The Unexpected Lover-4

“Ako’ng bahala sa ‘yo, anak. Ipipili kita ng maayos na kustomer. ‘Yung medyo pino para naman hindi ka magulat sa buwena-mano mo.”

Kung pang-aalo ang sinabi nito, walang talab kay Laurie dahil lalo lang sumikip ang dibdib niya. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung ano’ng klaseng ina ang babaeng nagluwal sa kanya? Ito pa mismo ang nagtutulak para mahulog siya sa putikan.

“Maupo ka diyan. O-order lang ako ng beer. Nauuhaw na ‘ko.” Halos isalya siya nito sa mataas at bilog na stool na nakapalibot sa mahabang bar counter para maka-senyas agad sa bartender.

“Aba, nabuhay na naman si Mama Cha!” bati ng mga babaeng nakaupo rin sa ibang stool. “May dala ka naman palang bago, e. Talagang marunong kang gumawa ng milagro, Mama Cha!” papuri ng ilan, sabay hagikhik.

“Oy, ibahin n’yo ako, ano? Mautak ito,” pagmamalaki naman ng Inay niya, sabay halakhak. Tumungga ito ng sunud-sunod sa bibig ng bote ng serbesa bago nagpatuloy. “Hanggang malakas pa ang mga tuhod ko, hindi n’yo ako mabubura sa klab na ito.”

“O, e, saan mo naman hinugot ang isang ‘yan? Tipong artistahin pero parang madre naman,” sabad ng isang namukhaan agad na nanood sa pagbibihis niya sa dressing room. Nakaismid ito habang hinahagod ng tingin ang buong katawan niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

“Baka hindi marunong gumiling ‘yan sa kama, Madam Cha. Ibabalibag ‘yan pabalik dito ng kustomer,” dugtong pa habang nakalabi.

Nameywang si Charito. “Naiinggit ka, ano? Bumagay kasi sa kanya ang nag-iisang damit na walang nakapagsuot sa inyong lahat dito,” panunuya nito sa mga kaharap. “Anak ko si Lota. Mag-ina na kaming namamasukan dito — kaya mag-ingat-ingat ang mga makakating dila d’yan. Hah!”

“Napakawalang kuwenta n’yo naman pala,” bulalas ng naiinggit, pero pabuska. “Sarili n’yong anak, kayo pa ang nagdala sa kanya dito!”

“Oy, Myra, huwag ka na ngang magpa-plastik diyan,” saway ng nasa tabi ni Laurie. “Hindi ba’t kapatid mo ‘yung ibinenta mo sa mayamang Hapon nung isang buwan? Kinse anyos lang ‘ata ‘yung pobre, ipinagahasa mo na agad sa sakang!”

“Tse! Wala kang pakialam. Gusto ‘yon ni Core. Namursiyento lang ako sa kinita niya. Kita mo nga, nakabili na agad ng ref at colored tv.”

“Pareho lang kayo ni Mama Cha, kaya huwag ka ng mabunganga,” salo ng ka-argumento ni Myra.

“Hmp! Pakialamera ka talaga, Gloria! Sana, maging gurang ka na agad!” Inirapan si Laurie nang matalim ni Myra bago tumalikod para lumipat ng puwesto.

Si Charito man ay lumayo na rin. Hawak ng isang kamay nito ang bote ng beer, naglakad-lakad ito sa mga lamesang nakakalat sa malawak na ispasyo ng klab. Hindi pa sanay ang mga mata ni Laurie sa mausok at madilim na atmospera kaya bahagya na lang niyang naaaninag ang mga hugis ng mga taong umuokupa sa mga bilog na lamesa.

“Ako nga pala si Gloria,” pagpapakilala ng katabi niya. Nakalahad ang isang kamay nito nang luminga siya rito. “Ikaw ba talaga si Lota?”

