The Unexpected Lover-17

Kaya wala na siyang dapat na ikahiya kung tutuusin. Pero iba ang dating ni Marco nang mga sandaling iyon.

Parang naging ibang lalaki ito. Walang init ang pagnanasang iniuukol nito sa kanya.

Halos matunaw siya nang mawala ang kamison. Yukung-yuko siya. Lalo na nang ang pang-ibaba naman ang inaalis. Gusto na niyang bumuka ang sementong kinatutungtungan para may mapagtaguan siya.

Ngunit hindi natupad ang kahilingan niya kaya nagpatuloy lang ang dinaranas na humiliyasyon.

A, bakit, Marco?

Tila nabasa ng lalaki ang isipan niya.

“Ganito ang tingin mo sa sarili mo, hindi ba?” tanong nito, matapos iangat ng mga daliri ang mukha niya.

“Mababa. Marumi… Alam mo ba kung ano pa ang susunod na mangyayari kung ibang lalaki ang kasama mo ngayon? Ganito, ganito at ganito pa.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Sinapo ng isang kamay ang dibdib niya at pinisil nang pagigil. Napaigtad siya sabay daing. Hindi niya napigilan dahil nagulat.

Ang isa pang kamay ay nagtungo sa pagitan ng mga hita niya. Buong kapangahasang hinagod ng mga daliri ang pagkababae niya.

Pumikit siya nang mariin at inimpit ang paghikbi. Namamanhid siya pero nararamdaman pa rin ang paggiyagis ng mga ngipin sa sensitibong korona.

Sumuray siya nang biglang huminto ang lahat at bigla siyang bitiwan ng lalaki. Mabuti na lang, masikip ang silid. Napasandal siya sa plywood na dingding nang mawala ang balanse.

Wala na rin sa harapan niya ang lalaki nang dumilat siya. Nagbibihis na ito.

“Magbihis ka na. Aalis na tayo,” utos nito. Matigas ang hubog ng butuhang panga.

Hindi na magawang kumilos ni Laurie. Umiikot na kasi ang paningin niya hanggang sa tuluyang dumilim.

Nang magkamalay, nakahiga na siya sa ibabaw ng matigas na kama. May kutson iyon pero manipis at bukul-bukol na.

Nakaupo sa tabi niya ang lalaki. Nakatitig sa kanya habang hinahaplos ng kamay ang noo at buhok niya. Tinulungan siya nang tangkain niyang bumangon.

Nagulat si Laurie nang matuklasang nakabihis na rin siya.

“P-pasensiya ka na,” wika niya, sa mababang tono. Nakayuko siya habang dinudukot sa bulsa ang perang naging komisyon mula sa klab.

“I-ibabalik ko na lang ito.”

Hindi iyon tinanggap ng lalaki. “Bakit ibabalik mo?”

Saka lang siya nag-angat ng tingin. Pero dumaplis lang ang mga mata niya rito.

“H-hindi ko kayang gawin ang gusto mo, Marco.”

“Hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa ibang lalaki?”

Umiling siya.

“Sa akin lang?” Masuyo na ang tono. Gayundin ang mga daliring sumalo sa baba niya para magkaniig ang kanilang mga mata.

“Sa akin ka lang ba, Laurie?” Inulit nito ang tanong. Paanas na.

Tumango siya. Ang lalaking ito lamang ang nakapagpatibok sa kanyang puso. Ngunit wasak na ang tsansa niya sa isang wagas na pag-ibig, magmula pa nung isilang siya.

Umalon ang dibdib ni Marco nang humugot ito ng isang napakalalim na buntonghininga. Para bang nag-iipon ito ng lakas ng loob.

“Sasama ka ba sa akin, Laurie?” tanong nito.

“O-oo.”

“Magsasama na tayo?”

Napapikit si Laurie. Napakahirap tugunin niyon.

“Laurie?”

Basa na ng luha ang mga mata niya nang muling umangat ang mga talukap.

