To Marry His Mistress-6

Akala ni Ruan, tapos na ang paghahanap niya kay Leona Montes, ang tunay na pangalan ni Lionessa Montes.

Nang makita niya ang babae sa entablado – muli — matapos ang mahigit walong taon na pagkawala, parang may nabunot na tinik sa kaibuturan ng kanyang pagkatao.

Nakita at napanood niya uli sa loob ng isipan ang sensuwal na mga galaw ni Leona habang inaalis ang mga guwantes na mahahaba at kulay itim na lace.

Parang sasabog siya nang mga sandaling iyon, pati na ang iba pang manonood na nakatutok ang paningin sa babaeng ubod nang seksi sa suot nitong kulay itim na bestidang hapit na hapit sa katawan.

Iyon din ang suot ni Leona kaninang nagpunta ito ng penthouse.

Ipinilig ni Ruan ang ulo. Hindi siya makapaniwalang si Leona ang babaeng iyon…

Inosenteng babae si Leona. Siya ang pumukaw sa natutulog na sensuwalidad nito noon. A, hinding-hindi niya malilimutan ang unang pagniniig nila…

Ang gabing iyon ay parehong unang karanasan para sa kanilang dalawa. Noon lang siya nakakuha ng isang babaeng basal at malinis pa. Kaya halu-halong reaksiyon ang nadama niya.

Natuwa siya. Nasiyahan. Nasabik nang husto… At gayundin si Leona.

[Want to read the Start of Stories Online titled – TO MARRY HIS MISTRESS…? Click Here!]

Pero may nadama ring pangamba si Ruan dahil parang napakalakas ng dating ng dalaga sa kanya. Nakalantad ang labis na pagmamahal ni Leona para sa kanya.

Ngunit ano ang ginawa niya sa pagmamahal na iyon?

Pinaandar pa niya ang kanyang sinismo. Itinulad pa rin niya sa ibang babae si Leona. Sinukat pa rin niya ang pag-ibig na ipinakikita nito sa kanya.

Inisip pa rin niya na ang salapi lang ang gusto ng babae sa kanya — na kung hindi siya naging ubod nang yaman ay hindi sasama sa kanya si Leona, kahit sa unang gabi pa lang ng pagkikilala nila.

Naging sobrang kumpiyansa si Ruan sa pagkahumaling sa kanya ng babae.

Kaya nang mawala si Leona sa buhay niya, para siyang nawalan ng kalahati ng sarili niya.

Muling nagmulat ng mga mata si Ruan. Nakatayo sa harapan niya ang manedyer na nasa ilalim ng kanyang empleyo. Pag-aari niya ang klab na ito pero lingid sa kaalaman ng marami.

“Sir? Would you like to have another drink?” tanong nito habang iniaalok ang isang boteng whisky na paborito niya.

Umiling si Ruan. “Mag-report ka sa akin bukas nang umaga,” utos niya habang tumitindig. “Marami akong gustong itanong sa iyo. Tungkol kina Ned Rios at Lionessa Montes,” dagdag niya para mawala ang nerbiyos na bumadha sa mukha ng kaharap.

Tumango ang manedyer at yumukod muna bago lumakad palayo.

Nag-isip pa muna si Ruan bago tuluyang lumisan. Nagsisisi siya kung bakit pinawalan pa niya si Leona kanina. Halos hindi nga siya makakain nang maayos dahil sa pangamba na baka hindi na lumitaw sa klab ang babae.

Binantayan pa niya ito sa apartment na tinutuluyan. Kaya laking gulat niya nang malaman na iisang bubong lamang ang tinitirhan ng pianista at ng sexy singer sa klab niya!

Alam ng lahat na silahis si Ned Rios ngunit paano kung nagpupumilit nang magpakalalaki ang pianista? Hindi mahirap pagnasaan si Leona!

Napatiim-bagang si Ruan sa isiping ito. Parang kaya niyang pumatay ng tao kung mapupunta sa iba si Leona.

