The Unexpected Lover-15

“Gusto mo raw ilabas si Lota?” tanong nito, pa-brusko. Nakataas pa ang kulubot na noo.

Tinitingnan siya magmula ulo hanggang paa. Pa-brusko uli, sinabi nito ang presyo ni Laurie.

“Kaya mo ba?”

Nanatiling nakayuko si Laurie kaya hindi niya mabasa kung ano ang naging reaksiyon nito nang sumagot siya.

“Oo.”

“Good.” Pumapalakpak ang matrona bago inilahad ang palad para hingin ang pera niya. “Ang drinks n’yo? Bayad na ba?”

“Heto na po ang chit, ser.”

Nasagot na ang tanong kaya hindi na nagsalita si Marco. Dinukot niya ang wallet sa bulsa ng jacket.

Nagbilang ng mga salaping papel bago hinila palabas at iniabot sa may edad na babae. Tiningnan niya ang presyong babayaran bago binigyan ang weyter.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

“Puwede na ba kaming umalis?” tanong niya nang akmang aalis na ang floor manager.

“Oo. Puwedeng-puwede na!”

“S-sandali.” Tumindig si Laurie. “May kukunin ako sa cashier. Okey lang?”

Tumango si Marco. Hindi na siya naupo pero nanatili siya sa malapit sa kanilang mesa. Pinagkasya niya ang sarili sa pagtanaw sa babae.

Ang manager ang sinundan nito. Tila niyaya sa cashier’s counter ang una.

Maliwanag sa gawing iyon kaya nakikita niya ang galit sa ekspresyon ng nakatatanda. Si Laurie naman ay blangko ang mukha. Animo naka-maskara nga sa sobrang kolorete.

Ipinangako ni Marco sa sarili na iyon ang una niyang aalisin kapag silang dalawa na lang ng babae.

Ilang minuto pa, lumakad na ang dalaga pabalik sa kanya.

“Everything alright?” tanong niya.

Tumango si Laurie. “Puwede ba akong magpalit ng damit? O mas gusto mo ito?”

“That dress is sensational but uncomfortable. Magpalit ka kung ‘yon ang gusto mo,” tugon niya.

“Salamat.”

“Sasamahan na kita. Puwede?”

“Halika.”

Hinarang siya ng bouncer kaya hanggang sa bar lang niya naihatid si Laurie.

Mainit agad ang dugo niya sa matabang lalaki, pati na sa bigotilyong bartender dahil parang hinuhubaran na ng mga ito sa tingin ang papalayong babae.

“O-order kayo, sir?” Tinanong lang siya ng bartender ng nakapasok na sa dressing room ang dalaga.

Nakatiim ang mga bagang niya nang umiling. Manipis na ang kontrol niya kaya hindi na siya nagsalita. At inilipat na lang sa iba ang paningin.

Napansin agad niya ang floor manager. Nakaupo iyo sa gawing dulo ng bar. Tila nagbubusa sa pagkukuwento sa iba pang mga babaeng pulos mapang-akit ang kasuotan.

Parang may nagtulak sa kanya na mag-imbestiga. Lumakad siya palapit sa palumpon pero hindi masyado para makita agad niya ang paglabas ni Laurie.

“Napakawalang utang na loob ng anak kong ‘yon! Porke’t pinag-aagawan na agad ng mga lalaki, nagmamalaki na sa akin! Kinalimutan niya na ako ang nagdala sa kanya dito — kaya ako rin ang magpapalayas sa kanya kapag nagmatigas na naman siya.” Nakapameywang habang nagbubusa ang club manager.

“Hah! Ako ang ina kaya ako ang dapat na kumubra ng bayad ng kustomer sa katawan niya. Ngayon ko pa lang siya pakikinabangan, a? Ilang taon ko siyang inalagaan? Pinag-aral ko pa ‘yan. Kundi nga lang ako sinipa ni Misis sa pagho-hostes, baka hanggang ngayon palamon ko pa rin ‘yang gagang ‘yan, e!”

