The Unexpected Lover-8

Nagtatalo ang isip at kalooban niya nang tumunog ang celfone na nasa bulsa pa rin ng blazer.

Naalala niyang hinubad pala iyon matapos lumagok ng alak kanina.

“Uncle Joe?” Nahulaan na niya agad kung sino ang caller.

Tumawa muna ang tiyuhin bago nagsalita.

“I thought I heard you came in earlier. Kanina pa ako nag-aabang sa pagtawag mo pero nainip na ako kaya hindi na nakatiis. I hope I didn’t distrub you?” Pabitin ang huling kataga pero maliwanag kung ano ang ibig sabihin.

Nagtagis ang mga bagang niya dahil sa pagtitimpi ng sarili. Wala siyang karapatang pagbuntunan ng frustration ang nakatatandang lalaki na pinagkakautangan ng marami sa buhay niya.

“I was about to see you,” tugon niya. Pigil ang tono. “Naunahan lang ako ng pagtawag mo.”

“So, how do you find my gift for you?”

“Gift?” ulit ni Marco. Nakakunot na ang noo.

Nagulat rin ang kausap niya. “Wala ba diyan sa kuwarto mo ‘yung babae?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – THE UNEXPECTED LOVER…? Click Here!]

Sa isang kisap-mata, naintindihan niya ang sitwasyon.

“Iniuwi mo ba rito ‘yung babae para iregalo sa akin?” paniniguro pa niya.

“A, ngayon mo lang pala siya nakita?” Parang nakikita niyang tumatangu-tango ang kausap sa kabilang dulo ng linya. “She looks special, doesn’t she?”

Special? Sa isang lalaking nagtitimpi ng matagal-tagal na panahon na, ang kahit na sinong babae siguro ay nagiging espesyal na.

Pumiksi ang isang bahagi ni Marco. Kung si Trixie ang babaeng natagpuan niya sa kanyang kama, hindi na siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa tiyuhin niya ngayon.

Kanina pa lang, kinaladkad na niya ang dating nobya palabas ng bahay nila.

Nahulaan ng tiyuhin ang pag-aalangan niya.

“Lalaki rin ako, Marco,” wika nito. Medyo seryoso na. “Alam ko kung ano ang pakiramdam kapag matagal na nawalan ng babae. At least, I was presuming that you’ve been celibate while in the States?”

Pinagpapawisan na ng malapot si Marco. Hindi niya mapigil ang unti-unting pagkawala ng mga inhibisyon, kasabay ng pag-aalsa ng tinitimping pagnanasa.

Gayunpaman, nagpumilit pa rin siyang magpakatatag. “Uncle Joe — ”

“She’s all yours for the whole night until dawn,” pakli ni Uncle Joe. “Binili ko ang isang gabi niya para handugan ka ng pisikal na kasiyahan.”

Pumikit siya nang mariin habang dahan-dahang napapatid ang pisi ng kontrol sa pagitan ng isip at katawan niya.

“Well, Marco? Are you still there?” untag ng kausap nang hindi na siya umimik.

“Yes, Uncle,” tugon niya matapos basain ng dila ang mga labing nanunuyo.

“I — must go now. Thanks for the surprise gift, Uncle Joe,” dugtong niya. Pilit ang pagiging kaswal ng tono pero naging mapakla pa rin sa pandinig.

“It’s nothing, hijo.” Tumawa uli si Uncle Joe. “I’m just being my naughty self when I bought her tonight for you.”

Nang bumuwelta pabalik sa kuwarto si Marco, nagdudumali na ang mga hakbang niya.

Kahit na halos gapangin ni Laurie ang pagpunta sa banyo, nagpumilit siyang magtungo doon. Gusto niyang mawala ang panlalatang nararamdaman sa buong katawan.

Nalasing pala siya nang husto. Wala na siyang namalayan sa mga nangyari matapos maliyo sa ininom na whisky.

Pero maigi na rin ang gayon. Wala siyang dadalhing alaala ng unang gabing nagtampisaw siya sa putikan…

Itinapat niya ang sarili sa pinong bugso ng tubig. Maligamgam ang timpla ng tempetatura pero napasinghap pa rin siya. Paano’y mainit na mainit ang pakiramdam ng balat niya dahil sa humiliyasyon na dinanas.

Nasaan si Mr. Rodriguez? Bakit ibang lalaki ang kasama niya sa kama?

Nangaligkig na naman siya sa takot nang maalala ang madilim na anyo ng nakababatang lalaki. Para bang muhing-mihi ito sa kanya.

Kailangang makaalis siya rito agad!

Nagdumali siyang magbanlaw kahit na hindi pa gaanong nakakapagsabon ng katawan. Sa bahay na lang siya maliligo nang maayos.

Naghahanap siya ng tuwalyang magagamit nang biglang bumukas ang pinto ng banyo.

Ang estranghero na naman. Bumuka ang bibig niya para sumigaw ngunit parang nagsara ang lalamunan niya nang tutukan ng mga matang matatalas.

Halos hindi na siya humihinga habang hinahagod ng tingin ang kabuuan niya. Gusto niyang itago ang sarili pero hindi siya makagalaw.

Kahit na nang lumapit na sa kanya ang lalaki.

“Sa klab ka ba nangggaling?” tanong nito matapos huminto sa harapan niya.

Natagpuan niya ang sarili na tumatango. Para bang nagkaroon ng ibang panginoon ang ibang bahagi ng katawan niya. Wala siyang lakas para ikawala sa pagkakatitig ng lalaki ang kamalayan.

“Tiyuhin ko si Mr. Rodriguez. Dinala ka niya dito para sa akin,” patuloy nito habang kinakalas sa pagkakabuhol ang tali ng roba. “Ako si Marco. Ikaw? Ano’ng pangalan mo?”

Hindi nakikinig si Laurie. Paano’y natulig siya sa unang tinuran ng kaharap.

Wala pang nangyari sa kanya? Hindi pa tapos ang miserableng gabing ito? Paano na ngayon? Humulas na ang kalasingan niya.

“So, you don’t like to talk, hmm?” Tuluyan na nitong inilaglag sa sahig na tiles ang makapal na bathrobe. “Umpisahan na natin.”

Napapitlag siya nang hawakan ng lalaki ang kamay para ilapit sa malapad na dibdib nito.

“Touch me,” utos nito, pabulong. Ngunit lalo lang siyang nanigas.

Nang hindi siya kumilos, ito na ang naggiya sa palad niya para hipuin ang iba’t ibang parte ng matipunong katawan. Inihaplos nito ang mga daliri niya sa manipis at kulot na balahibo bago iniangat patungo sa bibig… upang gawaran ang bawat isang daliri ng nagbabagang halik.

“Ano’ng pangalan mo?” untag nito, paanas.

Halos bingi na siya sa sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib niya. Abut-abot ang paghingal niya pero parang biglang nakalma ang lahat upang matugon niya ang katanungan ng lalaki. Para bang importante na makasagot siya. Aywan kung bakit.

“L-Laurie…” sambit niya, halos wala sa sarili. Nakakapagtaka pero parang nalasing na naman siya.

Namimigat ang mga talukap ng mga mata niya. Nanlalambot ang buong katawan. Parang gusto niyang mahiga.

Pumikit.

Lumutang…

“Laurie,” ulit ng paos na boses ng kaniig. “Hindi bagay sa trabaho mo ang pangalang ‘yan.”

THE UNEXPECTED LOVER-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age