“H-hindi ko puwedeng iwan ang mga kapatid ko, Marco,” pagtatapat niya. “P-pero sasama ako sa ‘yo kahit na saan.”

Nagkaroon ng masidhing emosyon sa mga mata ni Marco.

“P’ano kung gusto na kitang pakasalan?”

Nanghilakbot si Laurie sa narinig. Natutop ng isang nanginginig na kamay ang tapat ng dibdib nang tumalon ang puso niya. Sunud-sunod ang pag-iling niya. Para bang pati ang sarili ay tinatanggihan rin.

Lumipat sa pisngi niya ang mainit na palad. Buong pagsuyo pa rin.

“Imposibe bang mangyari ‘yon?”

“H-hindi ako bagay sa ‘yo, Marco,” tugon niya, paanas.

“Dahil natagpuan kita sa putikan?”

Tumango siya. “At putik rin ang pinagmulan ko.” Hinintay niyang rumehistro ang reaksiyon sa mukha ng lalaki.

“A-ang manager sa klab. ‘Yon ang ina ko, Marco,” dagdag niya. Pero wala pa rin itong reaksiyon.

“Alam ko na ang tungkol diyan, Laurie.”

Siya ang nagulat. “H-ha?” Ano’ng – Paano — ?”

“Kaninang naghihintay ako sa paglabas mo sa dressing room, narinig kong nagkukuwento siya tungkol sa ‘yo.”

Nanlumo si Laurie. “Hindi siya ordinaryong ina.” Iyon lang ang naisip niyang sabihin bilang pagtatanggol sa tanging nakilalang magulang.

“Pero mahal mo pa rin siya, hindi ba?”

“Sa kanya ko utang ang aking buhay.”

“Laurie, my sweet Laurie,” sambit ng lalaki. Ang kanyang buhok na maikli at gulu-gulo naman ang hinaplos ng mga daliri. Sinapo ang likod ng ulo niya para hapitin palapit.

“‘Yan ang espesyal sa ‘yo–ang magandang ugali na bumagay sa ‘yong mala-diyosang kariktan.”

“Napakatamis mong magsalita, Marco.” Parang gusto na niyang maniwalang may karapatan pa siya sa isang kaligayahang panghabambuhay…

Hinipo ng isa pang kamay nito ang beywang niya. Sa palibot, sa tagiliran.

“Siya rin ang nagbigay ng mga pasang naririto, hindi ba?”

Napakurap siya. Hindi makahuma.

“Pinagmalupitan ka niya para mapilitang pumasok sa klab, hindi ba?”

Bumuka ang bibig niya pero walang boses na numulas.

“Ssh…” Isang padamping halik ang iginawad nito sa mga labi niya. “Napakasama niya, pero nakahanda akong unawain siya — para sa iyo, Laurie.”

“Oh, Marco!”

“At dahil sa iyo, magagawa kong patawarin ang sarili kong ina na umabandona sa akin noon.”

“Oh!” Bumukal ang simpatiya sa kalooban niya dahil sa natuklasan. “Masakit ang ginawa niya, Marco.”

“Gayundin ang ginawa ng dati kong nobya, si Trixie,” dagdag ng lalaki.

“Pero kaya ko nang makalimutan ang lahat ng sakit magmula nang dumating ka sa buhay ko, isang hatinggabi.”

“K-kagabi lang ‘yon, Marco,” paalala niya. Nakakamanghang marinig na pareho sila ng nararamdaman ng lalaking ito.

“Sa unang pagdidikit pa lamang ng mga balat natin, kahit na hindi pa tayo nagkikita, naramdaman ko na ang kakaibang puwersa na magbubuklod sa ating mga kapalaran, Laurie.”

“Oh, Marco, gusto kong maniwala,” anas niya.

Tigib sa pagnanais na magkatutoo ang maraming magagandang bagay na sa isip lamang niya natatanaw.

“Maniwala ka, sweetheart,” bulong ni Marco.

THE UNEXPECTED LOVER-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age