The Unexpected Lover-19

“Pero dapat lang para malaman mo ang mga kapintasan at kumplikasyon. P-para hindi ka mapasubo.”

Ginagap ng lalaki ang magagaspang na palad niya.

“Sa umpisa pa lang, isinubo ko na ng buung-buo ang sarili ko, Laurie,” pahayag nito.

“I used protection only once, but we’ve made love so many times already. Umaasam ako na magbunga agad ang mga kapusukan natin.”

Nanlaki ang mga mata niya sa narinig.

“Oh, Marco!” bulalas niya. Hindi makapagsalita sa sobrang galak na nadarama. “Ikararangal kong maging ina ng iyong mga anak.”

“Hindi ka nagagalit?”

“No, of course not!”

“Sweetheart, nilalansi kita para mapilitang magpakasal sa akin. Iyon ang alas na hawak ko,” pagtatapat nito.

“Oh.”

“Nagagalit ka na?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Umiling pa rin si Laurie.

“Tiyak na ikaw ang magagalit, dahil hindi pa rin siguro ako magpapakasal sa ‘yo, Marco…” ang malungkot na pahayag niya.

“Oh, Laurie, Laurie.” Muling hinagkan-hagkan ng lalaki ang mga daliri niya na ikinulong ng mga daliri nito.

“Ano ba ang dapat kong gawin para mapaniwala kang tunay at tutoo ang pag-ibig na nadarama ko para sa ‘yo?”

Nag-isip siyang maigi ng isasagot. Seryoso ang bagay na pinag-uusapan.

“P-panahon lang siguro ang makakapagsalita, Marco. Huwag ka sanang mainip sa paghihintay.” May halong pagsusumamo ang malamyos na boses niya.

“I’m sorry for harrassing you, sweetheart. Of course, nakahanda akong maghintay,” pangako ng lalaki.

“Basta payagan mo lang ako na mahalin ko na ang mga kapatid mo kahit na hindi ka pa sigurado sa akin,” dugtong nito, medyo patudyo na.

“Salamat, Marco! Maraming salamat!” Naluha na siya nang tuluyan dahil sa kaligayahang natatamo sa piling ng lalaki.

Maghapon silang nanatili sa parke. Pasyal-pasyal lang. Kumakain ng kahit na anong magustuhan. Nakikihalubilo sa mga tao.

Sabado kaya maraming mga bata sa palibot. Tuwang-tuwa ang mga kapatid niya. Lalo na sina Bebot at Remi.

Gayundin sina Joanna at Junior. Sa isang iglap, nakaamot sila ng kaunting panahon sa kamusmusan na kay agang tinapos ng sobra-sobrang kahirapan.

Sa unang pagkakataon, naiwaksi nila ang depresyon at represyon na pawang negatibong bunga ng kasalukuyang panahon.

Nang magtakipsilim, unti-unti nang nabura ang mga ngiti ng katuwaan. Bakas sa mga murang mukha ang matinding hesitasyon na bumalik sa realidad.

Gayunpaman, ang pag-asa ay nananatili sa mga inosenteng puso. Maaari pa palang mabago ang takbo ng buhay…

“Kuya Marco, kilala ka na ba ni Inay?” Si Bebot ang hindi nakatiis na mag-usisa.

Pauwi na sila at ang lahat ay tahimik at nakikiramdam lang sa mga susunod na mangyayari.

Inatake agad ng tensiyon si Laurie pero maagap na pinalis iyon ni Marco. Pinisil nito ang kamay niya bago nilinga ang nagtanong.

Ito mismo ang nagmamaneho kaya binitiwan din siya. Isang maluwang at kumportableng van na may aircon at mini-television. Doon sila umidlip kaninang uminit nang husto ang araw.

“Hindi pa, Bebot,” ang matapat na tugon ni Marco sa paslit. “Ano sa palagay mo? Magugustuhan kaya niya ako?”

Kumunot ang noo ng batang lalaki. Seryosong nag-isip.

