The Runaway Wife-7

And that Andrei Montevista loved challenges.

Knowing those important details could be a great help to her.

She would flaunt her body in front of him and just dangle herself to whet his appetite.

Or maybe, she could let herself go physical. It would be a valuable experience for her…

Muling hinila sa kasalukuyan ang lumilipad na isipan nang magsalita uli ang lalaki.

“Papayag ka bang maging kaibigan ko habang nandito ako?”

Higit pa sana sa isang kaibigan ang ibig niyang maging relasyon nila pero wala siyang ipinahayag na ganoon.

“Paano ang babaeng taga-ibang planeta?” she blurted out without thinking.

“Sino’ng — ?” Nawala ang kunot sa noo ni Andrei nang mapagtanto kung sino ang sinasabi niya. “Si Mimi ba ang babaeng taga-ibang planeta?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Rana bit her underlip uncertainly. She did not want to commit any blunder. This man was her only chance.

“Uh, I’m sorry, Senyorito,” pahayag niya. “Hindi ko — ” Napahinto siya nang magsimulang tumawa ang lalaki.

Napuno ng malakas na halakhak nito ang kinaroroonan nila.

“You have a way with words, Rana,” wika ni Andrei nang muling makapagsalita. “Ilang taon ka na ba?”

Tumingin siya nang diretso dito bago nagsinungaling.

She wanted him to believe in her first lie. Para ang mga susunod ay magiging madali na.

“Nineteen na ako.”

“Nineteen?”

His dark handsome face registered a mixed reaction to her announcement.

“You don’t look nineteen to me.”

Ginagad niya ang pagkikibit-balikat ng isang sikat na foreign actress sa pelikulang ilang daang beses na yatang pinanood nung isang buwan.

“I am nineteen, Senyorito,” diin niya. “Gusto mo bang makita ang birth certificate ko?”

She took off her bulky jacket to show off her small and firm breasts. The thin white shirt was stretched across her hard nipples.

It was her ‘certificate’.

Abut-abot na ang kaba niya bago tumugon ang lalaki.

“No need. I’ll just take your word for it. Besides, you – a — sound mature to me.”

She hid her relief with surprising ease. Parang ibig na tuloy niyang mabigla sa sarili.

Para bang sanay na sanay na siya sa mga sitwasyon na ganito, a?

“Do you realize that I might not want you as just a friend now?” patuloy ng lalaki.

Kapag sumusulyap ito sa kanya, alam niyang sa kanyang dibdib dumadapo ang paningin nito.

She threw him a quick glance.

“Ano’ng ibig mong sabihin?”

“I might want to get physical with you… now that I know you’re not a child anymore.”

“I see,” aniya habang nag-iisip nang mabilis.

Andrei chuckled teasingly.

“Do you really see it?” panunudyo nito.

“H-hindi pa ba gan’on ang ibig mong sabihin kanina?”

“Hindi ako makukuntento sa mga halik o yakap lang.”

“Gusto mo akong sipingan,” pahayag niya.

Her voice was calm but her insides were a trembling mass of excitement and apprehension.

Wala siyang pangarap na magkaroon ng asawa’t anak balang araw.

So her virginity was not something to treasure about. It was just one of her resources that she could use to get her to success.

“Your mother might not want you to have a relationship with me. She seemed very old-fashioned,” he observed after a hushed moment.

“Kailangan pa ba niyang malaman, Senyorito?” It was a practical question for her. But it had sounded provocative.

He glanced at her in disbelief.

“Dati mo na bang niloloko ang Inay mo?” pang-uusig nito.

Nagulat si Rana sa tanong na iyon pero tinugon pa rin niya.

“Ngayon pa lang, Senyorito,” pagtatapat niya. “At dahil lang sa ‘yo.”

Inihinto ng lalaki ang minamanehong pick-up sa lilim ng isang malaking puno ng balete.

Maluwang ang balikat ng kalsada kaya hindi sila basta-basta masasagi ng mga daraan na ibang sasakyan.

Without a word, he grasped her small waist and dragged her towards his solid body.

His mouth looked hard and uncompromising. He was looking at her lips intensely.

She was expected to be hurt by him, just like Raffy did yesterday.

But she was disappointed.

For the kiss, when it came, was very gentle. It was like a feather’s touch.

It made her quiver with a powerful need for something unknown to her.

“You looked afraid,” he murmured while nuzzling her neck. “Why?”

Tumingin sa kanya si Andrei nang hindi siya tumugon.

“A-akala ko kasi, masakit kang humalik — ” Napahinto siya nang mapagtanto ang sasabihin.

He eyed her speculatively. “Your past boyfriends must have been green bumblers and inexperienced youths,” he remarked seriously.

Hindi makapagsalita si Rana. Mali ang akala ng lalaki ngunit ayaw niyang itama iyon.

Let him think of her as the local femme fatale.

“I don’t share, Rana. I want you to be my exclusive property.” His fingers captured her chin to assert his statement.

“Hanggang kailan?”

He stiffened visibly. Bigla nitong binitiwan ang kanyang baba. Para bang napaso.

“Bakit?” maang niya.

“I dislike demanding women,” he muttered testily.

“Alam ko, Senyorito. Pero masama bang magtanong?”

“Hindi,” he replied hesitatingly. “Pero baka hindi mo magustuhan ang isasagot ko.”

“Hindi mo na kailangang sagutin, Senyorito,” she answered with a fake calm. “Gusto mong sa ‘yo lang ako — habang nandito ka.”

“Yeah, that’s right. Walang ibang lalaki para sa ‘yo, maliban sa akin.”

“Walang naman tayong commitment sa bawat isa, hindi ba?” pakli niya. “Kaya wala kang karapatang magbawal.”

His expression darkened ominously. In a moment or so, she would witness his infamous temper.

Minsan nang naisulat sa peryodiko na masamang magalit si Andrei Montevista.

But she should not show her fright.

“Ano’ng gusto mong maging kapalit ng katawan mo, Rana?” he asked her with a cruel frankness.

“Pera?” dugtong pa, sa tonong nang-uuyam.

“Hindi ako babaeng bayaran, Senyorito,” salo niya. Nakataas ang noo.

Naiirita na ang lalaki. “Puwes, ano ang gusto mo?”

“Gusto kong makaalis dito.”

Andrei could not hide his incredulity.

“Gusto mong isama kita sa pag-alis ko dito?” paniniguro niya.

The girl seemed unsure at first. Pero muling nagkaroon ng tatag sa mukha nito nang magtama ang kanilang mga mata.

Nakita marahil nito ang nag-aapoy na pagnanasa niya para sa sariwang kariktan nito.

“Kaya mo’ng gawin ‘yon, hindi ba?” sambit nito.

Nagtagis pa muna uli nang ilang sandali ang kanilang mga mata.

THE RUNAWAY WIFE-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.