The Unexpected Lover-7

Mas natatandaan ng mga paa niya, dinala siya ng mga ito sa gawing kaliwa.

Kahit lango na, nag-shower pa rin si Marco. Maligamgam para hindi siya mahulasan.

Malamig sana ang gusto niyang ipampaligo para mapasma siya pero nanghihinayang sa antok na nararamdaman. Pagod na siya para lumabas uli at kumuha ng alak na pampatulog.

Halos nakapikit na siya nang lumapit sa kama. Hubo’t hubad sa ilalim ng bathrobe na asul. Inalis niya iyon at muling ipinunas sa ulo bago iniitsa sa lapag.

Lumundo at yumugyog ang malambot na kutson nang pabagsak na inihiga ang pagal na katawan.

Ngunit nanatiling gising ang kanyang diwa. Sa likod ng talukap ng mga mata, nakikita niya ang magandang mukha ng taksil na kasintahan. Hindi na ba niya makakalimutan si Trixie?

Pinilit niyang dumilat. Ayaw na niyang maalala ang traydor na babaeng iyon. Padaskol niyang ipinilig ng ilang ulit ang ulo.

Nililiyo niya ang sarili para huminto na sa pagtakbo ang utak. Pero nanatili pa rin ang pagkabalisa niya. Naninigas ang kalamnan at nag-uumigting ang mga litid. Ramdam na ramdam niya ang mainit na singaw ng katawan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Ilang sandali pa muna ang nagdaan bago niya napagtanto ang nangyayari.

“Dammit! I need sex!” bulalas niya, pagalit.

Gumulong siya para dumapa. Dinaklot ng isang kamay ang makapal na kubrekama at sinuntok naman ng kamao ang malambot na unan.

Matagal na siyang nagbibingi-bingihan sa likas na pangangailangan ng katawan.

“Damn my body!” pagmumura niya.

Nagagalit siya dahil ipinamumukha pa sa kanya na kailangan niya ng babae — na kinamumuhian na dahil sa ginawa ni Trixie at ng kanyang ina. Kailangan pa rin ng katawan niya ang babae para magkaroon ng pisikal na kapayapaan.

Gumulong uli siya, para tumihaya naman. Idinipa niya ang mga braso upang piliting i-relaks ang mga kalamnan. Hindi siya alipin ng kamunduhan kaya makakapagkontrol siya.

Dahan-dahan, inalis niya ang pagkakakuyom ng mga daliri. Sinabayan niya ng marahan, malalim at sunud-sunod na paghinga. Nagbilang din siya ng mga tupa sa isipan.

Halos imposible dahil pulos ang mga erotikong eksena nila ni Trixie ang nabubuo ng imahinasyon, determinado lang siya kaya patuloy pa rin.

Aywan kung gaano katagal siyang nakipaghamok sa kahinaan. Namalayan na lamang niya na inihuhudyat na ng antigong orasan ang pagsapit ng hatinggabi. Di-kalakihan ang bahay na bato ng Pamilya Rodriguez, kaya ang ingay na nililikha ng matandang grandfather’s clock sa sala na nasa unang palapag ay dinig na dinig sa kinaroroonan ni Marco.

Wala siyang katinag-tinag sa pagkakatihaya habang nakadipa nang may kumilos sa tabi niya.

Parang nanlaki ang ulo niya. Matinding pagtataka ang naramdaman na sinundan ng pagkalito.

Kung multo ng nasirang ama ang kasama niya sa kama, hindi lilikha ng anumang galaw ang kaluluwa.

Napadilat siya nang may dumikit na malasutlang init sa tagiliran ng hubad na katawan. Agad na naglagablab ang apoy ng pagnanasang kanina pinipilit niyang supilin.

Dumagundong ang mala-kulog na pagragasa ng mainit na dugo niya. HIndi maaaring magkamali ang sensitibong balat niya — isang babae ang katabi niya!

Si Trixie?

Bigla siyang umigtad palayo. Dali-daling dinukwang ang switch ng lampshade sa ibabaw ng malapad na headboard.

Mas lalo siyang nagulat nang makitang mali ang hinala niya. Hindi si Trixie ang babaeng natutulog sa kama niya.

Animo diyosa ang nilalang na may maamong mukha at mapanuksong hubog ng katawan. Hubad rin ito, maliban sa munting bikini na kulay pula. Parang itinerno sa mamula-mulang mga korona…

Agad niyang ipinilig ang ulo. HIndi siya dapat magpatangay sa kalikutan ng imahinasyon.

Man, is this an imagination? This woman is real! bulalas niya sa sarili.

Kaysa hipuin ang makinis na balat ng maputing balikat, ang maiksing buhok ang hinawakan niya para gisingin ang nahihimbing na nimpa. Sinadya niyang biglain ang pagsabunot para magising agad.

Gayon na lang ang pagkagulat ni Marco nang umungol ito nang malakas. Halos napasigaw pa nga. Para bang sobrang sakit ang naramdaman. Bigla niyang binitiwan ang mga hibla ng buhok.

“O-opo, gagawin ko na po…” ang padaing na sambit ng babae habang pinipilit imulat ang mga matang basa na agad ng luha.

Napasinghap ito nang makita si Marco. Parang biglang nahimasmasan ngunit hindi na umimik at hindi na rin tuminag. Parang napatulala na lang.

Naglaho ang lahat nang maghinang ang kanilang mga titig. Parang mayroong di-nakikitang puwersa na bumabalibol sa kanilang mga isipan. Parang inuutusan sila… siya… na gumawa ng mga bagay na hindi dapat…

“Sino ka?” Halos hindi na makilala ni Marco ang sariling boses. Paus na paos at nanginginig pa. Inulit niya ang tanong. Mas matigas ang tono.

“Sino ka? P’ano ka nakapasok dito? Sino ang nagdala sa ‘yo rito?” Sa huling tanong na numulas sa bibig, biglang lumutang sa isipan si Uncle Joe.

Nang magsalita siya, atsaka pa lang kumilos ang babae. Saka pa lang humulas ang paralisasyon na dulot ng pagkagitla. Hindi pakunwari ang pagkalitong nakabadha sa ekspresyon ng magandang mukha. Para bang hindi alam kung ano ang dapat gawin.

Kinapa ng mga daliring nangangatal ang kumot na nawala sa ayos. Hinila papaitaas upang itakip sa kahubdan habang nakatutok sa kanya ang mga matang bilugan.

“S-sino po kayo?” ang pautal na tanong ng babae. Takut na takot ang mahinang tinig. “S-si Mr. Rodriguez — ?”

“Sinasabi ko na nga ba!” bulalas ni Marco, sabay tindig.

Maliksi siyang umalis sa kama. Awtomatikong hinanap ang roba na inihagis kani-kanina lang. Pinukol niya ng matalim na sulyap ang babae. Dito niya ibinunton ang pagkayamot na naramdaman nang bumuway ang mga tuhod sa pagkakatayo.

“Ano pa’ng hinihintay mo diyan? Magbihis ka na!” singhal niya rito.

Hindi na niya hinintay na tumalima sa utos niya ang babae. Pinilit niyang ihakbang ang mga paa palabas ng silid. Habang naglalakad, nag-iisip siya kung ano ang dapat unahin — ang kumprontahin ang pilyong tiyuhin o ang paalisin muna sa kuwarto niya ang babae.

THE UNEXPECTED LOVER-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age