Kanya si Leona. Kanya!

Humakbang siya patungo sa dressing room number five. Simula na ng instrumental number ni Ned kaya alam niyang nag-iisa na lang si Leona, katulad nang inaasahan niya nung nagdaang gabi.

Walang tao sa loob ng munting silid ngunit may naririnig siyang lagaslas ng tubig mula sa kubikulo na mayroong pintong salamin na malabo.

“Ned? Nakalimutan kong dalhin ang tuwalya ko. Pakiabot nga,” tawag ng boses ni Leona mula sa loob niyon.

Muntik nang mapasingasing si Ruan nang sumulak ang matinding selos. Masyado nang pamilyar sa isa’t isa ang dalawang performers sa klab niya dahil magkasama rin sa bahay.

Walang imik na hinanap ni Ruan ang tuwalyang hinihingi at iniabot sa kamay na nakasungaw sa pagitan ng nakaawang na pinto.

“Salamat!”

Nahinto ang ingay ng shower. Mga kaluskos naman ng naghahanda sa pag-ahon ang narinig ni Ruan.

Nakatitig siya sa hugis na naaaninag habang naghihintay sa paglabas ng babae. Inaasahan niyang magugulat ito nang husto.

Ngunit naghamali na naman siya. Para bang inaasahan siya ng babae!

Katulad kagabi nung bigla siyang sumulpot sa dressing room na ito, ni wala siyang mabasang pagkagulat sa mukha ni Leona.

“I was thinking of you,” pag-amin ni Leona habang nauupo sa tapat ng dressing room. Nakabalot ng tuwalya ang mahabang buhok at ng pulang roba ang katawan.

Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Ruan.

Ngumiti lang ang babae. Namumungay ang mga matang bilugan at malalaki habang nakamasid sa kanyang repleksiyon sa salamin.

“Nag-iisip lang ako nang tungkol sa pagkakaiba nating dalawa,” patuloy nito. “Mayaman ka at mahirap lang ako.”

Bahagyang nabaghan si Ruan. Hindi marunong maawa sa sarili si Leona. Iyon ang pagkakakilala niya rito noon.

“Lasing ka, Leona?” paniniyak niya habang humahakbang palapit sa nakaupong babae. Sinipat niya ang hitsura nito sa salamin na nasa harapan nila.

Tumawa ang babae. “Obvious na ba, Ruan? Lasing nga ako. Tuwing kakanta ako, nakainom ng isa o dalawang scotch ang beauty ko.”

Nagtagis ang mga bagang niya. Tila wala siyang puwedeng gawin nitong huli kundi ang manggigil at ang magpigil.

“Halika na, iuuwi na kita,” utos niya sa matigas na tono.

Tumutol ang babae nang hilahin niyang palayo. “Hahanapin ako ni Ned,” katwiran ni Leona nang titigan niya nang matalim.

“Sasabihin ko sa manedyer na uuwi ka na,” pakli niya, pigil ang galit. “Magbibihis ka bang mag-isa o tutulungan pa kita?”

Ngumiti lang nang marahan si Leona habang nakatitig sa kanya. “Alam mong hindi ka sanay magbihis, Ruan. Mas eksperto kang mag-alis ng saplot ng babae,” panunudyo pa nito sa kanya.

Nilunok ni Ruan ang lumulutang na pagnanasang pinupukaw ng mapanuksong ngiti at titig ni Leona. Wala sa normal na sarili ang babae.

“C’mon, I’ll take you home,” aniya habang kinukuha ang naka-hanger na t-shirt at pantalon na kulay puti. Ang mga ito ang nakita niyang suot ni Leona kanina.

Lumabas siya ng dressing room habang nagbibihis ang babae para hindi na ito makapambuska pa sa kanya.

Tinawag niya ang manedyer at sinabing iuuwi na niya si Lionessa Montes.

TO MARRY HIS MISTRESS-7

Comments are closed.