The Unexpected Lover-3

“Ano’ng ayoko? Hindi puwedeng ayoko!” Dinaklot nito ang kakapalan ng buhok sa gawing likuran atsaka inalog ang ulo ni Laurie.

“Gusto mo bang mamatay tayong lahat sa gutom?”

“H-Hindi ko po kaya ‘yon, Inay,” wika niya, pahikbi. “Pasensiya na po kayo.”

“Napaka-gaga mo talaga! ‘Yun ngang ‘ambibigat na trabaho, nakakaya mo. Ano’ng mahirap sa pagho-hostes, ha? Uupo ka lang. Tatawa kung may nakakatawa. Lalaklak ng alak hanggang may pambili ang kustomer. Ano’ng mahirap d’un? Ha? Sumagot ka, babae!” Inalog na naman siya.

“A-aray ko po, Inay,” daing niya. Nakakapit na ang mga kamay sa pulsuhan ng kamay na nakasabunot sa buhok niya.

“Masyado na bang mataas ang tingin mo sa sarili mo, ha? At ayaw mong pumasok sa klab para may pambili tayo ng lalamunin, ha?” Inatake naman ng mga pinong kurot ang beywang at hita niya.

“Hoy! Kahit na anong pagpapakadisente pa ang gawin mo, tiyak na aalingasaw pa rin ang baho ng pinagmulan mo. Kahit na kailan, hindi mo mabubura ang duming minana mo sa akin. Sa putikan ako nabuntis sa ‘yo kaya sa putikan rin ang bagsak mo, gaga ka! Tonta!” Humalakhak pa ito na mas nakakainsulto pa kaysa sa mga salitang ipinukol sa kanya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

“I-inay — ”

“Sinipa na ako sa klab, Laurie,” pagtatapat ni Charito. Bakas na ang pait sa mataras na tono. “Matanda na kasi ako. Wala ng pakinabang. Ayaw na sa akin ng mga kustomer. Ang gusto nila ay bata at sariwa. ‘Yung katulad mo. Kaya sa ayaw at sa gusto mo — ikaw ang papalit sa puwesto ko sa klab!” Nanlisik ang mga mata nito.

Nanginig siya sa takot kahit na determinadong magpakatatag sa pagtanggi. “M-marami pa pong ibang paraan, Inay,” katwiran niya.

“Tanga!” Isinalya siya nito, sabay bitaw sa buhok niya. Tuluy-tuloy siyang bumagsak sa sahig sa semento. Muntik nang mabagok ang ulo niya kundi naitukod ang mga braso. “Sinasayang mo ang gandang ipinamana ko sa ‘yo! Napakaraming lalaki rin ang mababaliw sa katawang nasa iyo, Laurie! Kung gagamitan mo ang utak ng walanghiya mong ama, baka yumaman ka pa!”

“H-Hindi ko po kayang gawin ang gusto n’yo, Inay. Hindi po, hindi po…” panangis niya habang walang hinto sa pag-iling.

Binatukan siya nito. Sinipa sa tagiliran at muling sinabunutan upang itingala ang mukha niya. Galit na galit.

“Isang beses ko lang sasabihin ito, Laurie — makinig kang mabuti!” angil nito. “Kapag hindi ka sumunod sa iniuutos ko, ipapaampon ko ang mga kapatid mo. Maglalayas ako at bahala ka na sa buhay mo. Makasarili ka!”

Alas nuwebe nang gabi ring iyon, akay-akay ni Charito Cruz si Laurie papasok sa backdoor ng isang sikat na klab sa Timog Avenue. Nagawang itago ng makapal na meyk-ap ang mugtong mga mata ng dalaga. Pati ang pamumula ng ilong.

Kung may nahalata man ang matronang may-ari ng klab, wala itong sinabing anuman. Basta inikut-ikutan siya nito habang nakatayo siya at saka tumango-tango.

“Magaling, Charito. Tinupad mo ang pangako mo,” anito. “Mula ngayon, ikaw na ang floor manager dito. Congratulations!”

