The Unexpected Lover-10

“M-marco — ?” Muling napahikbi si Laurie.

Nagsimulang umulan ng mga mumunting halik sa kanyang noo, ilong, mga mata, at sa mga pisngi. Kaipala, binubura ang mga bakas ng luhang umagos nang di niya namalayan.

“Masakit pa ba?” bulong ni Marco habang bahagyang nakadaiti ang bibig sa tapat ng kanyang mga labi. Ramdam na ramdam niya ang pagnulas ng bawat salita.

Umiling siya matapos ang sandaling pagkalito.

Parang sumidhi ang pagkakatitig ni Marco sa kanya bago tuluyang pinaghinang ang kanilang mga labi. Matagal nilang pinagsaluhan ang maalab na init hanggang sa kapwa na sila naghahabol ng paghinga.

Tinunghayan uli siya upang panoorin ang mga reaksiyon niya habang sinisimulan ang mga panibagong galaw sa naudlot na pagniniig.

“Sabihin mo lang kung nasasaktan ka pa, Laurie,” bulong nito. “I don’t want to hurt you anymore.”

“H-hindi na, Marco,” sambit niya habang umiiling. Pareho na silang naliligo sa sari-sariling pawis.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Ngunit hindi nila alintana ang pagdulat ng kanilang mga balat na halos magkadikit na. Ang buong pagkatao nila ay nakatutok sa pagtungo sa matarik na kasukdulan.

Iisa ang kanilang pakiramdam na isinilang sila sa mundong ito upang danasin ang walang kahulilip na luwalhati ng pinagsanib ng pagnanasa.

Wishful thinking lang ang lahat, Laurie, paalala niya sa sarili. Ngunit kapag bumubulusok na ang diwa papunta sa kalawakan, parang napakahirap pakinggan ang katwiran.

Siguro, saka na lang niya iisipin ang anupaman kapag tapos na ang matatamis na sandaling ipinalasap ni Marco sa kanya. Ngayon ay siguradong mananatili na sa kanyang gunita ang lalaking ito habang siya ay nabubuhay…

“Salamat,” sambit niya makalipas ang napakahabang katahimikan.

Bahagya pa lang siyang nakakabawi ng wisyo pero nais niyang maipahayag agad ang kanyang katuwaan.

“Linya ko na naman ‘yan, Laurie,” panunudyo ng lalaki. Luminga ito sa kanya.

Magkatabi silang nakahiga nang patihaya s agitna ng kama habang ninanamnam ang kasiyahang-seksuwal na nakamit.

“Salamat din sa ‘yo. You’re more than woman I’ve ever had.”

Pinilit niyang ngumiti nang natural ngunit sadyang madaling mangibabaw ang pait.

“Trabaho kong magbigay ng kasiyahan, Marco,” tugon niya. “At tinuruan mo ako kung paano gawin iyon.”

Kumunot ang noo ng lalaki. Lumarawan ang pagka-disgusto.

Sumikdo ang dibdib ni Laurie pero pinigil niya ang sarili na bawiin ang mga binitiwang salita. Tama lang na ilagay niya sa lugar ang kanyang sarili. Tapos na ang isang ilusyon.

“Oo nga pala,” sang-ayon ni Marco, patuya. “Muntik ko nang makalimutan na prostutute ka nga pala. Ang galing naman kasi ng personal touch mo. Baka naman pineke n’yo lang ang virginity thing? Masyadong matalino ang tao — maraming nai-imbento!”

Namula muna si Laurie bago namutla. Napatitig pa siya sa mukha ng lalaki dahil sa pagkabigla bago binawi ang tingin upang tahimik na tanggapin ang mga sarkastikong insulto nito sa kanya.

“If you want to use the toilet, go ahead,” dagdag pa nito bago gumulong patungo sa gilid ng malawak na kama.

Matigas ang pagkakatuwid ng likod habang padaskol itong naghahanap ng maisusuot sa drawer ng buil-in cabinet.

Walang lingon-likod, lumabas ito ng kuwarto matapos isuot ang puting sando at puting jockey shorts.

Nakatigagal pa rin si Laurie nang may maulinigang kakaiba pero pamilyar. Malimit gamitin ang mga gaanong ingay sa mga horror na palabas. Isang grandfather’s clock ang naghudyat na ala una na.

Tapos na ang mahika ng hatinggabi, kaya nagwakas na rin ang tamis ng pag-ibig. Ipinilig niya ang ulo bago nagdumaling bumangon. Dinismis na siya ni Marco. Hindi na niya hihintaying kaladkarin siya nito palabas ng bahay.

Sa ikatlong pagkakataon, sa loob lang ng maikling panahon, nagbasa na naman ng kabuuan niya si Laurie.

Katulad ng mga nauna, pahapyaw lang ang pagsasabon at pagbabanlaw niya. Nakatapis siya ng tuwalya at nakabalot ng isa pa ang kanyang ulo. Ganito ang ayos niya nang lumabas sa banyo para hanapin ang bestidang kulay pula.

Napahinto siya nang madatnan si Marco. Sa isang sulok ng kama, nakapatong ang isang tray sa puno ng iba’t ibang pagkain.

Sa unang tingin ay napakarami pero mga prutas at sandwiches lang pala nung matitigan niya. Agad na kumalam ang kanyang sikmura.

Hindi nag-alangan na ipaalala sa kanya ang kawalan ng laman niyon magmula pa kahapon ng tanghali. Pulos mga likido ang kanyang kinunsumo. Isang basong maligamgam na kape at isang basong malamig na whisky lamang.

“Kumain muna tayo,” alok ng lalaki. Blangko ang tono at ang anyo.

Mabagal ang mga hakbang niya dahil biglang nakaramdam ng pangangatog ang mga tuhod niya nang maalala ang gutom na naibaon sa limot.

Maingat siyang naupo sa kabilang panig ng tray. Magkatapat sila ng lalaki ngunit umiiwas siyang tumingin nang diretso dito.

Panakaw muna siyang sumulyap dito bago kumuha ng isang sandwich. Yumuko siya at nagsimulang kumain nang tahimik.

Ramdam na ramdan niya ang panonood ng lalaki sa kanya kaya halos hindi niya malunok ang kinakain.

“Have some juice or mineral water.” Isinenyas ng isang kamay nito ang mga naka-botelyang fruit juice at tubig na pawang nanggaling sa refrigerator.

Pinili niyang ang huli dahil inisip na mas mura iyon. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya bumibili ng kahit na ano sa mga nakahain.

Kaya hindi pa rin siya nakakatikim ni ng mansanas na sinlaki ng suha o ng mga ubas na animo mga bolang pula na bilug na bilog.

O ng kahit na ang napakasarap na tinapay na may buu-buong piraso ng manok sa palaman.

Sa klase pa lamang ng pagkain na nakahain, kitang-kitang na ang napakalaking pagkakaiba nila ni Marco. Idagdag pa ang kuwarto nito.

Pati ang bahay na tinitirhan. Ang kanilang entresuwelo ay halos kasya lamang sa maluwag na banyo.

Dagli siyang nawalan ng ganang kumain sa mga iniisip ngunit likas sa kanya ang pagiging masinop kaya pinilit niyang ubusin ang sandwich at ang tubig.

“Tapos ka na?”

Tumango siya. “O-oo, salamat.”

Sumulyap siya rito ngunit binawi rin agad. Nakakailang talaga ang mga titig na mapang-arok.

THE UNEXPECTED LOVER-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age