“Ako, gut-to kita, kuya,” sabad ni Remi, abot-teynga ang ngiti. Marungis ito pero hindi sa dumi kundi sa masarap na chocolate ice cream na ngayon pa lang natikman.

“Ako rin,” dagdag ni Joanna, nakabungisngis.

“Gusto rin kita, Kuya Marco,” ang seryosong pahayag ni Junior.

“Maraming salamat sa pagtanggap n’yo, mga bata. Mahal na mahal ko ang Ate Laurie n’yo kaya gusto ko ring mahalin ang mga taong mahalaga sa kanya.”

“Salamat, Ate Laurie!” ang sabay-sabay na wika ng tatlo, maliban kay Bebot na nag-iisip pa rin.

Pumalakpak ito kapagkuwan. “Alam ko na kung paano ka magugustuhan ni Inay, kuya!” bulalas nito. “Palagi mo siyang dadalhan ng alak!”

Nagkatinginan sila ni Marco. Pulam-pula ang mga pisngi niya at hindi makapagsalita.

“Ikaw talaga, Bebot, pulos kalokohan ka. Tinuruan mo pa ng mali si Kuya Marco,” panenermon ni Junior. “Nagbibiro lang siya, kuya,” dagdag nito pero seryoso ang ekspresyon ng batang mukha.

Kunwa’y natawa naman si Marco. Siya ang katabi nito kaya siya lang ang nakahalata.

“Palabiro ka pala, Bebot,” sambit nito. “Puwede ka sigurong sumali sa telebisyon?”

Nagtawanan ang mga bata. Inaring biro ang tinuran ng lalaki. Para hindi na maulit ang pagsulpot ng mga nakakagulat na tanong, nagsalang ito ng animation movie sa compact disk player ng mini-television.

Iyon na ang nagpatulog sa dalawang maliit na paslit habang daan. Maging ang kambal ay nagtutukatok na rin nang makarating sila ng bahay.

Dinatnan nila doon ang isang galit na galit at nagwawalang lasing na si Charito.

“At saan nanggaling ang mga magagaling? Bakit hindi man lang kayo nagpapaalam? Ako ang magulang n’yo, a? Dapat alam ko kung saan kayo nagsusuot!” Lalong lumakas ang bunganga nito nang makita sila.

“Hayaan mo na lang muna dito sa loob ng van ang mga bata, Laurie,” suhestiyon ni Marco bago siya umibis para payapain ang ina.

“Ate — ”

“Diyan ka na rin lang muna, Junior,” utos niya bago pilit na ngumiti. “Alagaan mo sina Bebot at Remi, baka maalimpungaan pa. Sayang ang antok nila.”

Napipilitan lang na pumayag ang kapatid. Sinundan siya ng nag-aalalang tingin nito hanggang sa makaibis siya.

“Sino ba ang ipinagmamalaki mo, Laurie? ‘Yon bang mga lalaking nakapagpasasa na sa katawan mo, ha?” Inatake siya ni Charito. Sinampal siya. Kinalmot.

“Nakahawak ka lang ng pera, akala mo kung sino ka na. Ibinukud-bukod mo pa ang kita mo samantalang sa akin ka lang nanggaling. Pag-aari ko rin ‘yang katawan mo. Puwede kong ibenta kahit na kanino ko gustuhin, hoy!”

Sinugod uli siya nito. Hinablot ang buhok niya at isusubsob sana siya sa pusalian kundi napigilan ng mas malakas.

“Tama na,” anang matigas na tinig ni Marco. “Tama na!” ulit nito nang magpumilit si Charito.

“At sino kang Hudas ka? Ngayon lang kita nakita–wala kang pakialam sa amin!” hiyaw ng lasing.

“Naglalaway ka rin ba sa alindog ng anak ko? Bigyan mo ako ng pera — ora mismo, matitikman mo siya. O, ano? Malapit nang malaspag ‘yan — mabiling-mabili, e!”

THE UNEXPECTED LOVER-20

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age