“Ay naku! Tenk yu, m’am. Tenk yu beri mats!” Isang patagong kurot sa tagiliran niya ang ibinigay ng ina. “Hindi ka ba magpapasalamat? Tanggap ka na!” bulong nito, paasik.

“S-s-salamat po, ma’am,” sambit ni Laurie, kandautal.

“Huwag kang mag-alala, ma’am, madali lang ‘tong turuan,” pang-aalo ng kanyang ina. “Anak ko ‘ata ‘yan,” pagmamalaki pa.

“Mabuti na ang nagkakaintindihan tayo, Chato. Probi siya hanggang sa susunod na Linggo. Dapat hasang-hasa na siya, ha?”

“Opo, ma’am. Sisiguraduhin kong mababawi niya ang trono ko dati. Bah! Ako ‘ata ang superstar ng Ermita noon!”

Sa unang pagkakataon, ngumiti ang mga labing kulay dugo. Kinilabutan si Laurie nang makitang may mantsang pula ang mga ngipin na sungki-sungki at nababalot ng makapal na nikotina.

“Inaasahan ko ‘yan, Chato,” anang me-ari ng klab. “Bagyo ang mukha at katawan ng anak mo. Kayang-kaya niyang pasikatin ang klab ko.” Nanghahamon na ang tono nito.

“Mangyayari po ‘yan, ma’am,” pangako ng ina ni Laurie. Walang pakundangan sa pagbebenta ng kaluluwa niya sa demonyo.

“Buweno, dalhin mo na siya sa dressing room. Five minutes na lang, happy hour na. Pagpalitin mo siya ng damit. Babagay siguro sa kanya ‘yung Red Gown.”

“Opo, ma’am,” ang magalang na tugon ni Charito habang pasimpleng kinakaladkad si Laurie palabas ng opisinang de-aircon at may makapal na alpombrang kulay pula sa sahig.

Binawi ni Laurie ang sikretong pasasalamat na mapapalitan ang bestidang puwersahang ipinasuot sa kanya ng ina sa bahay, nang makita ang gown na may malalaking butas sa tapat ng tiyan at likod.

Kitang-kita ang pusod niya at ang biloy ng balakang. Napakababa ng neckline kaya ang cleavage ng mayamang dibdib ay makatawag-pansin. Pati na ang mapuputi at makikinis na mga hita at binti na inilantad ng napakaikling palda.

Ang tanging nakakubli ay ang kanyang mga braso dahil mahaba ang mga manggas na hapit ang tabas.

“I-inay, ‘yon na lang pong una ang isusuot ko ngayon,” pakiusap niya. Parang matutunaw ang pakiramdam niya.

“Heh! Narinig mong utos ni Mrs. Bueno ang pagpapalit mo ng damit, e, susuwayin mo na agad. Tumigil ka nga sa kaartehan mo, ha? Baka samain ka na naman sa akin,” angil ng ina habang padaskol na sinusuklay ang maikling buhok niya.

Napangiwi siya nang mataan ng matatalas na ngipin ang nalamog na bahagi ng anit.

“Pag-igihin mo ang pag-estima sa kustomer na kukuha sa ‘yo, Laurie. Kapag may naipintas si Ma’am, mauunang ibiyahe sa Hospicio si Remi, sige ka!” pananakot nito.

Hindi niya napigil ang panlalamig na dulot ng matinding sindak. Alam ng kanyang ina ang sandatang gagamitin para mapasunod siya. Sa ngayon, wala siyang ibang opsyon kundi ang maging sunud-sunuran lamang. Ang mga kapatid niya ang tanging kasiyahan sa buhay niya. Kapag may nawala sa mga ito, wala na ring saysay ang lahat ng pagsisikap niya.

Tila nababasa ni Charito ang pagbabago ng attitude niya. Ngumiti ito habang bahagyang tinatapik ang pisngi niya.

THE UNEXPECTED LOVER-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age