni Rana. Isa-isang hinagod ng dulo ng dila ang mga biyas.

Nanginig ang babae. He could feel her trembling through her hands.

“S-stop, please!” she gasped as she tried to pull back her hands.

Hindi pa siya tapos. Ang mga palad naman nito ang ginawaran ng maiinit na halik.

Lalong nangatal ang babae. “Andrei, please!” bulalas nito.

Andrei let her hands go regretfully.

“The memory of your pleading gave me the most of the punishment that was due to me. Everytime I dreamed of that night, I always get a hard-on because of your sexy voice pleading to me to stop,” he murmured the next series of admissions.

Napasinghap ang babae.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Napaka-sensuwal naman kasing pakinggan ang mga sinasabi niya.

“Am I a pervert? You must be asking yourself that,” wika niya. Nakangiti nang pauyam sa sarili. “No, I am not,” he answered his own question habang umiiling.

Umiling din ang babae.

“I’m just human.”

She took several deep and shaky breaths.

“You also have that insecured question? You thought that you were sick and abnormal because you enjoyed it, too, didn’t you?”

Her denial was written on her face, that was expressive for once.

Her guard was completely down now.

She shook her head frantically. “N-nagkakamali ka,” she denied his conclusions vehemently. “Hindi tutoo ‘yan!”

Tinakpan pa ng mga kamay nito ang magkabilang teynga.

He could move in for the kill, just like a hunter who was worth his salt.

Pero hindi na niya gustong gamitin ang malupit na puwersa ng atraksiyon na katulad ng ginawa niya noon.

He wanted to have her but he wanted to do it right this time.

Because he wanted to have her permanently with him.

He could not let her go now.

He could not survive another separation.

Because he needed her. He loved her…!

Ngunit tila nakabibingi rin ang mga pang-uusig sa sariling isipan, kaya agad ring inalis iyon. Sa mga namumulang pisngi naman sumapo ang mga palad.

Naaawa siya sa nakikitang pagkalito ni Rana. Pero kailangan niyang gawing kumpleto ang pagpukaw nito.

When he got the clue to this woman’s whereabouts last week, he had hired a professional detective to dig more informations for him.

And he was skeptical of what he had learned from the reports about Miss Rana Abanto.

Hindi siya makapaniwalang naging hungkag at blangko ang mga pahina ng buhay nito sa loob ng nagdaang sampung taon.

But then, he had seen the smile of contentment and happiness on her face as she talked about their son.

And he had heard the sense of fulfillment in her gentle voice as she talked of the nine-year old boy that had become the center of her universe, for the past ten years…

God, he envied her!

For the past ten years were not kind to him.

He had become more cynical and hard-bitten.

The thick walls of ice surrounding his cold heart had turned into steel.

Napangiti si Andrei nang maalala ang kakatwang pakiramdam ng pagkatunaw, nang magkita uli sila ni Rana.

Para bang nabuhay uli siya. Parang nanumbalik ang init at ang sigla sa kanyang kalooban.

“We are made for each other, Rana,” he whispered softly. “There was no one for me, since you left.”

Nanlaki ang mga mata ni Rana.

“D-do you expect me to believe that?” sambit nito. “You’re such a virile man. A woman is a must every now and then to assuage your physical needs.”

“I am a man, Rana, not a maniac,” salo niya. “Believe me, you had destroyed me for other women. I could not take a woman to my bed without thinking of you.”

“B-bakit mo sinasabi sa akin ‘yan, Andrei?” pagtataka ng babae. “Don’t you realize that I could use it as a weapon against you?”

“Yeah, that’s right,” he said sincerely. “You can use it whichever way you like.”

Rana was disarmed once more. Her guard had been crumbling one by one.

He knew what she must be experiencing, because it was happening to him, too.

Bumuntonghininga ang babae.

“Binibilog mo na naman ba ako, Andrei?” tanong nito matapos siyang titigan nang matagal.

“Bakit ko gagawin ‘yon? Ayaw kong mawala ka uli sa akin,” pahayag niya. “I told you I want to win you back.”

He was repeating himself but he did not care.

Tumitig uli sa kanya ang babae. Inaarok siya nang husto.

Ngunit ito rin ang unang nagbawi ng tingin.

“Hindi ka na ba mahilig sa music ngayon?” tanong niya nang hindi na umimik si Rana.

He was also giving her some reprieve from his bold advances.

“M-mahilig pa rin.” She looked relieved. “Uh, nakalimutan ko lang.”

“Dahil sa sobrang excitement?” he prodded in a gentle manner.

Napipilitan lang na tumango ang babae. Nakatalikod na ito sa kanya. Namimili na sa malapad na kabinet na kinaroroonan ng malawak na kuleksiyon sa musika.

Lumapit siya sa rito.

“Just something soft and soothing,” anas niya habang inilalapat ang bibig sa makinis na batok.

Napapitlag ang babae ngunit hindi naman lumayo. Nagpahayag lang ng pagkagitla, hindi ng pagtutol.

“You’re beautiful, Rana. Hindi kita nagawang kalimutan kahit na sandali.”

“A-ako rin, Andrei,” pagtatapat nito, pabulong din.

He turned her to him slowly as the sensuous magic of the piano started wafting through hidden speakers.

“We belong to each other, Rana. Ikaw lang ang babaeng nagbigay sa akin ng kumpletong kahulugan ng — ” He stopped suddenly.

Nakahanda na ba siyang ilahad ang lahat? tanong niya sa sarili.

Should he hand the deadliest weapon over to this woman?

Paano kung wasakin lang siya nito?

‘God, gusto kong magtiwala sa babaeng ito!’ usal niya sa sarili. ‘Teach me how to trust her!’

Tanging ang mga mata na lang nila ang nag-usap.

‘I love you.’

Napapatda si Andrei. Hindi siya nakakilos o nakapag-isip agad. Akala niya, nasabi niya nang malakas ang naturang mga kataga.

Sinakmal agad siya ng matinding takot. Ngayon lang siya nasindak sa buong buhay niya.

Nangamba siyang makaranas ng pagkabigo.

“I wish you’d think about me as frequent as I thought of you,” bulong niya nang muling mabawi ang nawalang wisyo.

THE RUNAWAY WIFE-32

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.