The Runaway Wife-8

“At ano naman ang magiging papel mo, kung sakaling isama nga kita?” he asked cynically.

Nagkibit na naman ng mga balikat na balingkinitan si Rana.

He liked the little gesture. It made her look elegant even in rugged clothes.

“Ikaw na lang ang nakakaalam ng sagot diyan sa tanong mo, Senyorito.”

“Don’t be too sure about me, Rana. I can always turn to Mimi for my physical needs,” pananakot niya.

Hindi umimik ang babae.

“Wala ka bang masasabi?”

Umiling si Rana. Hindi na nakatingin sa kanya.

“Nasabi ko na ang gusto ko, Senyorito.” Her tone was cheerless and slightly shaky.

Her lips were tremulous. Her eyes shining with unshed tears.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE RUNAWAY WIFE…? Click Here!]

Andrei fought the desire to kiss her until she was too senseless to demand anything from him.

Pero hindi niya dapat gawin iyon. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong klaseng babae.

Rana might be too young for his taste but she was very fresh, too.

Young and fresh. He did not know until now that it was a delightful combination.

But then, it was only now that he had felt attraction to such a fresh, young thing…

“Dammit! I must be crazy!” he growled under his breath. “Okey. We have a deal. But make sure I’ll be very pleased with you, wench!”

He captured her lips in a harsh kiss.

‘Oh God, I’m drowning!’ bulong ni Andrei sa sarili. ‘Ngayon lang ako nakaranas uli ng ganitong uri ng pagkalunod.’

It was like having his first woman.

Rana did not protest even when he grinded her lips against her small pearl-like teeth.

His gentleness returned when he tasted blood inside her mouth.

His tongue licked and stroked her bruised lips.

Tinapos niya ang mariin at maapoy na halik. Pinagapang ang mainit na bibig sa pisngi, sa leeg, sa teynga… bago muling bumalik sa mga labi.

“I’m sorry I hurt you,” he muttered huskily.

His gentle fingers cupped her breast caressingly as he buried his face against her fragrant neck.

Kapwa na sila hinihingal.

“T-tutoo?” Ang babae ang unang bumasag sa katahimikan. “Isasama mo ako? Pumapayag kang sumama ako sa iyo?”

“Only when you pleased me so much. Kaya huwag mo akong gagalitin.”

“Wala tayong kundisyon na ganyan, Senyorito,” she pointed out protestingly. “Paano kung maggalit-galitan ka kapag malapit ka nang umalis?”

Itinulak siya ng dalaga upang magkausap ang kanilang mga mata.

He tried to feign anger but he was enjoying their argument too much. Ngayon lang uli mayroong naglakas-loob na makipagtalo sa kanya.

“Don’t you trust me?” tanong na lang niya.

Umiling ang babae. “Ikaw?” she rejoined brazenly.

“Hindi tatagal sa pagtatrabaho sa akin ang Inay mo kung wala akong tiwala sa inyo.”

“Ang Inay ko lang ang opisyal na empleyada mo, Senyorito,” pakli ng babae.

“Is that the reason why you’re bored here?” he pounced on the slip. “What if I make you the official caretaker of our books? You love books, don’t you?”

Umiling ang babae. “I do, but not that much. I only like them because they’re interesting.”

“I’ll give you a high salary,” he continued coaxingly. “Magiging madalas na rin pati ang pagdalaw ko rito,” dagdag pa niya.

“Huwag mo na akong bolahin, Senyorito. Sinabi mo kanina na ayaw mong magkaroon ng commitment, hindi ba?” pambabara nito.

“Kung nagbabago na ang isip mo, ihinto na natin ang pag-uusap na ito. After all, nandiyan naman si Mimi,” dugtong pa sa tonong nanunuya.

He let her push away from him.

“You’re very clever,” he complimented her sharpness. “Okey. Tapusin na natin ang pag-uusap na ito. Your body is beautiful but you have sharp claws. I don’t like them.” He pretended to be annoyed.

Ibinalik niya ang atensiyon sa pagmamaneho.

Pinakiramdaman niya ang reaksiyon ni Rana pero marunong itong magtago ng damdamin. Hindi ito tumingin sa gawi niya kahit na nung umaandar na uli sila.

Wala silang imikan hanggang sa makarating sa pamilihang bayan ng San Sebastian.

“Saan ang botika dito?” tanong niya nang akmang iibis na ang babae, matapos isuot uli ang maong jacket.

Itinuro nito ang malaking drugstore na nasa kanto.

“Ayun ang Botica Mendez, Senyorito.”

Sinundan niya ito ng tingin ngunit ni hindi man lang ito lumingon sa kanya kahit na isang beses.

Iiling-iling si Andrei habang umiibis. She was one cold customer.

Bumili siya ng isang kahang sigarilyo at nagsindi ng isa bago dumiretso sa botika.

He bought several packets of condoms.

Subconsciously, he knew that he would succumb to her charms sooner.

He was truly captivated by Rana’s raw sex appeal.

Naglakad-lakad pa siya sa palibot.

He reacquainted himself to his parents’ old town.

Hindi niya pansin ang mga titig ng mga taong nadadaanan. Karamihan ay hindi na pamilyar sa kanya. Wala na rin marahil ang mga taal na taga-roon.

Malaki na ang iniunlad ng San Sebastian.

He was wearing his black shades and a large straw hat.

Naka-maong pants din siya at naka-black cotton shirt kaya mas mapapagkamalan siyang bisita lang sa bayan na ito. Kaysa bilang si Andrei Montevista.

He ate a burger and drank a cup of hot coffee at a fastfood outlet.

Mataas na ang araw nang magbalik siya sa pinagparadahan ng sasakyan.

Nadatnan niyang nagpapatuwang si Rana sa isang kargador sa paghihilera ng mga bayong at sako at mga kahon sa likod ng pick-up.

“Nandiyan ka na pala, Senyorito. Sandali na lang ito,” anito sa kanya nang makita siya. “Karding, paki-itsa na nga ‘yang isang kabang bigas dito.”

Tumango lang si Andrei. Sumakay na siya sa driver’s seat para magpainit ng makina.

“Siya ba ang Senyorito Andrei mo, Rana?” usisa ng kargador na may malaking katawan at mukhang brusko. “Amo siya, a? Bakit siya ang drayber?”

“Mayroon siyang sadya dito. Nakisabay lang ako,” paliwanag ni Rana. “Wala na ba akong naiwan diyan sa ilalim? Baka may gumulong na bayong, ha? Pakitingnan mo nga.”

“Wala na, Rana,” ang maliksing tugon ni Karding. “Este, Rana, kailan ka ba sasama sa akin sa panonood ng sine?”

“Huwag muna ngayon, Karding. Maraming bisita sa bahay. Marami kaming trabaho.”

Nagpagpag ng mga kamay sa pantalon ang dalaga bago naghanda sa pagtalon pababa.

THE RUNAWAY WIFE-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age