Hindi makapaniwala si Marco sa natuklasan. Hindi niya alam kung ano ang iisipin.

Ano’ng klaseng babae si Laurie?

“Aba, ang vruja, bongga, ha?” pagbibiro ng bakla nang sabihin niyang mag-aalis na siya ng costume at make-up dahil pumayag ang kustomer niya na magpalit siya ng damit bago lumabas.

“Wala pang isang oras, may nadagit ka na naman, ha! Malakas ang bertud mo, tita.”

Ngumiti lang uli nang matipid si Lauie. Ayaw niyang mainip si Marco kaya tumulong na siya sa pagpupunas ng cold cream sa mukha, pati na sa mga labi para madaling mabura ang lipstick na pulam-pula.

“O, e, di paldo na naman si Mama Chacha? Mabobondat na naman sa alak ‘yung stepdaddy mong pulis?”

Natigilan siya sa narinig, pero nagpatuloy din agad sa ginagawa. Nagulat lang siya dahil ikalawang beses nang narinig ang tungkol sa bagay na iyon.

“N-nagpupunta ba siya dito sa klab?”

“Aba, oo. Palagi,” ang mabilis na sagot ng kausap. “Teka, hindi n’yo ba siya kasama sa bahay? Naku, an’daldal ko naman!” Tinutop nito ang mapulang bibig nang umiling siya.

“Hindi ko naman ipagsasabi, e,” pangako niya. “Pakibilisan mo. Baka mainip ang kustomer ko.”

“Ay, sori. Oo nga naman. Hindi dapat pinaghihintay ang mga kustomer!” Tarantang tumalima ang bakla.

Ilang minuto pa, siya na naman si Laurie. Simple lang. Mukhang malinis at walang kamuwang-muwang.

Nang lumabas siya sa dressing room, natanaw agad niya si Marco. Ngunit tila hindi siya nito nakilala sa bagong ayos dahil wala itong kangiti-ngiti habang pinapanood ang paglapit niya.

“M-marco?” Nakaramdam siya ng pagkailang dahil wala na ang mainit na pagkasabik sa mga matang maiitim. Parang nanunuri ang mga titig nito.

“Ready? Halika na,” aya nito. Mahinahon ang baritonong tinig. Nakatago ang anumang nadarama o iniisip.

Maging ang paghawak nito sa siko niya ay impersonal na. Parang may pader na nakapagitan sa kanila. Panakaw siyang sumulyap sa gawi ng lalaki. Magkasabay silang naglalakad pero halatang nauuna na ang isip nito.

Kinagat ni Laurie ang ibabang labi, para mapigilan ang sarili sa pagtatanong. Baka makalimutan niyang binili nito ang serbisyo niya para mang-aliw, hindi para mag-usisa.

Wala silang imikan hanggang sa makarating sa parking lot. Ang kotse at ang drayber na gamit ni Mr. Rodriguez kagabi ang naghihintay sa kanila.

“Hindi pa ako nagdi-dinner,” wika ni Marco nang pareho na silang nakaupo sa likuran ng kumportableng sasakyan. “Ikaw?”

Umiling si Laurie. Hindi regular ang pagkain niya. Sanay na ang mga bituka niya na palaging tubig lamang ang dumarating.

“Mang Nestor, ituloy n’yo kami sa restaurant,” utos nito sa drayber.

Tumango ang may edad na lalaki at agad na nagmaniobra para pumasok sa parking space na nasa harapan ng isang kilala at mamahaling restawran. Mapapansin na kahilera lamang iyon ng klab na pinanggalingan nila.

Nanatiling tahimik si Laurie. Makikiramdam lang siya at susudan lang kung ano ang nais ni Marco. Isusulit niya ang perang ibinayad nito para ilabas siya.

THE UNEXPECTED LOVER-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age