Gusto niya ang magaan na tono at magiliw na ngiti nito, kaya kusang umangat ang kamay niya upang tanggapin ang piping alok na pakikipagkaibigan. Tumango siya habang inaapuhap ang nawawalang boses.

“L-Lota nga ang pangalan ko, er, Gloria.” Makakatulong sa pag-a-adjust niya ang magkaroon ng ibang pangalan. Bakasakaling magkaroon din siya ng ibang personalidad na aakma sa sitwasyong pinagsadlakan sa kanya ng sariling ina.

Tumango-tango si Gloria. Para bang pinupuri siya sa ipinakikita niyang katatagan. Nagbigay rin ng lakas ng loob ang marahang pagpisil nito sa palad niya bago binitiwan.

“Hindi kita babatiin ng ‘maligayang pagdating’, Lota, dahil impiyerno ang lugar na ito,” sambit nito. Seryoso ang tono. “Ang hihilingin ko sa susunod na pagsisimba ko ay ang mabilis na pag-alis mo rito. Hindi ka bagay sa putikan, Lota.”

Hindi siya nakahuma sa sinabing iyon ng kaharap. Kahit na nang tumindig ito matapos tawagin ng bartender ay wala pa rin siyang naisip isagot. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong babae.

‘Ikaw man, Gloria,’ bulong niya sa sarili nang makabawi ng kaunting wisyo. ‘Hindi ka rin bagay dito.’

Pero paano pa sila makakaalis kung malagkit at mabigat ang nakakapit na putik?

Hindi niya namalayan na nagiging malalim na ang tinatakbo ng pag-iisp niya kaya nagulat pa sya nang biglang sumulpot sa tabi niya ang ina.

“Hoy, Lota! May kustomer ka na. Matanda. Parang bakla pero mukhang disente naman. Halika na. Huwag kang patay-patay!” Habang nagsasalita si Charito, hinihila na nito sa isang braso si Laurie kaya tuloy muntik na siyang mawalan ng balanse.

“S-sandali lang po, Inay,” wika niya habang humahawak sa stool na binakante upang makatindig ng maayos.

“Huwag mo nga akong tawagin ng ganyan,” asik nito. “Narinig mong ‘Mama Cha’ ang tawag nila sa akin, pababaduyin mo.”

Hindi niya gustong tawagin ng ganoon ang ina kaya tumahimik na lang siya.

“Mukhang mayaman at utu-uto ‘tong napili ko para sa ‘yo, Lota,” patuloy ni Charito. “Pagbutihin mo. Kapag tinanong ka kung puwede kang ilabas, tawagin mo ako agad, ha?”

Nanuyo ang lalamunan ni Laurie sa narinig. Hindi naman siya napaka-inosente para hindi maintidihan ang ibig sabihin ng ina.

“Ako ang magbibigay ng presyo. Aba, materyales fuertes ka. Walang kagalus-galos, walang kadungis-dungis kaya kailangan ay mataas ang halagang makukuha natin sa unang maglalabas sa ‘yo.” Walang hinto sa kasasalita si Charito. Inaakala marahil na nakakatulong sa kanya. Tumigil lamang ito nang malapit na sila sa destinasyon.

Nasa pinakasulok ang lamesa. Nag-iisa lamang ang okupante. Hindi ito naglalasing dahil isang basong kristal na may kaunting alak lamang ang nasa harapan. Blangko rin ang kristal na ash try sa ibabaw ng mesa.

Tumindig ang matangkad na hugis nang makalapit sila. “Good evening,” anang modulatong tinig-lalaki. “Maupo ka,” imbita nito matapos siyang aninagin sa dilim.

“O, maupo daw tayo, Lota,” ang maliksing wika ni Charito. Pasalya siyang iniupo sa hinilang silya. Naupo ito sa katabi. “Ano po bang maipaglilingkod namin sa inyo, sir? Ilalabas n’yo po ba si Lota?”

THE UNEXPECTED LOVER-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age