The Runaway Wife-32

“Ang anak na lang natin ang pag-isipan mo, Andrei,” sambit ni Rana, sa tonong nakikiusap.

“Siya na lang ang puwedeng mag-ugnay sa ating dalawa.”

“No, Rana. Marami pang dahilan para magsugpong uli ang ating mga kapalaran,” bulong niya. Paus na paos na naman ang boses.

“We still have this insatiable desire for each other. Remember?”

He kissed her lips as she opened them to speak.

Hindi ito lumaban. Hindi rin tumutol.

Nagtagal ang halik.

Naging mainit na baga.

Naging maalab na ningas.

Hanggang sa maging apoy na naglalagablab.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Naging awtomatiko at natural na lang ang mga sumunod na sandali.

He picked her up with their mouths still glued to each other.

He sat on the soft sofa chair carefully, with her pliant body on his lap.

Buo ang pagpapaubaya ng babae. Ibinibigay na naman ang sarili sa kanya.

Hindi makapaniwala si Andrei.

Dahil walang kahulilip na ligaya ang dumadaloy sa bawa’t himaymay ng kanyang kalooban.

‘God, I love her!’ bulalas uli niya sa sarili.

“Andrei, this is wrong,” she moaned huskily. But she was not moving away.

Her eyes were drowsily heavy with langorous passion.

She was enjoying herself but did not want to admit it.

“This is right, sweetheart,” he muttered. His voice was rough and raspy with hot ardor. “We’re hungry for each other. God, it’s been ten years!”

His teeth nipped and nibbled before before sucking at the honeyed warmth of her mouth.

The satiny texture of her lips turned his kiss into something wild and fierce.

Napaungol nang malakas ang babae. Para bang nasaktan.

Dagling nag-angat ng ulo si Andrei. Hindi nais na masaktan si Rana.

“Did I hurt you? I’m sorry, sweetheart!” pag-aalala niya.

His tongue licked the hurt area of her soft underlip.

Then he kissed her again deeply. Searchingly. Repeatedly.

He was able to control his passion for the next few moments.

His arms was holding her to him loosely. She could get out of them anytime she wanted.

But she had no plan to elude his erotic ministrations.

His caresses continued until he heard her sighed her surrender.

“I want you, Rana,” he declared beseechingly. “You want me, too, don’t you? You need me, too.”

Her only answer was a low moan of submission.

She was already drank with the vintage wine he had brought with him. Tiniyak niyang nakainom ito nang marami-rami kaninang kumakain sila.

He had planned to seduce her.

Hinaplos ng mga daliri niya ang sensitibong kakinisan ng isang braso hanggang sa makarating sa maputing balikat.

Masuyo at marahan niyang kinalas isa-isa ang mga mumunting ‘kandado’ ng sopistikadang kasuotan.

Her seductive gown was delightful but when he encountered the little hooks and buttons, his patience was tested thoroughly.

His fingers were itching to rip the pretty dress off her delectable body.

Parang ibig na niyang punitin ang magarang saplot upang mailantad agad ang kinasasabikang kariktan.

“Forgive me for being impatient, darling,” he breathed against an earlobe. He nibbled at its delicate curve as he spoke. “You know that I’m not good in waiting,” he admitted apologetically.

He continued whispering in that beguiling manner.

Until he could not understand his mutterings anymore.

Until he, too, was afire with rekindled hunger.

Until he, too, was burning with a blazing arousal.

Tila wala na ngang pagkapigil ang nakatakda nang sandali.

“Oh, Andrei, Andrei,” she groaned as her arms looped around his neck to pull his head down.

She kissed him hungrily, unashamedly.

Her pink little tongue darted inside his mouth timidly at beginning. As though tentative to commit itself to the unknown danger of the unscaled heights of rapture.

God, it was like the first time! Ganito rin ang paraan ng paghalik ni Rana sa kanya noon…

Halos sumabog na si Andrei nang mga sandaling iyon. Ngayon lang uli siya nakaranas nang ganito kasidhing mga emosyon.

“Rana, Rana,” anas niya, parang dumadaing.

He was hurting with repressed lust. He had a perpetual erection eversince this early afternoon.

Magmula nang makita niya si Rana kanina, napukaw na ang buong katauhan niya.

O ang buong katawan?

Umiindayog ang buong daigdig ni Rana. Mabagal sa umpisa, pero habang papalapit sa kasukdulan ay papabilis na nang papabilis.

Until everything around and inside her was moving madly, convulsively.

He was plunging into her with mindless passion.

She raked her nails onto his shoulders and back.

He groaned aloud but not with pain. Certainly not with pain.

“Give to me, sweetheart. Give!” he demanded hoarsely.

He shifted her body underneath his to find a more satisfying position.

His powerful hips bucked and rammed into her welcoming loins.

She gasped as an outburst of energy clutched her insides.

“Oh, Andrei!” she sobbed huskily.

Nanginginig ang buong katawan niya ngunit hindi siya makahinto. Hindi niya mapigil ang mga sensasyon na umaalon at umaalsa sa kanyang kaibuturan.

The maelstrom of sensuous emotions sucked her into its tumultuous center.

Her climax was spectacular.

It was splendor itself.

Hindi naging ganito kaluwalhati ang mga naging karanasan niya noon sa mga bisig ni Andrei.

Hindi makayanig-daigdig…

“It’s,” he exclaimed roughly, “wonderful, sweetheart. The most wonderful!”

He clenched his teeth as he tried to raise himself from hers.

They were both shaking and wet with perspiration.

“I almost forgot how fantastic you were, Rana,” he whispered in a pleased tone. He was staring into her eyes with an exultant expression.

Reality had returned too soon.

She tried to unclasp their entwined limbs. She wanted to get away from him immediately.

“My God!” Nagdumali siyang kalasin sa pagkakabuhol ang kanilang mga biyas. Hiyang-hiya siya sa sarili.

Paano ba siya maigagalang ni Andrei? Kaydali niyang bumigay!

“Hey, don’t move away. We’re not through yet,” he murmured warmly. He was wearing a tender expression.

“No. This is enough!” Itinulak niya uli ang malapad na dibdib nito. Mas malakas na.

His expression darkened as realization set in.

“You’re regretting what happened,” he said in a neutral tone.

Pumikit siya nang mariin bago tumango. Hindi niya matagalang titigan ang lalaki.

“But why?” He suddenly sounded frustrated. “Bakit pagsisisihan mo ang isang bagay na napakaganda?”

“It’s not right, Andrei.”

“It’s not wrong either,” he bit out angrily.

“Let go of me, please,” pakiusap ni Rana.

THE RUNAWAY WIFE-33

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.